Đoạn văn tiếng Anh về hành tinh sao Hỏa (2 Mẫu)

Viết đoạn văn tiếng Anh về hành tinh sao Hỏa gồm 2 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Viết về hành tinh sao Hỏa bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Đoạn văn tiếng Anh về hành tinh sao Hoả sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về thành phố Vũng Tàu, đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Viết đoạn văn tiếng Anh về hành tinh sao Hoả

  Viết về hành tinh sao Hoả bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  In the solar system has eight planets, our planet is the third planet, right behind us, the fourth planet, which is Mars. Dozens of spaceships, including orbiting ships, landers, and self-propelled robots, have been sent to Mars by the Soviet Union, the United States, Europe, and Japan to study the surface, climate, and geography. matter of Mars. And there is one special thing about Mars, that Mars also has four seasons like the earth, but the length of the seasons are different. In the northern hemisphere, spring lasts for 7 months, summer lasts for 6 months, autumn lasts for more than 5 months, and winter lasts for 4 months. The largest dust storm with the most destructive power in the solar system. You can see the planet next to us, Mars, is wonderful, right, if you want, become an astronaut and go to Mars later.

  Tiếng Việt

  Trong hệ mặt trời có 8 hành tinh, hành tinh của chúng ta là hành tinh thứ ba, ngay sau chúng ta, hành tinh thứ tư là sao Hỏa. Hàng chục tàu vũ trụ, bao gồm tàu ​​quay quanh, tàu đổ bộ và robot tự hành, đã được Liên Xô, Hoa Kỳ, Châu Âu và Nhật Bản gửi lên Sao Hỏa để nghiên cứu bề mặt, khí hậu và địa lý. vấn đề của sao Hỏa. Và có một điều đặc biệt ở sao Hỏa, đó là sao Hỏa cũng có 4 mùa giống như trái đất nhưng độ dài của các mùa lại khác nhau. Ở Bắc bán cầu, mùa xuân kéo dài 7 tháng, mùa hè kéo dài 6 tháng, mùa thu kéo dài hơn 5 tháng và mùa đông kéo dài 4 tháng. Cơn bão bụi lớn nhất có sức tàn phá mạnh nhất hệ mặt trời. Bạn có thể thấy hành tinh bên cạnh chúng ta là sao Hỏa, thật tuyệt vời, phải không, nếu bạn muốn, hãy trở thành phi hành gia và lên sao Hỏa sau này.

  Viết đoạn văn tiếng Anh về hành tinh sao Hoả

  Tiếng Anh

  Hello everyone, today I will talk about Mars, the 4th planet in our solar system. The name of Mars originally comes from the name of the Roman god of war and agriculture. It may not seem like these two things go together, but they do. Mars protected those who fought for their communities and stayed home to raise crops for food. Mars has two natural satellites, and their names are Phobos and Deimos. With a radius of 2,106 miles (3,390 kilometers), Mars is about half the size of Earth. The atmosphere of Mars is much thinner than Earth’s. It contains more than 95% carbon dioxide and much less than 1% oxygen. Mar’s temperatures are from -151°C to 20°C. Mars is colder than Earth. If you were to stand on the surface of Mars on the equator at noon, it would feel like spring at your feet and winter at your head. Mar’s surface is rocky, with canyons, volcanoes, dry lake beds and craters all over it. It’s called Red Planet because iron minerals in the Martian soil oxidize, or rust, causing the soil and atmosphere to look red. One day on Mars takes a little over 24 hours. Mars makes a complete orbit around the Sun in 687 days. Thanks for listening.

  Tiếng Việt

  Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ nói về Sao Hỏa, hành tinh thứ 4 trong hệ mặt trời của chúng ta. Tên của sao Hỏa ban đầu xuất phát từ tên của vị thần chiến tranh và nông nghiệp La Mã. Có vẻ như hai điều này không đi cùng nhau, nhưng thực ra chúng có. Mars bảo vệ những người chiến đấu vì cộng đồng của họ và ở nhà để trồng trọt để lấy lương thực. Sao Hỏa có hai vệ tinh tự nhiên và tên của chúng là Phobos và Deimos. Với bán kính 2.106 dặm (3.390 km), Sao Hỏa có kích thước bằng một nửa Trái đất. Bầu khí quyển của Sao Hỏa mỏng hơn nhiều so với Trái đất. Nó chứa hơn 95% carbon dioxide và ít hơn 1% oxy. Nhiệt độ của tháng 3 là từ -151°C đến 20°C. Sao Hỏa lạnh hơn Trái đất. Nếu bạn đứng trên bề mặt sao Hỏa trên đường xích đạo vào buổi trưa, bạn sẽ có cảm giác như mùa xuân ở dưới chân và mùa đông ở trên đầu. Bề mặt của Mar đầy đá, với các hẻm núi, núi lửa, lòng hồ khô và miệng núi lửa khắp nơi. Nó được gọi là Hành tinh Đỏ vì khoáng chất sắt trong đất sao Hỏa bị oxy hóa hoặc rỉ sét, khiến đất và bầu khí quyển có màu đỏ. Một ngày trên sao Hỏa mất hơn 24 giờ một chút. Sao Hỏa hoàn thành một vòng quanh Mặt trời trong 687 ngày. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *