Đoạn văn tiếng Anh về bình đẳng giới ở Việt Nam (5 Mẫu)

Viết đoạn văn về bình đẳng giới bằng tiếng Anh gồm 5 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Với 5 mẫu viết đoạn văn về Gender equality được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn ngắn về bình đẳng giới bằng tiếng Anh siêu hay dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt, viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả, viết đoạn văn tiếng Anh về bộ phim yêu thích.

Viết đoạn văn về bình đẳng giới bằng tiếng Anh

  Viết đoạn văn ngắn về bình đẳng giới bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Nowadays, as society is increasingly developing, gender equality is an area of ​​social and family life that needs to be protected by law. Gender equality means that men and women have equal positions and roles, are given conditions and opportunities to develop their abilities for the development of the community and family, and benefit from society’s resources. society and development process: Gender equality is equality in the law, in opportunities and achievements, including equality in access to resources, equality in work remuneration, equality in enjoyment of achievements, equality in deciding issues related to oneself, family and society. Today’s society is increasingly developing, the role and position of women and children is increasingly affirmed. However, gender stereotypes and the ideology of favoring men over women still exist quite commonly in families and a segment of the population in society. This is a bad consequence for men and a barrier in the process of implementing gender equality. Inequality still exists in many areas such as rights, obligations, division of labor, job opportunities, wages, income, and promotion opportunities between men and women.

  Tiếng Việt

  Ngày nay xã hội ngày càng phát triển thì bình đẳng giới là 1 lĩnh vực trong đời sống xã hội và gia đình cần được pháp luật bảo vệ. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, gia đình và được thụ hưởng từ các nguồn lực của xã hội và quá trình phát triển: Bình đẳng giới là bình đẳng về pháp luật, về cơ hội và các thành quả tạo ra, bao gồm sự bình đẳng trong việc tiếp cận nguồn lực, bình đẳng trong thù lao công việc, bình đẳng trong việc hưởng thụ các thành quả, bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến bản thân, gia đình và xã hội. Xã hội ngày nay ngày càng phát triển, vai trò, vị trí của phụ nữ, trẻ em ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, định kiến giới và tư tưởng Trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại khá phổ biến ở trong gia đình và một bộ phận dân cư trong xã hội. Đây là hệ quả xấu đối với nam giới, là rào cản trong quá trình thực hiện bình đẳng giới. Sự bất bình đẳng vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực như về: quyền lợi, nghĩa vụ, phân công lao động, cơ hội việc làm, tiền lương, thu nhập, cơ hội thăng tiến giữa nam và nữ.

  Đoạn văn về bình đẳng giới bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Gender equality is not simply about equality between men and women, but also about ensuring human rights for everyone, including gay, bisexual, asexual and transgender people. Gender equality allows them to openly and authentically live their gender without discrimination or discrimination, and to be equal in all areas of politics, economics, culture, society and family; be supported and created with conditions to develop their abilities, have equal opportunities to participate in the development process and enjoy the fruits of development. Gay, bisexual, asexual and transgender people are not sick, they just have a different sexual orientation than the rest of the population. They also find it very difficult and miserable to adapt and survive in this society, so we must not discriminate or discriminate, let’s create fair conditions for them in the working environment. The world must also recognize and respect many gay billionaires such as David Geffen – Media billionaire, Timothy Donald Cook – CEO of Apple technology company, Chris Hughes – co-founder of social network Facebook, … Male gender , female gender, homosexuality, bisexuality, asexuality are not important, no one is at fault, so we should not have discriminatory, discriminatory attitudes, give up our roles and vocations, and forget to promote our strengths. your points and strengths. It is important to establish good relationships on the basis of understanding, love, and mutual respect, which is the path to happiness, the ultimate goal of life.

  Tiếng Việt

  Bình đẳng giới không chỉ đơn thuần nói về bình quyền giữa đàn ông và đàn bà mà còn là sự đảm bảo quyền con người với tất cả mọi người trong đó có cả những người đồng tính, song tính, vô tính và chuyển giới. Bình đẳng giới cho phép họ được công khai và sống thực với giới tính của mình mà không hề bị phân biệt, kỳ thị, được bình đẳng mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình; được hỗ trợ và tạo điều kiện để phát huy khả năng, có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Những người đồng tính, song tính, vô tính và chuyển giới không phải là bệnh hoạn mà chỉ là họ có xu hướng giới tính khác với số đông những người còn lại. Họ cũng cảm thấy rất khó khăn, khổ sở để thích nghi và tồn tại trong xã hội này, vì thế, chúng ta không được phân biệt, kỳ thị, hãy tạo điều kiện công bằng cho họ trong môi trường làm việc. Thế giới cũng phải công nhận và nể phục nhiều tỷ phú đồng tính như David Geffen – Tỷ phú truyền thông , Timothy Donald Cook – CEO của hãng công nghệ Apple, Chris Hughes – người đồng sáng lập mạng xã hội Facebook, … Giới tính nam, giới tính nữ, đồng tính, song tính, vô tính đều không quan trọng, không ai có lỗi, vì thế không nên có thái độ kỳ thị, phân biệt, từ bỏ vai trò, thiên chức của mình, quên phát huy ưu điểm, thế mạnh của mình. Điều quan trọng là thiết lập được các mối quan hệ tốt trên cơ sở của sự hiểu biết và tình yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, đó là con đường hạnh phúc, mục tiêu sau cùng của cuộc sống.

  Viết đoạn văn về bình đẳng giới bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Gender equality in education is crucial for achieving a fair and just society. Everyone should have equal access to education and opportunities to learn, regardless of their gender. In the past, many girls were denied the right to education due to cultural and societal barriers. However, with the efforts of many individuals and organizations, more girls are now able to attend school and pursue their dreams. It is important that we continue to break down gender stereotypes and promote equal opportunities for all students. By providing equal access to education, we can empower young people to reach their full potential and contribute to a more equitable world.

  Tiếng Việt

  Bình đẳng giới trong giáo dục là rất quan trọng để đạt được một xã hội công bằng và bình đẳng. Mọi người đều phải có quyền tiếp cận giáo dục và cơ hội học tập như nhau, bất kể giới tính của họ. Trước đây, nhiều bé gái bị từ chối quyền được học hành do những rào cản về văn hóa và xã hội. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của nhiều cá nhân, tổ chức, hiện nay đã có thêm nhiều em gái được đến trường và theo đuổi ước mơ của mình. Điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục phá bỏ định kiến ​​về giới và thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh. Bằng cách cung cấp cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, chúng ta có thể trao quyền cho những người trẻ tuổi phát huy hết tiềm năng của mình và đóng góp cho một thế giới công bằng hơn.

  Đoạn văn tiếng Anh về bình đẳng giới trong việc làm

  Tiếng Anh

  Women now have equal access to all professions, from business to defense. There are both physical and mental reasons for gender differences. They are essentially the traits that affect how both men and women behave at work. These influences may be caused by psychological elements, like upbringing, or by physical factors, such a worker’s ability to carry out job tasks. Employees will be happy if they believe they are equally represented in the workplace, are compensated fairly in contrast to their male counterparts, and believe their manager is doing everything he or she can as an employer to establish an equitable working environment.

  Tiếng Việt

  Phụ nữ giờ đây được tiếp cận bình đẳng trong mọi ngành nghề, từ kinh doanh đến quốc phòng. Có cả lý do thể chất và tinh thần cho sự khác biệt giới tính. Về cơ bản, chúng là những đặc điểm ảnh hưởng đến cách cư xử của cả nam và nữ tại nơi làm việc. Những ảnh hưởng này có thể được gây ra bởi các yếu tố tâm lý, chẳng hạn như giáo dục, hoặc bởi các yếu tố thể chất, chẳng hạn như khả năng của người lao động để thực hiện các nhiệm vụ công việc. Nhân viên sẽ hạnh phúc nếu họ tin rằng họ được đại diện bình đẳng tại nơi làm việc, được đền bù công bằng so với các đồng nghiệp nam và tin rằng người quản lý của họ đang làm mọi thứ có thể với tư cách là người sử dụng lao động để thiết lập một môi trường làm việc bình đẳng.

  Viết đoạn văn ngắn về bình đẳng giới bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Gender equality is also about equal rights between men and women and about ensuring human rights for everyone, including gay, bisexual, asexual, and transgender people. Gender equality allows them to openly and honestly live with their gender without being discriminated against or discriminated, to be equal in all political, economic, cultural, social, and family fields; be supported and facilitated to promote their abilities, have equal opportunities to participate in the development process and enjoy the fruits of development. Homosexuals, bisexuals, asexuals, and transgenders are not sick, they just have a different gender orientation than the rest of the population. They also find it very difficult and miserable to adapt and survive in this society, so we must not discriminate or discriminate, let’s create fair conditions for them in the working environment.

  The world must also recognize and respect many gay billionaires such as David Geffen – Media billionaire, Timothy Donald Cook – CEO of Apple technology, Chris Hughes – co-founder of social network Facebook, …

  Male gender, female gender, homosexuality, bisexuality, and asexuality are not important, no one is at fault, so there should be no discriminatory, discriminatory attitudes, giving up their roles and vocations, forgetting to promote their strengths, and weaknesses. It is important to establish good relationships based on understanding and love, mutual respect, that is the path to happiness, the ultimate goal of life.

  Tiếng Việt

  Bình đẳng giới còn là quyền bình đẳng giữa nam và nữ và bảo đảm quyền con người cho tất cả mọi người, bao gồm cả người đồng tính, song tính, vô tính và chuyển giới. Bình đẳng giới cho phép họ được sống công khai, trung thực với giới của mình mà không bị kỳ thị, phân biệt đối xử, bình đẳng về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và gia đình; được hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy khả năng, có cơ hội bình đẳng tham gia vào quá trình phát triển và hưởng thụ thành quả của sự phát triển. Người đồng tính, song tính, vô tính và chuyển giới không bị bệnh, họ chỉ có xu hướng giới tính khác với phần còn lại của dân số. Họ cũng rất khó khăn và khổ sở để thích nghi và tồn tại trong xã hội này nên chúng ta đừng kỳ thị, phân biệt đối xử mà hãy tạo điều kiện công bằng cho họ trong môi trường làm việc.

  Thế giới cũng phải ghi nhận và nể phục nhiều tỷ phú đồng tính như David Geffen – tỷ phú truyền thông, Timothy Donald Cook – CEO mảng công nghệ Apple, Chris Hughes – đồng sáng lập mạng xã hội Facebook,…

  Giới tính nam, giới tính nữ, đồng tính, song tính, vô tính không quan trọng, không ai có lỗi nên không nên có thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử, nhường vai trò, thiên chức của mình mà quên phát huy ưu khuyết điểm của mình. Điều quan trọng là phải thiết lập những mối quan hệ tốt đẹp dựa trên sự hiểu biết và yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc, là mục tiêu cuối cùng của cuộc sống.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *