Đoạn văn tiếng Anh về cách tiết kiệm năng lượng (Dàn ý + 16 mẫu)

Viết đoạn văn tiếng Anh How to save energy at home gồm 16 mẫu khác nhau cực hay có dịch kèm theo gợi ý cách viết chi tiết. Với 16 mẫu viết đoạn văn về năng lượng bằng tiếng Anh ngắn được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Cách tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt, viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả, viết đoạn văn tiếng Anh về bộ phim yêu thích.

Viết đoạn văn về tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh

  Dàn ý cách tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh

  1. Opening paragraph:

  General introduction about your energy saving habits and ways to save energy at home.

  2. Paragraph body:

  • Describe specific ways to save electricity
  • Describe specific ways to save water
  • Describe ways to use energy efficiently
  • Tell about the smart, energy efficient, and environmentally friendly household appliances you use (if any)

  3. Conclusion: Review the mentioned ways to save energy, emphasizing the importance of saving energy at home.

  Đoạn văn về tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh ngắn

  Tiếng Anh

  Energy saving is an essential aspect of our daily lives. By conserving energy, we contribute to protecting the environment and reducing our carbon footprint. There are various ways to save energy, such as using energy-efficient appliances, turning off lights and electronic devices when not in use, and optimizing the use of natural light during daytime. Additionally, properly insulating our homes and adjusting the thermostat to an energy-saving temperature can significantly reduce energy consumption. It is crucial to raise awareness about the importance of energy conservation and encourage sustainable habits to create a greener and more sustainable future for generations to come.

  Tiếng Việt

  Tiết kiệm năng lượng là một khía cạnh thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bằng cách tiết kiệm năng lượng, chúng tôi góp phần bảo vệ môi trường và giảm lượng khí thải carbon. Có nhiều cách khác nhau để tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn như sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, tắt đèn và thiết bị điện tử khi không sử dụng và tối ưu hóa việc sử dụng ánh sáng tự nhiên vào ban ngày. Ngoài ra, cách nhiệt đúng cách cho ngôi nhà của chúng ta và điều chỉnh máy điều nhiệt ở nhiệt độ tiết kiệm năng lượng có thể giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. Điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng và khuyến khích các thói quen bền vững để tạo ra một tương lai xanh hơn và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.

  Cách tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  There are some tips to save power which I think are very easy to apply. Firstly, we should turn off all electrical devices when not using them. This the simplest way to reduce the electric bill. Next, cleaning long-term equipment is essential to reduce power consumption. Dust in the equipment will reduce the ability to exchange heat and wind, which leads to waste electricity. Morever, we should save water by taking showers instead of baths or turning off the water when you do not use it. All in all, because our energy is limited we need to reserve it for the future generations.

  Tiếng Việt

  Có một số mẹo tiết kiệm điện mà tôi nghĩ là rất dễ áp dụng. Đầu tiên, chúng ta nên tắt tất cả các thiết bị điện khi không sử dụng chúng. Đây là cách đơn giản nhất để giảm hóa đơn tiền điện. Tiếp theo, việc vệ sinh thiết bị lâu ngày là điều cần thiết để giảm lượng điện năng tiêu thụ. Bụi bám vào các thiết bị sẽ làm giảm năng suất trao đổi nhiệt và gió, gây lãng phí điện năng. Hơn nữa, chúng ta nên tiết kiệm nước bằng cách tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn hoặc tắt nước khi không sử dụng. Tóm lại, chính bới năng lượng của tất cả chúng ta là có hạn, nên tất cả chúng ta cần bảo tồn nó cho thế hệ tương lai.

  Viết đoạn văn về tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh ngắn

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  As you know, energy is very important for our life and it is being run out more and more. I think we need to save energy because nobody can live without energy. Firstly, using less energy has lots of benefits – we can save money and help the environment. Energy production requires precious natural resources, such as coal, oil or gas. Therefore, using less energy will help us maintain these resources and make them last longer into the future. Secondly, we can change our means of transportation, if possible, we can walk or ride bicycle instead of taking the car. Finally, we save electricity by turning off all the appliances before going out or going to bed. Another way is to use energy saving light bulbs. Our electricity bill will be reduced by using this way. In short, saving energy is very necessary for our life in modern society. I think we should use them carefully because all of them are limited and they will be exhausted in the future.

  Tiếng Việt

  Như bạn đã biết, năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta và nó đang ngày càng cạn kiệt. Tôi nghĩ chúng ta cần tiết kiệm năng lượng vì không ai có thể sống thiếu năng lượng. Thứ nhất, sử dụng ít năng lượng hơn mang lại rất nhiều lợi ích – chúng ta có thể tiết kiệm tiền và giúp ích cho môi trường. Sản xuất năng lượng đòi hỏi các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, chẳng hạn như than đá, dầu mỏ hoặc khí đốt. Do đó, sử dụng ít năng lượng hơn sẽ giúp chúng ta duy trì các nguồn tài nguyên này và làm cho chúng tồn tại lâu hơn trong tương lai. Thứ hai, chúng ta có thể thay đổi phương tiện di chuyển, nếu có thể, chúng ta có thể đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì đi ô tô. Cuối cùng, chúng tôi tiết kiệm điện bằng cách tắt tất cả các thiết bị gia dụng trước khi ra ngoài hoặc đi ngủ. Một cách khác là sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện. Hóa đơn tiền điện của chúng tôi sẽ được giảm bằng cách sử dụng theo cách này. Tóm lại, tiết kiệm năng lượng là rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta trong xã hội hiện đại. Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng chúng một cách cẩn thận vì tất cả chúng đều có hạn và chúng sẽ cạn kiệt trong tương lai.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  Saving energy is an important step towards a more sustainable future and it can also help you save money on your energy bills. There are many simple ways to reduce energy consumption in your daily life, such as turning off lights and electronics when not in use, using energy-efficient appliances, and adjusting the thermostat to a lower temperature in the winter and a higher temperature in the summer. You can also reduce your energy consumption by using natural light whenever possible, and by planting shade trees around your house to keep it cool in the summer. Additionally, it is important to educate yourself about energy-saving practices, and to make a conscious effort to follow them. You can also encourage others to save energy by spreading the word and setting a positive example in your community. By taking these steps, you can play an important role in reducing energy consumption, and helping to create a more sustainable future for generations to come.

  Tiếng Việt

  Tiết kiệm năng lượng là một bước quan trọng hướng tới một tương lai bền vững hơn và nó cũng có thể giúp bạn tiết kiệm tiền trên hóa đơn năng lượng của mình. Có nhiều cách đơn giản để giảm tiêu thụ năng lượng trong cuộc sống hàng ngày của bạn, chẳng hạn như tắt đèn và thiết bị điện tử khi không sử dụng, sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh máy điều nhiệt ở nhiệt độ thấp hơn vào mùa đông và nhiệt độ cao hơn vào mùa hè. . Bạn cũng có thể giảm tiêu thụ năng lượng bằng cách sử dụng ánh sáng tự nhiên bất cứ khi nào có thể, và bằng cách trồng cây che bóng quanh nhà để giữ mát vào mùa hè. Ngoài ra, điều quan trọng là phải giáo dục bản thân về các biện pháp tiết kiệm năng lượng và nỗ lực có ý thức để tuân theo các biện pháp đó. Bạn cũng có thể khuyến khích người khác tiết kiệm năng lượng bằng cách tuyên truyền và nêu gương tích cực trong cộng đồng của mình. Bằng cách thực hiện các bước này, bạn có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm mức tiêu thụ năng lượng và giúp tạo ra một tương lai bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.

  Tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh 

  Saving energy is crucial to conserve the environment and reduce energy costs. Here are some simple steps that can help you save energy:

  1. Use Energy-Efficient Appliances: Using appliances that have an Energy Star label can help reduce energy consumption. Energy-efficient appliances are designed to consume less energy, thus reducing your electricity bill.

  2. Adjust Your Thermostat: You can save energy by adjusting your thermostat during the winter and summer months. During the winter, set the thermostat to 68 degrees and during the summer, set it to 78 degrees.

  3. Unplug Electronics: When you are not using electronics, make sure to unplug them from the wall. Even when turned off, electronics still consume energy, known as standby energy.

  4. Use Natural Light: Try to use natural light whenever possible. Open blinds and curtains to allow natural light to come in during the day, which can reduce the need for artificial light.

  5. Reduce Water Usage: Take shorter showers, fix leaky faucets, and use low-flow showerheads to reduce water usage and save energy.

  By following these simple steps, you can make a significant impact on reducing your energy consumption and saving money on your energy bills.

   Tiếng Việt 

  Tiết kiệm năng lượng là rất quan trọng để bảo vệ môi trường và giảm chi phí năng lượng. Dưới đây là một số bước đơn giản có thể giúp bạn tiết kiệm năng lượng:

  1. Sử dụng các Thiết bị Tiết kiệm Năng lượng: Sử dụng các thiết bị có nhãn Energy Star có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng. Các thiết bị tiết kiệm năng lượng được thiết kế để tiêu thụ ít năng lượng hơn, do đó giúp giảm hóa đơn tiền điện của bạn.

  2. Điều chỉnh máy điều nhiệt: Bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách điều chỉnh máy điều nhiệt trong những tháng mùa đông và mùa hè. Vào mùa đông, hãy đặt máy điều nhiệt ở mức 68 độ và trong mùa hè, hãy đặt ở mức 78 độ.

  3. Rút phích cắm của thiết bị điện tử: Khi bạn không sử dụng thiết bị điện tử, hãy nhớ rút phích cắm của chúng khỏi tường. Ngay cả khi tắt, thiết bị điện tử vẫn tiêu thụ năng lượng, được gọi là năng lượng dự phòng.

  4. Sử dụng ánh sáng tự nhiên: Cố gắng sử dụng ánh sáng tự nhiên bất cứ khi nào có thể. Mở rèm và rèm cửa để ánh sáng tự nhiên tràn vào ban ngày, điều này có thể làm giảm nhu cầu sử dụng ánh sáng nhân tạo.

  5. Giảm Lượng Nước Sử Dụng: Tắm vòi sen ngắn hơn, sửa vòi nước bị rò rỉ và sử dụng vòi hoa sen có lưu lượng thấp để giảm lượng nước sử dụng và tiết kiệm năng lượng.

  Bằng cách làm theo các bước đơn giản này, bạn có thể tạo ra tác động đáng kể trong việc giảm mức tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm tiền trên hóa đơn năng lượng của mình.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  Energy is fundamental to human beings. We use energy for almost everything we do: cooking meals, heating and cooling home. Nowadays, non-renewable energy is limited so we should do something to save energy before too late. I have a few tips for saving energy. Firstly, we should turn off the light before going to bed or going out. Secondly, we should use low energy light bulbs. Besides, wwe should use public transport, avoid using cars or motorbikes for short trips. In addition, reduce our electricity bills. Saving energy is responsibility of us.

  Tiếng Việt

  Năng lượng là nguồn cơ bản đối với con người. Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng ta làm: nấu ăn, sưởi ấm và làm mát nhà. Ngày nay, năng lượng không thể tái tạo được là rất hạn chế, vì vậy chúng ta nên làm gì đó để tiết kiệm năng lượng trước khi quá muộn. Tôi có một số mẹo để tiết kiệm năng lượng. Đầu tiên, chúng ta nên tắt đèn trước khi đi ngủ hoặc đi ra ngoài. Thứ hai, chúng ta nên sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Bên cạnh đó, nên sử dụng các phương tiện công cộng, tránh sử dụng ô tô hoặc xe máy cho những chuyến đi ngắn ngày. Ngoài ra, giảm hóa đơn tiền điện của chúng tôi. Tiết kiệm năng lượng là trách nhiệm của chúng tôi.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh

  Nowadays, energy is being run out more and more so it is one of the most important things of our life. We need to save energy because nobody of us can lives without energy. So why don’t we start to do it right in our home? We have many ways to save energy in our home. One of those ways is using electricity, water and gas economically. Such as we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove when stop cooking. Use a microwave instead of a stove to reheat food. Use rechargeable batteries instead of disposable batteries… Besides, we should use electrical equipments which are energy – saving. Such as using lights and fans that have low capacity, or using equipments which reserve electricty. Not only do these help us to save money but also they work effectively.
  In addition, we should frequently check electrical equipments in our home in order to fix opportunely. In summary, we need to save energy so that energy isn’t run out and continues to serve human’s life.

  Tiếng Việt

  Ngày nay, năng lượng đang bị cạn kiệt ngày càng nhiều vì vậy nó là một trong những điều quan trọng nhất của cuộc sống chúng ta. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng bởi vì không ai trong chúng ta có thể sống mà không có năng lượng. Vậy tại sao chúng ta không bắt tay vào thực hiện ngay tại nhà của mình? Chúng ta có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng trong nhà. Một trong những cách đó là sử dụng tiết kiệm điện, nước, gas. Chẳng hạn như chúng ta nên tắt đèn trong phòng khi đi ra ngoài hoặc trong những trường hợp không cần thiết, tránh lãng phí nước, tắt bếp khi ngừng nấu. Sử dụng lò vi sóng thay cho bếp để hâm nóng thức ăn. Sử dụng pin sạc thay cho pin dùng một lần … Bên cạnh đó, chúng ta nên sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm điện. Chẳng hạn như sử dụng đèn và quạt có công suất thấp, hoặc sử dụng thiết bị dự trữ điện. Những điều này không chỉ giúp chúng ta tiết kiệm tiền mà còn hoạt động hiệu quả.
  Ngoài ra, chúng ta nên thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà để kịp thời sửa chữa. Tóm lại, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng để năng lượng không bị cạn kiệt và tiếp tục phục vụ cuộc sống của con người.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh

  As you know, energy is very importsnt for our lives. We need energy to live and to work. If there isn’t energy, our lives will be very difficult. However, the natural resources are being used up. So we should know how to save energy in the three following ways: First: how to save water. Second: how to save electricity. Third: how to save petrol or gas. As for me, we should save water by taking a shower instead of a bath; using less hydro. We should save electricity by turning off the lights, TV, air conditioner,…before leaving the room; using low energy light bulbs. To save petrol or gas, we should use public transport for short trips; try walking or cycling instead of using cars or motorbikes; using less gas when cooking. To sum up, we should save energy because to save is also to money as to as natural resources.

  Tiếng Việt 

  Như bạn đã biết, năng lượng rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần năng lượng để sống và làm việc. Nếu không có nghị lực, cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang được sử dụng hết. Vì vậy chúng ta nên biết cách tiết kiệm năng lượng theo 3 cách sau: Thứ nhất: làm thế nào để tiết kiệm nước. Thứ hai: làm thế nào để tiết kiệm điện. Thứ ba: làm thế nào để tiết kiệm xăng hoặc xăng. Đối với tôi, chúng ta nên tiết kiệm nước bằng cách tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn; sử dụng ít hydro hơn. Chúng ta nên tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn, TV, điều hòa, … trước khi ra khỏi phòng; sử dụng bóng đèn năng lượng thấp. Để tiết kiệm xăng hoặc xăng, chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng cho những chuyến đi ngắn; thử đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì sử dụng ô tô hoặc xe máy; sử dụng ít gas hơn khi đun nấu. Tóm lại, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng bởi vì tiết kiệm cũng là tiền đối với tài nguyên thiên nhiên.

  Viết đoạn văn tiếng Anh How to save energy at home

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  With fast growth of civilization there is also an ever mounting need for energy. Energy may be in the form of fuels or electricity. Petrol is a liquid fuel which is used widely nowadays. But this kind of fuels is likely to be exhausted at the rate man is using it recently. To meet the challenge, various methods have been suggested. One is to minimize the man’s demand in using the energy. Non-essential consumption should be minimized. During certain days of the year, people all over the world turn off the electricity for 1 hour to save the energy. Modern gadgets consuming energy should only be used when they are absolutely necessary. Energy conservation is possible through modernization of plant and equipment. People should replace the obsolete equipment by the modern ones. Energy can be saved on transport by the following methods. People should commute by the rail rather than by cars and vans. The transport must be improved with a view to sparing the energy. Cities must be planned in such a way that the commuting distance from this place to others is minimized. In industry, many things could be done to reduce waste of energy or to economize energy. The machine maintenance needs to be tightened; heater must be utilized properly. When systems are streamlined, economy in fuel is obvious. Instead of using materials requiring higher energy, those which require lower energy should be used. We hope man with his ever rising urge for existence will cope up with this urgent problem and find alternatives

  Tiếng Việt

  Với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh, nhu cầu năng lượng cũng ngày càng cao. Năng lượng có thể ở dạng nhiên liệu hoặc điện. Xăng dầu là nhiên liệu lỏng được sử dụng rộng rãi hiện nay. Nhưng loại nhiên liệu này có thể sẽ cạn kiệt với tốc độ mà con người đang sử dụng nó trong thời gian gần đây. Để đáp ứng thách thức, nhiều phương pháp khác nhau đã được đề xuất. Một là giảm thiểu nhu cầu của con người trong việc sử dụng năng lượng. Tiêu dùng không thiết yếu nên được giảm thiểu. Trong những ngày nhất định trong năm, mọi người trên khắp thế giới tắt điện trong 1 giờ để tiết kiệm năng lượng. Các tiện ích hiện đại tiêu tốn nhiều năng lượng chỉ nên được sử dụng khi chúng thực sự cần thiết. Có thể tiết kiệm năng lượng thông qua hiện đại hóa nhà máy và thiết bị. Mọi người nên thay thế những thiết bị lạc hậu bằng những thiết bị hiện đại. Có thể tiết kiệm năng lượng khi vận chuyển bằng các phương pháp sau. Mọi người nên đi bằng đường sắt hơn là ô tô và xe tải. Giao thông vận tải phải được cải thiện để tiết kiệm năng lượng. Các thành phố phải được quy hoạch sao cho giảm thiểu khoảng cách đi lại từ nơi này đến nơi khác. Trong công nghiệp, nhiều việc có thể được thực hiện để giảm lãng phí năng lượng hoặc tiết kiệm năng lượng. Việc bảo trì máy cần được thắt chặt; lò sưởi phải được sử dụng đúng cách. Khi hệ thống được sắp xếp hợp lý, khả năng tiết kiệm nhiên liệu là điều hiển nhiên. Thay vì sử dụng các vật liệu yêu cầu năng lượng cao hơn, nên sử dụng những vật liệu yêu cầu năng lượng thấp hơn. Chúng tôi hy vọng con người với sự thôi thúc không ngừng dâng cao về sự tồn tại của mình sẽ đối phó với vấn đề cấp bách này và tìm ra giải pháp thay thế.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh 

  We can save energy by doing some following tips. First of all, we should use electricity more efficiently and reduce our electricity bill. We need to turn off the TV when we are not watching, turn off all the lights before going to bed. Besides, we should not leave the fridge door open in a long time due to wasting of electricity. Morever, we should save water by taking showers instead of baths or turning off the water when you don not use it. The next tip is reducing the use of fossil fuels like gas, coal, and oil. It is not only saving energy but also protect our environment. To do this, we can use public transport and avoid using car or motorbike for short trip. All in all, because our energy is limited we need to reserve it for the future generations.

  Tiếng Việt 

  Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách thực hiện một số gợi ý dưới đây. Trước hết, chúng ta cần sử dụng điện năng một cách hiệu quả và giảm thiểu hóa đơn điện. Chúng ta cần tắt TV khi chúng ta không xem nữa, tắt hết điện trước khi đi ngủ. Bên cạnh đó, chúng ta không nên để cửa tủ lạnh mở trong thời gian dài vì nó sẽ lãng phí điện năng. Hơn nữa, chúng ta nên tiết kiệm nguồn nước bằng cách tắm bằng vòi hoa sen thay vì tắm bằng bồn tắm hay tắt vòi nước khi chúng ta không sử dụng. Gợi ý tiếp theo là giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như khí gas, than và dầu. Điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn bảo về môi trường sống xung quanh. Để làm được điều này, chúng ta có thể sử dụng các phương tiện công cộng và tránh việc sử dụng ô tô, xe máy khi đi quãng đường ngắn. Tóm lại, bởi vì năng lượng của chúng ta là có hạn, nên chúng ta cần bảo tồn nó cho thế hệ tương lai.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh 

  There are some tips to save power which I think are very easy to apply. Firstly, we should use energy saving light bulbs in our house. It will help us to reduce our electricity bill. Secondly, we should use public transport if we need to go long distance. We can use bicycles for short distances. I think it is good for our health and economical. And remember, before going to bed, we should turn off all lights and other unused electrical devices. It’s an easy way to save our planet.

  Tiếng Việt 

  Có một số mẹo để tiết kiệm năng lượng tớ nghĩ là rất dễ áp dụng. Đầu tiên chúng ta nên sử dụng bóng đèn tiêu thụ ít năng lượng trong gia đình. Nó sẽ giúp chúng ta giảm hóa đơn tiền điện. Thứ hai chúng ta nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu chúng ta đi khoảng cách xa. Chúng ta có thể sử dụng xe đạp cho các khoảng cách ngắn. Tớ nghĩ điều đó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta và tiết kiệm tiền. Và hãy nhớ trước khi đi ngủ, chúng ta nên tắt tất cả bóng đèn và các thiết bị điện không sử dụng. Đó là một cách rất đơn giản đế cứu trái đất của chúng ta.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh 

  There are many ways to save energy. Here are a few ideas to get you started: First, change your travel behaviour, think more in terms of public transportation, if possible, walk or ride your bicycle instead of taking the car. Second, choose products that come with lightweight packaging. Third, turn off lights and appliances when you are not using them, use energy-saving light bulbs. Finally, Use rechargeable batteries instead of disposable batteries. These are easy ways for us to save energy everyday.

  Tiếng Việt

  Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng. Dưới đây là một vài ý tưởng giúp bạn bắt đầu: Đầu tiên, thay đổi hành vi đi lại của bạn, suy nghĩ nhiều hơn về phương tiện giao thông công cộng, nếu có thể, đi bộ hoặc đi xe đạp thay vì đi xe hơi. Thứ hai, chọn sản phẩm đi kèm với bao bì nhẹ. Thứ ba, tắt đèn và các thiết bị khi bạn không sử dụng chúng, sử dụng bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Cuối cùng, sử dụng pin sạc thay vì pin dùng một lần. Đây là những cách dễ dàng để chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng mỗi ngày.

  Đoạn văn mẫu 5

  Tiếng Anh 

  In our daily life, energy play a very important role, so we should save energy. I think there are many ways to save energy and now I will share with you some ways to save energy effectively. Firstly, we should turn off all the electric appliances when we don’t use them such as: lights, fans, air conditioner. Secondly, we can use solar energy or wind energy instead of electric energy in our house. It will help us save more money. Thirdly, we can go to school or go to work on foot, by bike or by public transport instead of motorbike or car. By these ways, the energy will be saved.

  Tiếng Việt 

  Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, năng lượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, vì thế chúng ta nên tiết kiệm năng lượng. Tôi nghĩ có nhiều cách tiết kiệm năng lượng và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cách tiết kiệm hiệu quả. Đầu tiên, chúng ta nên tắt tất cả những thiết bị điện khi không sử dụng như đèn, quạt, điều hòa. Thứ 2, chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời hay năng lượng gió thay cho điện ở trong nhà của chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thứ 3, thay vì đi ô tô hay xe máy, chúng ta có thể đi bộ đi học hoặc đi làm. Bằng những cách này, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lượng.

  Những cách tiết kiệm năng lượng bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  In my opinion, we ought to save energy because energy is very important in our life. Firstly, we should save water. We can do any activities with water. Saving water is easy. However, some people don’t know how to save water. Try to reduce the amount of water tour family uses. Instead of using the bathtub, we should use the showers. Because the bathtub uses twice as much water as showers. Beside, we should check the pipes usually and remember to turn off the faucet’s water. Secondly, we should save electricity. We ought to turn off the light when we go out orin unnecessary situation. Use the fan to replace the air conditioner to save electricity. On the other hand, we do not use many electrical appliances during rush- hour such as electric iron, washer,… And use the saving-energy equipment. Thirdly, we should save gas. Instead of going to school by motorbike or car, we should go to school by bicycle or public transport such as bus, subway,…Moreover, we should prepare the food before cooking with the gas stove to save gas. In short, the energy source is not endless, so we must save energy to protect our life. Let’s save energy together.

  Tiếng Việt

  Theo tôi, chúng ta nên tiết kiệm năng lượng vì năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta nên tiết kiệm nước. Chúng ta có thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào với nước. Tiết kiệm nước rất dễ dàng. Tuy nhiên, một số người không biết cách tiết kiệm nước. Cố gắng giảm lượng nước sử dụng của các tour du lịch gia đình. Thay vì sử dụng bồn tắm, chúng ta nên sử dụng vòi hoa sen. Vì bồn tắm sử dụng lượng nước gấp đôi vòi hoa sen. Bên cạnh đó, chúng ta nên kiểm tra đường ống thường xuyên và nhớ tắt nguồn nước của vòi. Thứ hai, chúng ta nên tiết kiệm điện. Chúng ta nên tắt đèn khi chúng ta ra ngoài nếu không gặp trường hợp không cần thiết. Sử dụng quạt thay thế điều hòa để tiết kiệm điện. Mặt khác, chúng ta không sử dụng nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm như bàn ủi điện, máy giặt, … và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Thứ ba, chúng ta nên tiết kiệm xăng. Thay vì đến trường bằng xe máy, ô tô, chúng ta nên đến trường bằng xe đạp hoặc các phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm,… Hơn nữa, chúng ta nên sơ chế đồ ăn trước khi nấu bằng bếp gas để tiết kiệm gas. Tóm lại, nguồn năng lượng không phải là vô tận nên chúng ta phải tiết kiệm năng lượng để bảo vệ cuộc sống của mình. Hãy cùng nhau tiết kiệm năng lượng.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  Electricity saving is a very good job, the media and people mentioned a lot on the news, books, newspapers. But few do this job. Electricity saving has a very common theme: “Shutting down when not in use” and at the same time it is also a way to save electricity. There are still a lot of ways to save on electricity: buy household appliances that consume less electricity, do not use more electronics at home at the same time. Let’s join hands to save energy. light !

  Tiếng Việt

  Tiết kiệm điện là một việc làm rất tốt, được các phương tiện truyền thông và người dân nhắc đến nhiều trên các bản tin, sách, báo. Nhưng ít người làm công việc này. Tiết kiệm điện có một chủ đề rất phổ biến: “Tắt khi không sử dụng” đồng thời cũng là một cách để tiết kiệm điện. Vẫn còn rất nhiều cách để tiết kiệm điện: mua các thiết bị gia dụng ít tiêu thụ điện, không sử dụng nhiều đồ điện tử trong nhà cùng một lúc. Hãy chung tay tiết kiệm điện. ánh sáng !

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh 

  Energy is very important in our daily life. We use energy for almost everything we do. However energy is limited. We should do the following things to save energy. Firstly, we should use electricity more efficiently. Secondly, we had better reduce our electricity bills. Besides, it’s necessary to turn off the lights when leaving a room or before going to bed to save energy. Moreover, we ought to reduce the use of fossil fuels. In short, we should try our best to save energy for our future and for our planet’s future.

  Tiếng Việt 

  Năng lượng rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng năng lượng cho hầu hết mọi thứ chúng ta làm. Tuy nhiên, năng lượng là có hạn. Chúng ta nên làm những điều sau đây để tiết kiệm năng lượng. Đầu tiên, chúng ta nên sử dụng điện một cách hiệu quả hơn. Thứ hai, chúng ta nên giảm hóa đơn tiền điện. Bên cạnh đó, nên tắt đèn khi rời khỏi phòng hoặc trước khi đi ngủ để tiết kiệm năng lượng. Chúng ta cũng nên giảm thiểu việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tóm lại, chúng ta nên cố gắng hết sức để tiết kiệm năng lượng cho tương lai của chúng ta và cho hành tinh của chúng ta.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *