Bài tập viết lại câu so sánh – Từ bài tập cơ bản đến nâng cao

Key Takeaways

1. So sánh bằng 

 • S + V + as + adj/adv +as + Object/ Noun/ Pronoun

 • S + V + as + many/ much/ little/ few + Noun + as + Noun/ Pronoun

 • S + V + the same + Noun  + as + Noun/ Pronoun

2. So sánh hơn

 • S + V + adj/adv-er + than + Object/ Noun/ Pronoun

 • Cấu trúc cụ thể như sau: S + V + more + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

3. So sánh nhất

 • S + V + the + adj/adv-est + than + Object/ Noun/ Pronoun

 • S + V + the most + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun

4. So sánh bội số (so sánh gấp nhiều lần)

 • S + V + twice as adj/ adv as + Noun/ Pronoun

 • S + V + multiple numbers as + much/many/adj/adv + Noun + as + Noun/ Pronoun

5. So sánh kép 

 • The + comparative 1 + S1 + V2 + the + comparative 2 + S2 + V2

Tóm tắt các loại câu so sánh

So sánh bằng:

Với tính từ/trạng từ:

 • Cấu trúc: S + V + as + adj/adv + as + Object/ Noun/ Pronoun.

 • Giải thích: Sử dụng khi muốn so sánh hai đối tượng có chung một đặc điểm như nhau.

 • Ví dụ: She is as intelligent as her sister. (Cô ấy thông minh như chị cô ấy.)

Với danh từ:

 • Cấu trúc 1: S + V + as + many/ much/ little/ few + Noun + as + Noun/ Pronoun.

 • Cấu trúc 2: S + V + the same + Noun + as + Noun/ Pronoun.

 • Giải thích: Cấu trúc 1 được sử dụng khi so sánh số lượng của hai đối tượng, còn cấu trúc 2 khi muốn so sánh tính chất chung giữa chúng.

 • Ví dụ (cấu trúc 1): She has as many books as her brother. (Cô ấy có nhiều sách như anh trai cô ấy.)

 • Ví dụ (cấu trúc 2): Their cars are the same color as each other. (Xe của họ cùng màu với nhau.)

So sánh hơn:

Với tính từ/trạng từ ngắn:

 • Cấu trúc: S + V + adj/adv-er + than + Object/ Noun/ Pronoun.

 • Giải thích: Sử dụng khi muốn so sánh sự vượt trội của một đối tượng so với một đối tượng khác.

 • Ví dụ: He runs faster than his friend. (Anh ấy chạy nhanh hơn bạn anh ấy.)

Với tính từ/trạng từ dài:

 • Cấu trúc: S + V + more + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun.

 • Giải thích: Cấu trúc này được sử dụng khi so sánh tính chất của hai đối tượng và một trong chúng có tính từ/trạng từ dài.

 • Ví dụ: The new laptop is more expensive than the old one. (Laptop mới đắt hơn laptop cũ.)

So sánh nhất:

Với tính từ/trạng từ ngắn:

 • Cấu trúc: S + V + the + adj/adv-est + than + Object/ Noun/ Pronoun.

 • Giải thích: Sử dụng khi muốn chỉ ra đối tượng có tính chất vượt trội nhất so với tất cả các đối tượng khác.

 • Ví dụ: She is the smartest student in the class. (Cô ấy là học sinh thông minh nhất trong lớp.)

Với tính từ/trạng từ dài:

 • Cấu trúc: S + V + the most + adj/adv + than + Object/ Noun/ Pronoun.

 • Giải thích: Sử dụng khi so sánh tính chất của hai đối tượng và một trong chúng có tính từ/trạng từ dài.

 • Ví dụ: This is the most interesting book I’ve ever read. (Đây là cuốn sách thú vị nhất mà tôi từng đọc.)

Các dạng so sánh đặc biệt trong tiếng Anh:

So sánh bội số (so sánh gấp nhiều lần):

 • Cấu trúc 1: S + V + twice as adj/ adv as + Noun/ Pronoun.

 • Cấu trúc 2: S + V + multiple numbers as + much/many/adj/adv + Noun + as + Noun/ Pronoun.

 • Giải thích: Được sử dụng khi muốn biểu thị sự khác biệt lớn hơn giữa hai đối tượng bằng cách so sánh bội số của một tính chất hoặc số lượng.

 • Ví dụ (cấu trúc 1): Her room is twice as spacious as his. (Phòng của cô ấy rộng gấp đôi phòng của anh ấy.)

 • Ví dụ (cấu trúc 2): This exercise is multiple times as difficult as the previous one. (Bài tập này khó gấp nhiều lần so với bài trước.)

So sánh kép (càng – càng):

 • Cấu trúc: The + comparative 1 + S1 + V2 + the + comparative 2 + S2 + V2.

 • Giải thích: Sử dụng khi muốn thể hiện một mối tương quan giữa hai yếu tố, trong đó mức độ của một yếu tố tăng lên khi mức độ của yếu tố kia tăng hoặc giảm đi khi mức độ của yếu tố kia giảm.

 • Ví dụ: The more you study, the better your grades will be. (Càng học nhiều, điểm số càng tốt.)

Xem thêm chi tiết: Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh

Bài tập viết lại câu so sánh 

Bài tập cơ bản 

Bài tập 1: Viết đúng dạng từ của từ trong ngoặc 

1. The ______ (early) you start, the ______ (good) chance you have of success.

2. She is the ______ (pretty) girl in the room.

3. This book is ______ (thin) than the one you recommended.

4. Jenny is the ______ (happy) when she’s surrounded by her friends.

5. The ______ (more) you exercise, the ______ (healthy) you’ll be.

6. The movie was ______ (scary) than I expected.

7. The ______ (far) you travel, the ______ (expensive) the trip becomes.

8. Her performance was ______ (impressive) than anyone else’s.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng 

1. I don’t run as quickly as he does.

=> He ____________ than I do. 

A. runs more quickly 

B. runs quicker 

2. No other car in the showroom is as expensive as this one.

=> This is ____________ car in the showroom. 

A. more expensive 

B. the most expensive 

3. I have as many books as you do. 

=> You have ____________ as I do.

A. as much books 

B. as many books 

4. She doesn’t have as many friends as he does.

=> He has ____________than she does. 

A. most friends 

B. more friends 

5. This city’s population is only half as large as that one.

=> The population of that city is ____________ this one. 

A. twice as large as 

B. as twice as large 

6. She and her brother are equally tall.

=> She is ____________ her brother. 

A. as tall as 

B. taller than 

7. As you work harder, your level of success increases.

=> ____________ you work, ____________ success you achieve. 

A. the harder – the more 

B. the more hard – the more 

Bài tập 3: Điền vào chỗ trống  

1. The car and the motorcycle have the same speed.

=> The car runs ____________ the motorcycle. 

2. The elephant’s weight is double that of the rhinoceros.

=> The elephant weighs ____________ the rhinoceros. 

3. That restaurant has a larger menu selection than any other in town. 

=> That restaurant has ____________ menu selection in town.

4. As you study more, you’ll find yourself becoming more knowledgeable. 

=> ____________ you study, ____________ you’ll become.

5. The movie was more interesting than the book.

=> The book was ____________ than the movie. 

6. This laptop is the most powerful I’ve seen.

=> This laptop is ____________ than any other laptop I’ve seen. 

7. The library has multiple times as many books as the bookstore. 

=> The library’s book collection is ____________ than that of the bookstore.

Bài tập nâng cao 

Bài tập 1: Một số câu trong bài tập sau có lỗi sai. Phát hiện các lỗi và sửa bằng cách viết lại câu đúng 

1. He is the more talented musician in the band. 

2. Her dress is as pretty as Mary’s. 

3. This movie is the boringest one I’ve ever seen. 

4. My car is the economical than his. 

5. This is the most interesting book of all. 

6. I like ice cream better than my friend. 

7. This is the badder decision. 

Bài tập 2: Hoàn thiện vế còn lại của các câu so sánh 

1. You will have more money in the future as you save more.

=> ___________________________, the more money you’ll have in the future.

2. His house and our house are the same in size.

=> His house is ___________________________. 

3. No other team in the league is as successful as ours. 

=> Our team is ___________________________.

4. This book weighs triple the weight of that one.

=> This book weighs ___________________________.

5. Her sister is not as smart as she is.

=> She is ___________________________.

6. This cake is much sweeter than the last one.

=> The last cake was ___________________________.

7. This is the most vibrant painting in the gallery.

=> ___________________________ as this one.  

Bài tập 3: Viết lại các câu sau sao cho ý nghĩa không thay đổi 

1. My cat eats as little as yours. 

2. She earns twice as much money as her sister. 

3. Your grades will be higher as you put more effort into your studies.

4. The population of the city increased four times in the last decade.

5. This is the most captivating movie in the theater.

6. The weather here and in the coastal city is equally pleasant.

7. Your results will be better as you work harder.

Đáp án 

Đáp án bài tập cơ bản 

Bài tập 1: 

1. earlier – better 

2. prettiest  

3. thinner 

4. happiest 

5. more – healthier 

6. scarier 

7. farther – more expensive 

8. more impressive 

Bài tập 2: 

1. A 

2. B 

3. B 

4. B 

5. A 

6. A 

7. A 

Bài tập 3: 

1. as fast as  

2. twice as much as 

3. the largest 

4. the more – the more knowledgeable 

5. less interesting 

6. more powerful  

7. multiple times larger

Đáp án bài tập nâng cao 

Bài tập 1: 

1. He is the more talented musician in the band.

Lỗi sai: Trong cấu trúc so sánh nhất (superlative), không sử dụng “the more” mà phải sử dụng “the most” trước tính từ “talented.”

Sửa lại: He is the most talented musician in the band.

2. Her dress is as pretty as Mary’s.

Câu này đúng.

3. This movie is the boringest one I’ve ever seen.

Lỗi sai: Từ “boringest” không phải là cách đúng để biểu thị so sánh nhất của tính từ “boring”. Đúng là sử dụng “most” trước “boring”.

Sửa lại: This movie is the most boring one I’ve ever seen.

4. My car is the economical than his.

Lỗi sai: Trong cấu trúc so sánh hơn (comparative), không sử dụng “the” trước tính từ “economical” mà cần sử dụng “more” trước “economical” để so sánh.

Sửa lại: My car is more economical than his.

5. This is the most interesting book of all. 

Câu này đúng. 

6. I like ice cream better than my friend.

Câu này có 2 lỗi: 

 • Sử dụng “better” một cách không đúng: Từ “better” không thích hợp ở đây vì câu đang so sánh hai thứ khác nhau – “ice cream” và “my friend.” “Better” được sử dụng để so sánh một thuộc tính giữa hai sự vật hoặc người giống nhau.

 • So sánh không cân xứng: Câu này đang so sánh một thứ là “ice cream” với một người là “my friend.” 

Sửa lại: I like ice cream more than my friend does

7. This is the badder decision.

Lỗi sai: Từ “badder” không phải là từ đúng để biểu thị so sánh nhất của tính từ “bad”. Đúng là sử dụng “worse” để thay thế cho “badder”.

Sửa lại: This is the worse decision.

Bài tập 2: 

1. You will have more money in the future as you save more.

2. His house is as big as ours. 

3. Our team is the most successful team in the league.

4. This book weighs three times as much as that one.

5. She is smarter than her sister.

6. The last cake was much less sweet than this one

7. No other painting in the gallery is as vibrant as this one.  

Bài tập 3: 

1. My cat eats as little as yours. 

=> My cat and your cat eat the same amount.

2. She earns twice as much money as her sister. 

=> She earns double the amount of money her sister does.

3. Your grades will be higher as you put more effort into your studies.

=> The more effort you put into your studies, the higher your grades will be.

4. The population of the city increased four times in the last decade.

=> The population of the city quadrupled in the last decade. 

5. This is the most captivating movie in the theater.

=> No other movie in the theater is as captivating as this one. 

6. The weather here and in the coastal city is equally pleasant.

=> The weather here is as pleasant as in the coastal city. 

7. Your results will be better as you work harder.

=> The harder you work, the better your results will be.

Bài viết cùng chủ đề:

 • Bài tập so sánh hơn và so sánh nhất

 • Bài tập so sánh hơn lớp 6

 • Bài tập So sánh kép

Tổng kết

Như vậy, qua bài viết về bài tập viết lại câu so sánh này, người học đã nắm rõ hơn về các cấu trúc câu so sánh và cách viết lại chúng bằng cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bội số, và so sánh kép trong hoàn cảnh phù hợp. Nếu thí sinh có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình ôn luyện, thí sinh có thể đăng tải thắc mắc lên diễn đàn ZIM Helper – Diễn đàn hỏi đáp Tiếng Anh. để được cộng đồng giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *