380 bài tập trọng âm trong Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia 2023

380 bài tập trọng âm trong Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia 2023

380 Bài tập trọng âm thi THPT Quốc gia 2023 giúp các em học sinh biết cách xác định trọng âm có 2 âm tiết, 3 âm tiết kèm theo 380 câu hỏi trắc nghiệm, có đáp án kèm theo, giúp các em luyện trả lời thật thành thạo.

Bạn đang đọc: 380 bài tập trọng âm trong Tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia 2023

Nắm chắc dạng bài tập trọng âm, các em dễ dàng chinh phục 2 câu hỏi tương đương 0,4 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2023 môn tiếng Anh. Bài tập đánh dấu trọng âm thuộc nhóm câu hỏi Nhận biết và không quá khó, nên đừng bỏ lỡ cơ hội đạt điểm tối đa phần này các em nhé. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề cương ôn thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn.

380 Bài tập trọng âm thi THPT Quốc gia (Có đáp án)

  I. Cách làm bài tập trọng âm tiếng Anh

  * Cách xác định trọng âm trong từ có 2 âm tiết

  • Quy tắc thứ 1: Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: attract /əˈtrækt/, become /bɪˈkʌm/, destroy /dɪˈstrɔɪ/.
  • Quy tắc thứ 2: Đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm chính được nhấn vào âm tiết thứ nhất. (hiện text). E.g.: speaker /ˈspiː.kər/ language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/, pretty /ˈprɪt.i/.
  • Quy tắc thứ 3: Một số từ vừa mang nghĩa danh từ hoặc động từ thì: Nếu là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Nếu đó là động từ thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: Record (v) /rɪˈkɔːrd/: ghi âm; (n) /ˈrek.ɚd/: bản ghi âm; Present (v) /prɪˈzent/:thuyết trình ; (n) /ˈprez.ənt/: món quà; Produce (v) /prəˈduːs/ sản xuất; (n) /ˈprɑː.duːs/: nông sản. Ngoại lệ: visit /ˈvɪz.ɪt/, travel /ˈtræv.əl/, promise /ˈprɑː.mɪs/, …: trọng âm thường luôn nhấn vào âm tiết thứ nhất; reply /rɪˈplaɪ/, …: trọng âm luôn rơi vào âm thứ 2.
  • Quy tắc thứ 4: Trọng âm không ưu tiên rơi vào âm /ɪ/ và không bao giờ rơi vào âm /ə/. Ví dụ: Result /rɪˈzʌlt/, effect /ɪˈfekt/ dù là danh từ nhưng trọng âm rơi 2 do âm tiết 1 đều là /ɪ/; Offer /ˈɒf.ər/, enter /ˈen.tər/, listen /ˈlɪs.ən/ dù là động từ 2 âm tiết nhưng trọng âm lại rơi vào âm tiết đầu tiên, do âm tiết thứ 2 đều là /ə/.

  *Cách xác định trọng âm trong từ có 3 âm tiết

  • Quy tắc thứ 1: Hầu hết các từ tận cùng là đuôi; IC, ICS, IAN, TION, SION thì trọng âm rơi vào âm liền kề trước nó. Ví dụ: decision /dɪˈsɪʒ.ən/, exotic /ɪɡˈzɒt.ɪk/, electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/,…
  • Quy tắc thứ 2: Hầu hết các từ tận cùng là các đuôi: ADE, EE, ESE, EER, OO, IQUE thì trọng âm nhấn vào chính các âm này. Ví dụ: Japanese /ˌdʒæp.ənˈiːz/, refugee /ˌref.juˈdʒiː/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡəˈruː/,…
  • Quy tắc thứ 3: Hầu hết các từ tận cùng là: AL, FUL, Y thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên. Ví dụ: mineral /ˈmɪn.ər.əl/, plentiful /ˈplen.tɪ.fəl/, capability /ˌkeɪ.pəˈbɪl.ə.ti/,…
  • Quy tắc thứ 4: Các tiền tố -un, -im, -in, -ir, -dis, -re, -over, -under không làm thay đổi trọng âm của từ. Ví dụ: unable /ʌnˈeɪ.bəl/, unusual /ʌnˈjuː.ʒu.əl/, immature, discourage, insincere,…
  • Quy tắc thứ 5: Các từ kết thúc là đuôi EVER thì trọng âm nhấn chính vào âm đó. (hiện text). Ví dụ: however /ˌhaʊˈev.ər/, whoever /huːˈev.ər/, whatsoever /ˌwɒt.səʊˈev.ər/,…

  II. Bài tập trọng âm thi THPT Quốc gia

  Câu 1: Chọn từ có vị trí đánh trọng âm khác với những từ còn lại:

  1. A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment
  2. A. engineer B. corporate C. difficult D. different
  3. A. popular B. position C. horrible D. positive
  4. A. selfish B. correct C. purpose D. surface
  5. A. permission B. computer C. million D. perfection
  6. A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful
  7. A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
  8. A. document B. comedian C. perspective D. location
  9. A. provide B. product C. promote D. profess
  10. A. different B. regular C. achieving D. property
  11. A. education B. community C. development D. unbreakable
  12. A. politics B. deposit C. conception D. occasion
  13. A. prepare B. repeat C. purpose D. police
  14. A. preface B. famous C. forget D. childish
  15. A. cartoon B. western C. teacher D. theater
  16. A. Brazil B. Iraq C. Norway D. Japan
  17. A. scientific B. ability C. experience D. material
  18. A. complain B. luggage C. improve D. forgive
  19. A. offensive B. delicious C. dangerous D. religious
  20. A. develop B. adjective C. generous D. popular
  21. A. beautiful B. important C. delicious D. exciting
  22. A. element B. regular C. believing D. policy
  23. A. punctual B. tolerant C. utterance D. occurrence
  24. A. expensive B. sensitive C. negative D. sociable
  25. A. education B. development C. economic D. preparation
  26. A. attend B. option C. percent D. become
  27. A. literature B. entertainment C. recreation D. information
  28. A. attractive B. perception C. cultural D. expensive
  29. A. chocolate B. structural C. important D. national
  30. A. cinema B. position C. family D. popular
  31. A. natural B. department C. exception D. attentive
  32. A. economy B. diplomacy C. informative D. information
  33. A. arrest B. purchase C. accept D. forget
  34. A. expertise B. cinema C. recipe D. similar
  35. A. government B. musician C. disgusting D. exhausting
  36. A. successful B. interest C. arrangement D. disaster
  37. A. competition B. repetition C. equivalent D. disappointment
  38. A. private B. provide C. arrange D. advise
  39. A. academic B. education C. impossible D. optimistic
  40. A. study B. knowledge C. precise D. message
  41. A. industry B. performance C. importance D. provision
  42. A. contain B. express C. carbon D. obey
  43. A. impress B. favor C. occur D. police
  44. A. regret B. selfish C. purpose D. preface
  45. A. govern B. cover C. perform D. father
  46. A. writer B. teacher C. builder D. career
  47. A. morning B. college C. arrive D. famous
  48. A. ambitious B. chocolate C. position D. occurrence
  49. A. furniture B. abandon C. practical D. scientist
  50. A. devote B. compose C. purchase D. advise
  51. A. remember B. influence C. expression D. convenient
  52. A. medium B. computer C. formation D. connection
  53. A. national B. cultural C. popular D. musician
  54. A. successful B. humorous C. arrangement D. attractive
  55. A. construction B. typical C. glorious D. purposeful
  56. A. accident B. courageous C. dangerous D. character
  57. A. accordance B. various C. balcony D. technical
  58. A. telephone B. photograph C. expertise D. diplomat
  59. A. romantic B. illusion C. description D. incident
  60. A. bankruptcy B. successive C. piano D. phonetics
  61. A. designer B. origin C. history D. quality
  62. A. capital B. construction C. announcement D. eventful
  63. A. apartment B. tradition C. different D. expensive
  64. A. monitor B. organize C. following D. inviting
  65. A. accurate B. discussion C. sentiment D. industry
  66. A. probable B. assembly C. forgetful D. decisive
  67. A. damage B. faster C. regret D. study
  68. A. factory B. reporter C. actress D. coverage
  69. A. amazing B. following C. covering D. finishing
  70. A. because B. become C. beneath D. beggar
  71. A. pollution B. excitement C. usually D. remember
  72. A. encourage B. tropical C. discover D. advancement
  73. A. atmosphere B. Atlantic C. athletics D. Canadian
  74. A. tomorrow B. continue C. popular D. informing
  75. A. population B. communicate C. ability D. continuum
  76. A. committee B. comedian C. communist D. completion
  77. A. company B. atmosphere C. customer D. employment
  78. A. century B. evening C. exciting D. managing
  79. A. pleasant B. famous C. suppose D. mother
  80. A. supper B. support C. supply D. supreme
  81. A. rescue B. request C. receive D. repeat
  82. A. hundred B. thousand C. relic D. relax
  83. A. approach B. method C. police D. reserve
  84. A. gallery B. museum C. tolerant D. industry
  85. A. picturesque B. company C. element D. beautiful
  86. A. condition B. endanger C. destruction D. interest
  87. A. enemy B. engineer C. energy D. envelop
  88. A. summit B. submit C. suppose D. support
  89. A. superior B. material C. experience D. superficial
  90. A. authority B. development C. competition D. capacity
  91. A. award B. enroll C. music D. below
  92. A. champion B. matches C. direct D. famous
  93. A. colorful B. summary C. similar D. impressive
  94. A. economics B. philosophy C. engineering D. preposition
  95. A. biology B. absolutely C. photography D. geography
  96. A. politics B. literature C. chemistry D. statistic
  97. A. profitable B. reliable C. dependable D. forgettable
  98. A. likeable B. oxygen C. museum D. energy
  99. A. apology B. stupidity C. generously D. astronomy
  100. A. abroad B. active C. address D. attend
  101. A. arrow B. arrive C. arrest D. about
  102. A. excuse B. suburb C. garden D. swimming
  103. A. fascinate B. discourage C. horrible D. terrify
  104. A. tenant B. common C. rubbish D. machine
  105. A. revision B. remember C. dialogue D. adverbial
  106. A. Christmas B. champion C. chemise D. chimney
  107. A. crowded B. language C. practice D. propose
  108. A. marvelous B. courageous C. delicious D. religious
  109. A. animal B. bacteria C. habitat D. pyramid
  110. A. wonderful B. beautiful C. colorful D. successful
  111. A. fantastic B. gymnastics C. politics D. emphatic
  112. A. difficulty B. equality C. simplicity D. discovery
  113. A. challenge B. counter C. complain D. guardian
  114. A. advance B. ancient C. carrier D. annual
  115. A. female B. fellow C. husband D. mature
  116. A. severe B. harbor C. tutor D. surface
  117. A. father B. woman C. degree D. weather
  118. A. example B. paragraph C. telephone D. favorite
  119. A. discover B. appointment C. important D. telescope
  120. A. partner B. excuse C. apple D. parents
  121. A. eleven B. yesterday C. attitude D. evening
  122. A. recognize B. interfere C. clarify D. tolerate
  123. A. receive B. angry C. hungry D. proper
  124. A. guidance B. degree C. awful D. safety
  125. A. police B. avoid C. arrange D. pattern
  126. A. color B. passion C. behave D. children
  127. A. license B. suppose C. painting D. member
  128. A. powerful B. proposal C. athletic D. position
  129. A. example B. exercise C. exactly D. exporting
  130. A. explosive B. exploring C. expression D. excellence
  131. A. dividend B. division C. distinctive D. disgusting
  132. A. family B. enemy C. assembly D. harmony
  133. A. assistant B. difficult C. important D. encourage
  134. A. reference B. coverage C. positive D. referee
  135. A. foreign B. avoid C. revise D. review
  136. A. student B. famous C. refer D. practice
  137. A. evening B. afternoon C. institute D. possible
  138. A. regard B. award C. easy D. believe
  139. A. balcony B. envelope C. chocolate D. location
  140. A. temperature B. direction C. pollution D. condition

  …………….

  Câu 2: Bài tập tìm từ có cách đánh trọng âm khác

  1. a. generous b. suspicious c. constancy d. sympathy
  2. a. acquaintance b. unselfish c. attraction d. humorous
  3. a. loyalty b. success c. incapable d. sincere
  4. a. carefully b. correctly c. seriously d. personally
  5. a. excited b. interested c. confident d. memorable
  6. a. organise b. decorate c. divorce d. promise
  7. a. refreshment b. horrible c. exciting d. intention
  8. a. knowledge b. maximum c. athletics d. marathon
  9. a. difficult b. relevant c. volunteer d. interesting
  10. a. confidence b. supportive c. solution d. obedient
  11. a. whenever b. mischievous c. hospital d. separate
  12. a. introduce b. delegate c. marvelous d. currency
  13. a. develop b. conduction c. partnership d. majority
  14. a. counterpart b. measurement c. romantic d. attractive
  15. a. government b. technical c. parallel d. understand
  16. a. Pyramid b. Egyptian c. belongs d. century
  17. a. construction b. suggestion c. accurate d. hi-jacket
  18. a. dedicate b. impressive c. reminder d. descendant
  19. a. remember b. company c. technical d. interview
  20. a. electric b. computer c. fascinate d. fantastic

  Câu 3: Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

  1. a. visit b. become c. home d. deny
  2. a. suggestion b. beautiful c. constancy d. sympathy
  3. a. danger b. unselfish c. attraction d. machine
  4. a. careful b. dangerous c. cheap d. prevent
  5. a. detective b. romantic c. maths d. adventure
  6. a. export b. promise c. import d. rebel
  7. a. success b. excited c. divorce d. checkin
  8. a. modernize b. reliable c. incapable d. intention
  9. a. confidence b. supportive c. solution d. attractive
  10. a. politics b. geography c. senate d. playmate

  ………………

  Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *