Đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích (Dàn ý + 35 mẫu)

Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh gồm 35 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Với 35 mẫu nói về môn học yêu thích bằng tiếng anh ngắn gọn được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về tác động tiêu cực của ngành du lịch, viết đoạn văn tiếng Anh về thành phố Vũng Tàu, đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

TOP 35 mẫu nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

  Từ vựng tiếng Anh về môn học

  Tiếng Anh Phiên âm Dịch nghĩa
  Maths /mæθs/ Toán học
  Music /ˈmjuːzɪk/ Âm nhạc
  Art /ɑːrt/ Mỹ thuật
  English /’iɳgliʃ/ Tiếng Anh
  Spanish /’spæniʃ/ Tiếng Tây Ban Nha
  Geography /dʒiˈɒɡrəfi/ Địa lí
  History /ˈhɪstəri/ Lịch sử
  Science /saɪəns/ Khoa học
  Information Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ Công nghệ thông tin
  Physical Education Thể dục
  Literature /ˈlɪtərətʃər/ Văn học
  Biology /baɪˈɒlədʒi/ Sinh học
  Physics /ˈfɪzɪks/ Vật lý
  Chemistry /ˈkemɪstri/ Hóa học
  Algebra /ˈældʒɪbrə/ Đại số
  Geometry /dʒiˈɑːmətri/ Hình học
  Civic Education Giáo dục công dân
  Informatics /ˌɪnfəˈmatɪks/ Tin học
  Technology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệ
  Politics /ˈpɒlɪtɪks/ Chính trị học
  Psychology /sʌɪˈkɒlədʒi/ Tâm lý học
  Craft /krɑːft/ Thủ công
  Astronomy /əˈstrɒnəmi/ Thiên văn học
  Economics /iːkəˈnɒmɪks/ Kinh tế học
  Social Science Khoa học xã hội
  Philosophy /fɪˈlɒsəfi/ Triết học
  National Defense Education Giáo dục quốc phòng

  Gợi ý mẫu câu khi viết về môn học yêu thích

  My favorite subject in my secondary/ high school is… (Môn học yêu thích của tôi ở trường là…)

  I’m excited in/ interested in/keen on/into… (Tôi thích/ đam mê…)

  Firstly/ Secondly/ Thirdly/ The first/second/third reason why I like this subject is that… (Lý do đầu tiên/thứ hai/thứ ba tôi yêu thích môn học đó là…)

  …plays an important/ significant/ irreplaceable/ role in both education and daily life. (… đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống.)

  In my opinion, …is one of the most important/ powerful/ effective tools that helps us explore the world. (Theo ý kiến của tôi,… là một trong những công cụ có sức mạnh/ hiệu quả giúp chúng ta khám phá thế giới.)

  … is the mirror reflecting human and their lifestyle. (…là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ.)

  Thanks to this subject, I can understand/explore… (Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ khám phá…)

  …is not limited to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about many aspects of life. (…không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường. Hơn nữa, nó dạy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.)

  The one advantage I have in being good in…is that… (Lợi thế của tôi khi học tốt…là…)

  In short,… is an important subject that I am really keen on. (Tóm lại,… là một môn học quan trọng mà tôi thực sự yêu thích.)

  Viết đoạn văn tiếng Anh về môn học yêu thích

  Tiếng Anh

  My favorite subject is English. I love this subject because it opens a new door to the world. English is not only a language, but also a global means of communication. Through learning English, I can communicate with people from around the world and understand more about the culture and history of different countries. In addition, English also helps me improve my ability to study and expand my vision.

  Tiếng Việt

  Môn học yêu thích của tôi là tiếng Anh. Tôi yêu môn học này vì nó mở ra cánh cửa mới với thế giới. Tiếng Anh không chỉ là ngôn ngữ mà còn là phương tiện giao tiếp toàn cầu. Thông qua việc học tiếng Anh, tôi có thể giao tiếp với mọi người từ khắp nơi trên thế giới và hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của các quốc gia khác nhau. Ngoài ra, tiếng Anh còn giúp tôi nâng cao khả năng học tập và mở rộng tầm nhìn.

  Viết về môn học em yêu thích bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  English is one of my favourite subjects. It’s the fact that English is the most common language spoken in the world, and studying it brings me lots of job opportunities in the future. First of all, When I am good at English, I can talk with foreign people and tourists easily. I also can watch films, read news in English without subtitle. In the future, after graduation, I can join international organizations or multi-national corporations and have a good career. In conclusion, English is an interesting subject and quite important for my future.

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh là một trong những môn học yêu thích của tôi. Thực tế là tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới và việc học nó mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Trước hết, khi tôi giỏi tiếng Anh, tôi có thể nói chuyện với người nước ngoài và khách du lịch một cách dễ dàng. Tôi còn có thể xem phim, đọc tin tức bằng tiếng Anh không cần phụ đề. Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp, tôi có thể tham gia các tổ chức quốc tế hoặc các tập đoàn đa quốc gia và có một sự nghiệp tốt. Tóm lại, tiếng Anh là một môn học thú vị và khá quan trọng cho tương lai của tôi.

  Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  My favorite subject is Mathematics. I have always been drawn to the logical and problem-solving nature of this subject. Mathematics allows me to develop critical thinking skills and approach challenges with a methodical mindset. One of the reasons I like Mathematics is its universal language. No matter where I am in the world, the principles and concepts remain the same, providing a sense of consistency and understanding. I enjoy the thrill of solving complex equations and finding solutions to mathematical problems. It gives me a sense of accomplishment and boosts my confidence in tackling real-life situations. Moreover, studying Mathematics has taught me the value of patience and perseverance. It may take time to grasp certain concepts, but with practice and dedication, I can overcome any obstacles. In my daily life, Mathematics is omnipresent. From managing budgets and calculating expenses to analyzing data and making informed decisions, mathematical skills are indispensable. In conclusion, Mathematics is not just a subject I study in school; it is a valuable tool that empowers me to think critically, solve problems, and approach life with a logical mindset.

  Tiếng Anh

  Môn học yêu thích của tôi là Toán học. Tôi luôn bị thu hút bởi tính logic và tính giải quyết vấn đề của môn này. Toán học cho phép tôi phát triển kỹ năng tư duy phản biện và đối mặt với thách thức một cách có hệ thống.Một trong những lý do tôi thích Toán học là ngôn ngữ toàn cầu của nó. Dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, các nguyên tắc và khái niệm vẫn giữ nguyên, mang lại cảm giác ổn định và dễ hiểu. Tôi thích cảm giác hồi hộp khi giải các phương trình phức tạp và tìm ra các giải pháp cho các bài toán toán học. Điều này tạo ra cảm giác thành tựu và tăng thêm sự tự tin khi giải quyết các tình huống thực tiễn. Hơn nữa, học Toán học đã dạy tôi sự kiên nhẫn và kiên định. Có thể mất nhiều thời gian để thành thạo một số khái niệm, nhưng thông qua luyện tập, tôi có thể vượt qua mọi khó khăn. Trong cuộc sống hàng ngày, Toán học tồn tại khắp mọi nơi. Từ việc quản lý ngân sách và tính toán chi tiêu đến phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định thông minh, kỹ năng Toán học là không thể thiếu. Tóm lại, Toán học không chỉ là một môn học mà tôi học trong trường; nó là một công cụ vô cùng quý giá giúp tôi tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và đối diện cuộc sống một cách có hệ thống.

  Kể về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

   Among the subjects at school, I like math the most. It is one of the compulsory subjects from elementary school to high school and even university. Math teaches us about numbers and calculations. Being good at math gives us many advantages. Doing math improves the brain. Furthermore, people who study math think more logically. There are many fields where math can be applied such as economics, engineering and in business. Mathematics is said to have originated from the ancient Greeks and developed to this day. In Vietnam, there are more and more mathematicians or math prodigies like Ngo Bao Chau. Therefore, Vietnamese people are very proud of that. In my opinion, every student should be good at math or at least know math because people get a lot of brilliant achievements from math, especially in modern society.

  Tiếng Việt

  Trong những môn học ở trường, tôi thích nhất là môn toán. Đây là một trong những môn học bắt buộc từ tiểu học đến trung học và thậm chí là đại học. Toán dạy chúng ta về những con số và phép tính. Giỏi toán mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế. Làm toán cải thiện não bộ. Hơn nữa, những người học toán suy nghĩ logic hơn. Có rất nhiều lĩnh vực có thể áp dụng toán như kinh tế, kĩ sư và trong buôn bán. Toán được cho rằng bắt nguồn từ người Hy Lạp cổ và phát triển đến ngày nay. Ở Việt Nam ngày càng có nhiều những nhà toán học hay thần đồng toán học như Ngô Bảo Châu. Bởi thế, người Việt Nam rất tự hào về điều đó. Theo tôi, mỗi học sinh nên học giỏi toán hoặc ít nhất là biết đến toán bởi vì con người đạt được rất nhiều thành tựu rực rỡ từ toán, cụ thể là trong xã hội hiện đại.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  I absolutely love biological tissue. I used to wonder why people can live? Why can’t people see? Why feel? Then I found the answer when I studied biology. Biology is about all the life around us. Studying biology, I learned about the most basic life. Maybe because I love this subject, I am passionate about it. I often have a lot of questions in my head. Whenever I have a question about something, I will immediately ask my teacher. My biology teacher is very enthusiastic. When I am at home I will use the internet to search for information. Studying well in biology helps me understand many things that I could not understand before. Thanks to biology, I understand more about the growing world around me.

  Tiếng Việt

  Tôi vô cùng yêu thích mô sinh học. Tôi từng tò mờ rằng tại sao con người ta lại sống được? tại sao con người ta lại nhìn được? Tại sao lại có cảm giác? Vf sau đó tôi đã tìm được câu trả lời khi được học môn sinh học. Môn sinh học nói về mọi sự sống xung quanh ta. Học môn sinh học tôi được tìm hiểu những kiến thức về những sự sống cơ bản nhất. Có thể vì tôi yeu thích môn học này nên tôi say sưa tìm hiểu về nó. Tôi thường có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Mỗi khi thắc mắc về một vấn đề nào đó tôi sẽ ngay lập tức hỏi giáo viên của mình. Cô gái dạy môn sinh học của tôi rất nhiệt tình. Những khi ở nhà tôi sẽ sử dụng internet để tìm kiếm thông tin. Học tốt môn sinh học giúp tôi hiểu được nhiều thứ mà trước đây tôi không lí giải được. Nhờ có môn sinh học mà tôi hiểu hơn về thế giới đang ngày ngày sinh sôi xung quanh mình.

  Viết về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  Growing up, I have always had a knack for language. That is the reason why literature is my favorite subject. Literature brings me to various worlds, some are based on the reality, some are created by the humans’ mind. In my free time, I always read lots of books. Writing is also a favorite activity of mine. When I write, I get to have control over my story. I love literature and I hope I myself can write many good stories in the future.

  Tiếng Việt

  Lớn lên, tôi luôn có năng khiếu ngôn ngữ. Đó là lý do tại sao môn văn là môn học yêu thích nhất của tôi. Văn học đưa tôi đến nhiều thế giới khác nhau, một số dựa trên thực tế, một số được tạo ra bởi trí óc của con người. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn đọc rất nhiều sách. Viết lách cũng là một hoạt động yêu thích của tôi. Khi tôi viết, tôi có quyền kiểm soát câu chuyện của mình. Tôi yêu thích văn học và tôi hy vọng bản thân mình có thể viết được nhiều truyện hay trong tương lai.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  Physics is my favorite subject. I learned a lot of useful knowledge from physics. I learned about matter and its motion. When I study physics, I encounter a lot of quantities and formulas used to calculate. To do well in physics, you need to memorize and master these formulas. Because it is one of the natural sciences, the results of physics are often accurate. If poetry is very dreamy, physics is a very real subject. Physics is widely used in everyday life. From building a house or designing a certain device. I often actively read materials related to physics to improve my knowledge. Since I love it so much, I don’t feel tired at all. I got into the habit of analyzing everything from a physical point of view. And I absolutely love these experiences.

  Tiếng Việt

  Môn vật lý là môn học mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi học được rất nhiều kiến thức bổ ích từ môn vật lý. Tôi được học về vật chất và sự chuyển động của chúng. Khi học môn vật lý tôi gặp rất nhiều những đại lượng và công thức dùng để tính toán. Để học tốt môn vật lý bạn cần học thuộc và nắm vững những công thức tính này. Vì là một trong những môn khoa học tự nhiên nên những kết quả của môn vật lý thường có tính chính xác. Nếu như văn thơ vô cùng mơ mộng thì vật lý lại là một môn rất thực tế. Vật lý được ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Từ việc xây dựng một căn nhà hay việc thiết kế một thiết bị nào đó. Tôi thường chủ động tìm đọc những tài liệu liên quan đến vật lý để trau dồi cho vốn kiến thức của mình. Vì tôi vô cùng yêu thích nó nên tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi luyện cho mình thói quen phân tích mọi thứ dưới góc nhìn vật lý. Và tôi cực kỳ thích những trải nghiệm này.

  Nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

  Tiếng Anh

  Math is my favorite subject. I really like the numbers. Math in elementary school is pretty easy. I can easily complete the exercises that the teacher asks. My high school math was relatively difficult. I need to learn very hard to conquer it. Math includes algebra and geometry. I prefer to learn geometry. I have a rich imagination, along with logical thinking. I usually get good marks in geometry problems. Every time I solve a math problem, I feel refreshed and proud. When I study math, I also practice absolute concentration. I can sit and solve math problems for hours at a time. Being good at math helps me to be loved by my teachers and friends. Learning math well makes my thinking sharper. Other subjects are also better from there. Math is the premise to help me train my brain. For me, solving math problems is also a form of stress relief. When I have a problem in my life I sit down and solve the math. After completing the math, it’s time for me to remove the “spider webs” in my heart.

  Tiếng Việt

  Toán là môn học mà tôi yêu thích nhất. Tôi rất thích những con số. Môn toán ở bậc tiểu học khá dễ. Tôi có thể dễ dàng hoàn thành những bài tập mà thầy cô yêu cầu. Môn toán tại trường trung học phổ thông của tôi tương đối khó. Tôi cần cố gắng rất nhiều để chinh phục được nó. Môn toán gồ đại số và hình học. Tôi thích học hình học hơn. Tôi có một trí tưởng tượng phong phú, cùng với tư duy logic. Tôi thường đạt điểm tốt đa trong những bài toán về hình học. Mỗi khi giải được một bài toán, tôi cảm thấy sảng khoái và tự hào. Khi học toán tôi còn rèn luyện được sự tập trung tuyệt đối. Tôi có thể ngồi và giải toán nhiều giờ liền. Học giỏi toán giúp tôi được thầy cô và bạn bè yêu quý. Học toán tốt giúp tư duy của tôi nhạy bén hơn. Những môn học khác cũng từ đó mà tốt hơn. Môn toán là tiền đề giúp tôi rèn luyện bộ óc của mình. Đối với tôi, giải toán cũng là một hình thức giảm căng thẳng. Khi tôi gặp một vấn đề trong cuộc sống tôi sẽ ngồi xuống và giải toán. Sau khi hoàn thành bài toán cũng là lúc tôi gỡ được những “đám mạng nhện” trong lòng.

  Viết đoạn văn về môn học em yêu thích

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh 

  There are many different subjects. My favorite subject is physical education. If most subjects require us to use our thoughts, Physical education helps us to be physically active. Thanks to exercise, we will have better health. Good health will lead to good spirits and from there you can study other subjects in the best way. Therefore, physical education plays an important role in helping students develop comprehensively. In addition, when I study physical education, my friends and I are more connected, we become more united. In addition to physical exercises, when I study physical education, I also get to play very useful sports. When I’m not in school, I can still play those sports with my friends at my home. For those of you who can’t learn cultural subjects well, being good at a sport is also a strength and an opportunity. I like physical education.

  Tiếng Việt

  Có rất nhiều môn học khác nhau. Môn học mà tôi yêu thích nhất là môn thể dục. Nếu như hầu hết những môn học đều bắt chúng ta cần sử dụng suy nghĩ thì môn thể dục lại giúp chúng ta được vận động thể chất. Nhờ có môn thể dục, chúng ta sẽ có sức khỏe tốt hơn. Sức khỏe tốt sẽ dẫn đến tinh thần tốt và từ đó có thể học tập những môn khác một cách tốt nhất. Do đó môn thể dục có vị trí quan trọng trong việc giúp cho học sinh phát triển toàn diện. Ngoài ra khi học môn thể dục tôi cùng các bạn được kết nói với nhau hơn, chúng tôi trở nên đoàn kết hơn. Ngoài những bài tập thể dục, khi học môn thể dục, tôi còn được chơi những môn thể thao vô cùng bổ ích. Khi không học trên trường, tôi vẫn có thể cùng bạn bè chơi những môn thể thao đó tại nhà của mình. Đối với những bạn không thể học tốt những môn văn hóa thì việc chơi giỏi một môn thể thao cũng là một điểm mạnh và là một cơ hội. Tôi thích môn thể dục.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  In my opinion, the favorite subject of one student can partly reflect his or her personality. For example, people who love Math tend to have logical thoughts, people who love Arts are usually the creative ones, and people who love Chemistry like to explore and research. In that way of logic, people may know that I love Literature because I am a gentle girl who always has a lot of thoughts and words. I love spending time to read extra poems and stories of the authors in my textbooks. The ones that we study at school are usually just small parts of their works, and they cannot satisfy me. That is also a way for me to prepare for my next class and review for the old ones. I gain a lot of vocabulary by doing that, so I usually have many different ways to express and describe a thing. In writing classes, I am one of the students who turn in the most pages since I have many ideas thanks to reading. Each author has his or her own way to write about the same subject, and their words are very good to use. People usually give me compliments on the way I talk and choose the words, and it is one of the advantages of studying Literature. In the future, I want to be a Literature teacher so that I can continue to learn and research more about the pieces of art from all over the world. I love words, ideas and expression, so I will always consider it as my favorite subject of all time.

  Tiếng Việt

  Theo ý kiến của tôi, môn học yêu thích nhất của một học sinh có thể phần nào phản ánh tính cách của họ. Ví dụ như những ai yêu môn Toán thường có những suy nghĩ logic, những ai thích Nghệ thuật thường là những người sáng tạo, và những người thích môn Hóa học thích khám phá và nghiên cứu. Theo cách suy luận đó, mọi người có thể biết được tôi thích môn Văn học bởi vì tôi là một cô gái dịu dàng luôn có rất nhiều suy nghĩ và lời lẽ. Tôi rất thích dành thời gian để đọc thêm những bài thơ và mẫu truyện của những tác giả trong sách giáo khoa. Những gì chúng ta được học ở trường chỉ là một phần nhỏ trong những tác phẩm của họ, và chúng không thể nào làm tôi cảm thấy hài lòng. Đó cũng là cách để tôi chuẩn bị cho buổi học kế tiếp và ôn lại những bài cũ. Tôi có được rất nhiều từ vựng khi làm như thể, vậy nên tôi thường có nhiều cách khác nhau để thể hiện và diễn tả một thứ gì đó. Trong những buổi học viết, tôi là một trong những học sinh luôn nộp nhiều giấy nhất bởi vì tôi có nhiều ý tưởng nhờ vào việc đọc sách. Mỗi một tác giả có cách riêng của mình để viết về cùng một vấn đề, và ngôn ngữ của học rất tốt cho tôi sử dụng. Mọi người thường cho tôi những lời khen về cách tôi nói chuyện và chọn từ, và đây cũng là một trong những lợi ích khi học Văn học. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn để tôi có thể tiếp tục việc học và nghiên cứu thêm về những tác phẩm nghệ thuật trên khắp thế giới. Tôi thích ngôn từ, ý tưởng và cách diễn đạt, vì thế tôi sẽ luôn xem nó là một môn học mà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh

  When going to school, there are many subjects; however I still like literature the most. First, literature plays an important role in both education and daily life. Literature is not limit to a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches human about several aspects of life. From the very first step, student learns to write, read as well as describe things and people. Moreover, literature teaches one to be a responsible citizen and likeable personality. Literature is more than a subject, it’s an art and it can be applied directly into life such as: journalism, editor. People are not born to learn this unique subject, it needs long time to exercise to master. Besides, when learning literature people not only know more works of art but also understand culture, tradition of each country. Literature is the mirror reflecting human and their lifestyle. Studying literature means learning the way to love and live a true life. All in all, with great benefits of literature, it is necessary for each society especially developing countries.

  Tiếng Việt

  Có rất nhiều môn học ở trường những tôi thích nhất là môn văn. Đầu tiên, văn đóng vai trò quan trọng trong học tập và đời sống. Văn học không chỉ giới hạn trong một môn học ở nhà trường mà rộng hơn nó dạy con người về mọi mặt của cuộc sống. Từ những bước đầu tiên, học sinh học viết, đọc và mô tả đồ vật. Hơn nữa, văn dạy chúng ta trở thành một công dân trách nhiệm và người có phẩm chất tốt. Văn học hơn cả một môn học, nó là một lĩnh vực nghệ thuật có thể áp dụng vào cuộc sống như: báo chí, kĩ năng viết. Con người không tự sinh ra để học môn này, nó cần thời gian luyện tập. Ngoài ra, khi học văn con người không chỉ biết về nghệ thuật và còn am hiểu về văn hoá, truyền thống của một quốc gia. Văn học là tấm gương phản ánh con người và lối sống của họ. Học văn có nghĩa là học cách yêu thương và sống cuộc sống đúng nghĩa. Nói tóm lại, với nhiều lợi ích của việc học văn, nó thực sự cần thiết cho mỗi xã hội đặc biệt là các quốc gia đang phát triển.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh

  I’m a romance lover, so my favorite subject is literature. I like to spend my time reading the literary works in the textbook. Each work has useful meanings and lessons for life. Literature helps me to understand more, and have a richer vocabulary. So, I am also more confident in communication. My teachers often praised me for having a talent for literature and a good choice of words. In the future, I will try to become a good language teacher.

  Tiếng Việt

  Tôi là một người yêu thích sự lãng mạn, vì vậy mà môn học yêu thích nhất của tôi là văn học. Tôi thích dành thời gian để đọc những tác phẩm văn học trong sách giáo khoa. Mỗi tác phẩm đều có những ngụ ý, bài học hữu ích cho cuộc sống. Văn học giúp tôi hiểu biết nhiều hơn, có vốn từ phong phú hơn. Nhờ vậy mà tôi cũng tự tin hơn trong giao tiếp. Cô giáo thường khen tôi có năng khiếu văn học và chọn lọc từ ngữ tốt. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để trở thành một giáo viên ngữ văn giỏi.

  Đoạn văn mẫu 5

  Tiếng Anh

  I am a dreamer at heart. I love the feeling of being immersed in my words and imagination. That’s why I love literature so much. Literature is not only about words. Including stories, I learned about the culture as well as the beauty of the Vietnamese people in literature. I know how to use words correctly. Literature is like a green river watering my soul. In my free time, I often read literary works. I was able to hone my writing skills and experience new things at the same time. I love the feeling of reading a good and meaningful article. Every time I read such an article, I often repeat their use of words, thereby increasing my vocabulary. Because I like literature, I never get bored when I study it. On the contrary, I find it extremely interesting. However, I also need a lot of effort to be able to study literature well. When I do well in literature, I feel more confident. Thanks to literature, I feel this world is more beautiful. I love literature.

  Tiếng Việt

  Tôi là một người có tâm hồn mơ mộng. Tôi thích cảm giác đắm chìm trong những con chữ và trí tưởng tượng của mình. Đó là lý do mà tôi vô cùng yêu thích môn văn. Môn văn không chỉ có những câu chữ. Trong đó có cả những câu chuyện, tôi được học về văn hóa cũng như những nét đẹp của người Việt Nam trong môn văn. Tôi biết cách sử dụng ngôn từ một cách đúng đắn. Văn học giống như một dòng sông xanh tưới mát tâm hồn tôi. Thời gian rảnh tôi thường đọc những tác phẩm văn học. Tôi vừa có thể trau dồi khả năng viết văn của mình đồng thời được trải nghiệm những điều mới mẻ. Tôi thích cảm giác đọc được một bài viết hay và ý nghĩa. Mỗi khi đọc được một bài như vậy tôi thường nhẩm lại cách dùng từ của họ từ đó tăng thêm vốn từ của mình. Vì tôi thích môn văn nên tôi không hề cảm thấy nhàm chán khi học nó. Trái lại tôi cảm thấy nó vô cùng thú vị. Tuy nhiên tôi cũng cần nỗ lực rất nhiều để có thể học tốt môn văn. Khi học tốt môn văn tôi cảm thấy tự tin hơn. Nhờ có môn văn mà tôi cảm thấy thế giới này thêm phần tươi đẹp. Tôi yêu môn văn.

  Đoạn văn mẫu 6

  Tiếng Anh 

  We are surrounded by many technological devices. And computer science was my starting point to learn about that world of technology. When I studied computer science at school, I learned about computers, about pascals, Commands were very attractive to me. When I was in 9th grade, I represented the school in the math exam and won the second prize. Every day I like computer science more and more. Nowadays, with the popularity of the internet, I can search for information and learn a lot of useful knowledge about computer science. To study well in computer science you need to have hard work and a good logical thinking. The ability to remember and associate what you have learned will help you learn better. Computer science also has a very high application in daily life. When I do well in computer science, I feel that I am more knowledgeable about computers. I can fix minor hardware and software problems myself. Computer science is a wonderful subject. I like computer science.

  Tiếng Việt 

  Xung quanh chúng ta có rất nhiều những thiết bị công nghệ. Và môn tin học là điểm bắt đầu giúp tôi tìm hiểu về thế giới công nghệ đó. Khi học tin học ở trường, tôi được học về máy tính, về pascal, Những câu lệnh đã vô cùng thu hút tôi. Khi tôi học lớp 9 tôi đã đại diện trường đi thi môn ti học và đạt giải nhì. Càng ngày tôi càng thích môn tin học hơn. Ngày nay, với sự phổ biến của internet, tôi có thể tìm kiếm thông tin và học hỏi nhiều kiến thức bổ ích về môn tin học. Để học tốt môn tin học bạn cần có sự chăm chỉ và một tư duy logic tốt. Khả năng ghi nhớ liên kết những kiến thức được học sẽ giúp bạn học tốt hơn. Tin học còn có tính ứng dụng rất cao trong cuộc sống hàng ngày. Khi học tốt môn tin học tôi cảm thấy mình am hiểu hơn về máy tính. Tôi có thể tự mình sửa chữa những lối nhỏ liên quan đến phần cứng và phần mềm. Môn tin học là một môn học tuyệt vời. Tôi thích môn tin học.

  Đoạn văn mẫu 7

  Tiếng Anh

  Probably chemistry the most “terrible” subject to students, but this is my favorite subject. I love studying chemical equations and experiments. I usually take the time to read the chemistry experiments in textbooks. This subject can have many practical applications. I used to grow crystals with chemical solutions. Surely no one is unfamiliar with Javen water to bleach clothes. This is an application of chemistry. In my opinion, chemistry is an interesting and rewarding subject that everyone should try to learn.

  Tiếng Việt

  Môn học “khủng” nhất với học sinh có lẽ là hóa học, tuy nhiên đây cũng là môn học yêu thích của tôi. Tôi thích nghiên cứu các phương trình hóa học và các thí nghiệm. Tôi thường dành thời gian để đọc các thí nghiệm hóa học trong sách giáo khoa. Môn học này có thể ứng dụng nhiều trong thực tế. Tôi đã từng nuôi tinh thể bằng dung dịch hóa học. Chắc không ai còn xa lạ với nước Javen để tẩy trắng quần áo. Đây chính là một ứng dụng của hóa học. Theo tôi, hóa học là môn học thú vị và bổ ích mà ai cũng nên cố gắng học.

  Viết đoạn văn về môn học mà em yêu thích

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  Physics is an important subject. For those of you planning to study engineering, you need to have a good grasp of the basics of this subject. It is also the subject most closely related to everyday life. Have you ever wondered why a thermometer can measure your temperature when sick? It is an application of physics. Body temperature will cause mercury to expand and rise to the right temperature according to the standard scale. The closest application of physics is the manufacture of electrical equipment. All calculations of mechanical current are based on physical knowledge. I think we should all love it and try to learn this subject.

  Tiếng Việt

  Vật lý là một môn học quan trọng. Đối với các bạn dự định học kỹ thuật thì cần nắm chắc kiến thức cơ bản của môn học này. Đấy cũng là môn học gắn liền chặt chẽ nhất với cuộc sống hàng ngày. Bạn đã từng thắc mắc tại sao cây nhiệt kế lại đo được nhiệt độ của bạn khi ốm không? Đó là một ứng dụng dụng của vật lý. Nhiệt độ của cơ thể sẽ làm thủy ngân dãn ra và dâng lên đến mức nhiệt độ phù hợp theo thang đo tiêu chuẩn. Ứng dụng gần gũi nhất của vật lý là sản xuất các thiết bị điện. Mọi tính toán về dòng điện cơ học đều dựa vào kiến thức vật lý. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng nên yêu thích và cố gắng học môn học này.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh 

  My favorite subject is Math, but people rarely believe that there is a student who actually loves Math. This is a quite easy subject at primary level, but I have to admit that it gets harder and harder through time. I had a struggling period with it before I could find the motivation and interest to study. I find it is not only useful, but it is like puzzles that I can find the joy once I solve them. Some students say that they cannot find any use of quadratic equation or complicated formulas in reality, but Math actually appears in many aspects in our life. It helps calculate and bring out the exact results, and we cannot construct anything without calculate the figures, or the amount of materials or the whole are. Besides, it also an useful assistant for some other subjects such as Physics and Chemical, and it helps us develop our logical thought. We can think faster and have better reaction with numbers thanks to Math. Whenever I go to the markets with my mom, I always help her to check whether the sellers take the right or wrong amount of money as well as the change. I meet it both in school and in my real life, so there is no wonder why I find it really necessary. In conclusion, I think Math is not just simply a subject that challenges the students, but it can actually help us in our daily life. I am so lucky to find this subject enjoyable, and I will always find joy in studying it.

  Tiếng Việt 

  Môn học yêu thích nhất của tôi là Toán, nhưng hiếm khi nào mọi người tin rằng có một học sinh nào đó thật sự thích Toán. Đây là một môn học tương đối dễ ở bậc tiểu học, nhưng tôi phải thừa nhận rằng nó càng lúc càng khó dần lên theo thời gian. Tôi đã có một thời kì chật vật với nó trước khi tôi có thể tìm được động lực và hứng thú để học. Tôi thấy nó không những hữu ích, mà nó còn giống như những câu đố mà tôi cảm thấy vui vẻ mỗi khi tôi giải được chúng. Một vài học sinh nói rằng họ không thể tìm được bất kì ứng dụng nào của phương trình bậc hai hoặc những công thức phức tạp trong đời sống, nhưng thực chất Toán ảnh hưởng đến rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống chúng ta. Nó giúp chúng ta tính toán và cho ra những kết quả chính xác, và chúng ta không thể xây dựng bất kì thứ gì mà không tính toán những dữ liệu như số lượng nguyên vật liệu hoặc tổng diện tích. Bên cạnh đó, nó cũng là một trợ thủ đắc lực cho những môn học khác như Vật lý hoặc Hóa học, và nó giúp chúng ta phát triển khả năng tư duy logic. Chúng ta có thể suy nghĩ nhanh hơn và có phản ứng tốt hơn với những con số nhờ vào Toán. Bất cứ khi nào tôi đi chợ cùng với mẹ, tôi luôn giúp mẹ tôi kiểm tra tiền thừa hoặc xem liệu người bán có lấy đúng số tiền không. Tôi học Toán cả trong trường học và cuộc sống, vậy nên không có gì thắc mắc khi tôi thấy nó thật sự cần thiết. Thật vậy, tôi nghĩ Toán không chỉ đơn giản là một môn học thách thức học sinh, mà nó còn giúp ích cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Tôi thật may mắn khi cảm thấy thích thú với môn học này, và tôi sẽ luôn tìm được niềm vui khi học nó.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh 

  Among many subjects student learns in school, I like math the most. This is one of the compulsory subjects from primary to high school ad even university. Math teaches learner about numbers and operation. Being good at math brings us several advantages. Doing math exercise improves one’s brain and its brainstorm. Moreover, people learning math can think more logically and make up one mind. There are many subjects we can apply mathematics to solve the problem: economics, engineering and even business. Math is said to originate from ancient Greece and develop completely as today. In VN it’s an increasing number of mathematical genius such as Ngo Bao Chau. Therefore, Vietnamese are very proud of it. In my opinion, every student should be good at math or at least learn it. Since human gain lots of achievement related to math, specifically in modern society.

  Tiếng Việt 

  Trong những môn học ở trường, tôi thích nhất là môn toán. Đây là một trong những môn học bắt buộc từ tiểu học đến trung học và thậm chí là đại học. Toán dạy chúng ta về những con số và phép tính. Học tốt toán mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế. Làm toán giúp cải thiện não bộ. Hơn nữa, những người học toán suy nghĩ logic hơn. Có rất nhiều lĩnh vực có thể áp dụng toán như kinh tế, kĩ sư và cả trong buôn bán. Toán được cho rằng bắt nguồn từ người Hy Lạp cổ và phát triển đến ngày nay. Ở VN ngày càng có nhiều những nhà toán học hay thần đồng toán học như Ngô Bảo Châu. Bởi thế, người Việt Nam rất tự hào về điều đó. Theo tôi, mỗi học sinh nên học giỏi toán hoặc ít nhất là biết đến toán bởi vì con người đạt được rất nhiều thành tựu rực rỡ từ toán, cụ thể là trong xã hội hiện đại.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh 

  In many subjects, I really like Maths. Although this is a boring and difficult subject, I feel it useful for my life. I enjoy numbers, decimals, fractions and so much more. Maths helps me solve many problems such as time related matters, studying, buying goods, eating and drink, etc. It is a subject which is very logical. It doesn’t need much memorisation like the other subjects. In conclusion, Maths is a fun subject and I like it so much.

  Tiếng Việt 

  Trong nhiều môn học, tôi thực sự thích môn Toán. Mặc dù, nó là một môn học nhàm chán và khó nhưng tôi cảm thấy nó hữu ích cho cuộc sống. Tôi thích những con số, số thập phân, phân số và rất nhiều nữa. Toán học giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề như là những vấn đề liên quan tới thời gian, học tập, mua những món đồ, đồ ăn và đồ uống,… Nó là một môn học cái mà rất lô – gích. Nó không cần quá nhiều sự ghi nhớ như các môn học khác. Tóm lại, Toán học là một môn học thú vị và tôi rất thích nó.

  Đoạn văn mẫu 5

  Tiếng Anh

  In all of the subjects in school, Math is my favorite. This is the basic subject from the elementary level. However, I have to admit that it’s getting harder and harder. The time before, I struggled with it. There are many students who say that studying Math doesn’t help much in life, but I think differently. It helps us calculate and come up with exact numbers. Imagine, you can’t build a complete house without the area calculation. Math also helps us to think logically and react quickly to numbers. Whenever I go to the market with my mother, I often help her check the change. Learning Math is my passion. Last semester, I won the third prize in Mathematics. Indeed, Math is not only a school subject but it also has many benefits in life. I feel lucky because I have fun and love this subject.

  Tiếng Việt

  Trong tất cả các môn học ở trường thì toán học là môn tôi yêu thích nhất. Đây là môn học cơ bản từ cấp tiểu học. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng nó càng ngày càng khó hơn. Trước ai tôi đã khá chật vật với nó. Có nhiều học sinh nói rằng học Toán không giúp ích nhiều trong trong cuộc sống, nhưng tôi lại thấy khác. Nó giúp chúng ta tính toán và đưa ra những con số chính xác. Hãy thử tưởng tượng xem, bạn làm sao có thể xây được một căn nhà hoàn chỉnh nếu như không có phép tính diện tích. Toán học cũng giúp chúng ta có tư duy logic và phản ứng nhanh với các con số. Mỗi khi đi chợ với mẹ, tôi thường giúp bà ấy kiểm tra tiền thừa. Học toán là đam mê của tôi. Kỳ học vừa qua, tôi đã đạt giải ba môn Toán cấp tỉnh. Thật vậy, toán học không chỉ là môn học trên trường mà nó còn đem lại nhiều lợi ích trong cuộc sống. Tôi cảm thấy may mắn vì mình có niềm vui và sự yêu thích với môn học này.

  Đoạn văn mẫu 6

  Tiếng Anh

  Math is my favorite subject. I have been passionate about math since I was a child. I enjoy doing arithmetic with numbers. Mathematics helps us to develop our ability to think logically and to train for reflection. We can think faster and react better to numbers thanks to Math. With magic and numbers, I can also handle a number of problems related to time, money, planning, … I always spend a lot of time reading books about Mathematics. I also joined the Math club at school so I could improve my knowledge. On the other hand, I want to exchange knowledge of Mathematics with people who love this subject like me. In the future, I will strive to become a good Math teacher.

  Tiếng Việt

  Toán là môn học yêu thích nhất của tôi. Tôi đam mê học toán từ khi còn nhỏ. Tôi thích thú khi được thực hiện các phép tích với những con số. Toán học giúp chúng ta phát triển khả năng tư duy logic và rèn luyện sự phản xạ. Chúng ta có thể suy nghĩ nhanh hơn và có phản ứng tốt hơn với những con số nhờ vào Toán. Với những phép tình và con số, tôi còn có thể xử lý một số vấn đề liên quan tới thời gian, tiền bạc, kế hoạch,… Tôi luôn dành rất nhiều thời gian để đọc sách về Toán học. Tôi cũng đã tham gia câu lạc bộ Toán ở trường để có thể trau dồi thêm về kiến thức. Mặt khác, tôi muốn trao đổi các kiến thức về Toán học với những người cũng yêu môn học này giống như tôi. Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng để trở thành một thầy giáo dạy Toán giỏi.

  Đoạn văn mẫu 7

  Tiếng Anh 

  My favorite subject is the one that most students consider as boring, and it is History. A lot of my classmates even hate it since they have to remember a huge amount of information of people that they do not know. The textbooks are usually very thick, and they consist of events and people from a hundred or thousands of years from East to West. For me, those things are like the stories in the novels, but the difference is my textbooks are about true things. They tell me about the epic battles, the majestic kings and queens and their empires, the true meanings behind countless revolutions, the steps of humankind and many more. I feel like I am living the past just by reading books, and the textbooks are never enough for me. I love to collect historical books, and I always need to know a complete story about a certain event. For example, if I have a lesson about the discovery of America tomorrow, I will search online for more details that relating to it. It makes my teachers surprise sometimes, and most of them admit that it is very rare to meet a student who actually love and want to study History. People love to read fantasy books, but I choose to read about true events and characters. My friends learn the lessons by heart because they are forced to do that, but I remember them like my favorite stories. I want to be an archaeologist in the future, and my love for the past as well as History will company with me in that path.

  Tiếng Việt

  Môn học yêu thích nhất của tôi là môn Lịch Sử – môn học mà hầu hết học sinh khác xem là nhàm chán. Rất nhiều bạn cùng lớp của tôi thậm chí còn ghét nó bởi vì họ phải nhớ một số lượng lớn thông tin của những người mà họ không quen biết. Sách giáo khoa thường rất dày, và chúng chứa những sự kiện và con người đến từ Đông sang Tây và từ hàng trăm hoặc hàng ngàn năm về trước. Đối với tôi, những thứ đó giống như những câu truyện trong tiểu thuyết, nhưng chúng chỉ khác nhau ở chỗ là sách giáo khoa thì về những chuyện có thật. Chúng cho tôi biết về những trận chiến sử thi, những vị vua và nữ hoàng oai nghiêm cũng với đế chế của họ, những ý nghĩa thật sự phía sau vô số những cuộc cách mạng, những bước đi của nhân loại và nhiều thứ nữa. Tôi có cảm giác như mình đang sống lại quá khứ chỉ bằng cách đọc sách, và sách giáo khoa thì không bao giờ là đủ đối với tôi. Tôi rất thích sưu tập sách về lịch sử, và tôi luôn muốn biết toàn bộ câu chuyện về một sự kiện cụ thể nào đó. Ví dụ như nếu tôi có tiết học về Khám phá ra Châu Mỹ vào ngày mai, tôi sẽ tìm kiếm trên mạng về những chi tiết liên quan đến nó. Điều đó đôi khi khiến cho giáo viên của tôi ngạc nhiên, và hầu hết học đều thừa nhận rằng thật hiếm thấy một học sinh thật sự yêu thích và muốn học môn Lịch sử. Mọi người thích đọc những câu truyện viễn tưởng, nhưng tôi chọn đọc về những sự kiện và nhân vật có thật. Bạn bè của tôi học thuộc lòng những bài giảng vì họ buộc phải làm như vậy, nhưng tôi thì ghi nhớ chúng như những câu truyện yêu thích của mình. Tôi muốn trở thành một nhà khảo cổ trong tương lai, và tình yêu của tôi dành cho quá khứ cũng như Lịch sử sẽ đồng hành với tôi trên con đường đó.

  Môn học yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh 

  English is my favourite subject. English is not difficult to learn, you just need to work hard to gain good results. It’s the fact that English is the most common language spoken in the world, and studying it brings me lots of opportunities. First of all, being good at English, I can talk with foreign people and tourists, which expand my knowledge about each culture in the world. Besides, English documents provides a more accurate and original source of information. As a result, reading them, I can gain a deep knowledge in any field such as science, economics. Furthermore, I can watch films, read news in English without subtitle. In the future, after graduating, with English skill, I can join international organizations or multi-national corporations and have a good career. It’s also a common sense that people who know English will have a higher salary than the others with a same job. I want to go abroad to study as well so English is necessary. In conclusion, English is an interesting subject and quite important for my future.

  Tiếng Việt 

  Tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi. Tiếng Anh không khó học, bạn chỉ cần chăm chỉ để có được kết quả tốt. Thực tế là tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất được nói trên thế giới, và biết nó mang lại cho tôi rất nhiều cơ hội. Trước hết, thông thạo tiếng Anh, tôi có thể nói chuyện với người nước ngoài và khách du lịch, mở rộng kiến ​​thức của tôi về mỗi nền văn hoá trên thế giới. Bên cạnh đó, các tài liệu tiếng Anh cung cấp một nguồn thông tin chính xác hơn và chính thống. Kết quả là, đọc chúng, tôi có thể có được kiến ​​thức sâu rộng trong mọi lĩnh vực như khoa học, kinh tế, … Hơn nữa, tôi có thể xem phim, đọc tin tức bằng tiếng Anh mà không cần có phụ đề. Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp, có kỹ năng tiếng Anh, tôi có thể tham gia các tổ chức quốc tế hoặc các tập đoàn đa quốc gia và có một sự nghiệp tốt đẹp. Thông thường rằng những người biết tiếng Anh sẽ có mức lương cao hơn những người khác có cùng công việc. Tôi muốn đi ra nước ngoài để học nên tiếng Anh là cần thiết. Kết luận, tiếng Anh là một môn học thú vị và rất quan trọng cho tương lai của tôi.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh 

  My favourite subject in my school is English. It is quite easy and enjoyable to study it everyday. English plays important role in both education and daily life. There are many points to enjoy it. Firstly, English is an international language. It is popular and easy to use. I can get a lot of information and news in the world. I can communicate with international friends by using English. Moreover, English documents are a more exact and original source of information. Secondly, English is useful for my work. I have many oportunies. When I have good English skill, I can join international organizations and multi – national corporations. Besides, I can have a higher salary than the others with a same job. To sum up, English is really necessary in our life. It is an interesting subject in my school and plays an important role in my future. I love English so much.

  Tiếng Việt 

  Môn học yêu thích ở trường của tôi là tiếng Anh. Nó khá dễ và thú vị để học mỗi ngày. Tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong cả giáo dục và cuộc sống hàng ngày. Có rất nhiều điểm để yêu thích nó.

  Đầu tiên, tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế. Nó phổ biến và dễ dàng sử dụng. Tôi có thể tiếp nhận được nhiều thông tin và tin tức trên thế giới. Tôi có thể giao tiếp cùng những người bạn quốc tế bằng cách sử dụng tiếng Anh. Hơn thế, những tài liệu tiếng Anh là nguồn thông tin chính xác và nguyên bản. Thứ hai, tiếng Anh hữu ích cho công việc của tôi. Tôi có nhiều cơ hội. Khi tôi có kỹ năng tiếng Anh tốt, tôi có thể tham gia vào các tổ chức quốc tế và các tập đoàn đa quốc gia. Bên cạnh đó, Tôi có thể nhận được mức lương cao hơn so với những người làm công việc tương tự. Cuối cùng, tiếng Anh thực sự cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nó là một môn học thú vị ở trường và đóng vai trò quan trọng với tương lai của tôi. Tôi yêu tiếng Anh rất nhiều.

  Đoạn văn mẫu 3

  Tiếng Anh 

  With English, I can understand more about different cultures. I love traveling and my dream is to visit England. That’s why I think it’s essential to master English if I want to communicate with the local people. In many cities, particularly in Europe, English is almost an unofficial second language where expats and tourists make up a significant portion of the community.

  Tiếng Việt 

  Nhờ Tiếng Anh, tôi có thể hiểu thêm về các nền văn hoá khác nhau. Tôi yêu thích du lịch và ước mơ của tôi là được đến thăm nước Anh. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ cần phải thành thục tiếng Anh nếu bạn muốn giao tiếp với người dân địa phương. Ở nhiều thành phố, đặc biệt là ở châu Âu, tiếng Anh gần như là ngôn ngữ thứ hai không chính thức, nơi người nước ngoài và khách du lịch chiếm tỷ trọng đáng kể trong cộng đồng.

  Đoạn văn mẫu 4

  Tiếng Anh 

  Every day I have to study many different subjects at school, but my favorite one is English. I have been studying it since secondary school, and it still has been the subject that I spent most of my time for until now. At first I found it very difficult to remember the new vocabulary as well as grammars; however, I was lucky enough to have a teacher that gave me the way and the passion to study it properly. Instead of learning the words by repeating them, I try to use them frequently in certain sentences which relating to circumstances around me. Besides, I try to write my diary and other small stories in English so that I can learn to use the grammars. English is one of the main subjects at school, and many people have to study it to get a better job. Other subjects are what I need to learn, but English is the one that I can find joy in studying. It appears in many aspects of my life such as music, movies, books, or news. I can easily listen and get well to the American accent whenever I turn on the TV, and for me it is the easiest way to study. I know most of my classmates think that they will not meet Math, History, Chemistry or Physics once they graduate from high school. However, English is the one that will follow us forever, especially when we are reaching out to the world. I am so grateful that English is my favorite subject, and I will never lose the joy in studying it.

  Tiếng Việt 

  Mỗi ngày tôi phải học rất nhiều môn khác nhau ở trường, nhưng môn học yêu thích nhất của tôi là Tiếng Anh. Tôi đã học nó kể từ khi ở cấp hai, và nó vẫn đã và đang là môn học mà tôi dành nhiều thời gian cho nhất tính đến nay. Lúc đầu tôi thấy rằng việc nhớ những từ vựng mới cũng như ngữ pháp là rất khó khăn; tuy nhiên, tôi đã may mắn khi có được một người giáo viên chỉ cho tôi cách và cho tôi niềm đam mê để học nó một cách đúng đắn. Thay vì học từ vựng bằng cách lặp lại chúng, tôi cố gắng sử dụng chúng thường xuyên trong những câu cụ thể liên quan đến những hoàn cảnh xung quanh tôi. Bên cạnh đó, tôi cố viết nhật kí và những mẩu chuyện nhỏ khác bằng tiếng Anh để tôi có thể học cách sử dụng ngữ pháp. Tiếng Anh là một trong những môn học chính ở trường, và rất nhiều người phải học nó để có thể có được một công việc tốt hơn. Những môn khác là những gì tôi cần phải học, nhưng Tiếng Anh chính là môn mà tôi có thể tìm được niềm vui trong lúc học. Nó xuất hiện ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống của tôi như âm nhạc, phim ảnh, sách vở hoặc tin tức. Tôi có thể dễ dàng nghe và làm quen với giọng nói tiếng Anh của người Mỹ bất cứ khi nào tôi mở TV lên, và đối với tôi đó là cách đơn giản nhất để học. Tôi biết hầu hết bạn học của tôi nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại Toán, Lịch sử, Vật lý hay Hóa học một khi học đã tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, tiếng Anh sẽ là thứ sẽ đi theo chúng ta mãi mãi, đặc biệt là khi chúng ta đang dần vươn ra thế giới. Tôi cảm thấy thật sự biết ơn khi Tiếng Anh là môn học yêu thích của mình, và tôi sẽ không bao giờ đánh mất niềm vui khi học nó.

  Đoạn văn mẫu 5

  Tiếng Anh

  My favourite subject in high school is English. I not only want to become fluent in foreign language but also desire to deeply understand the beauty of this language. In my opinion, English is one of the most powerful tools that exists nowadays to communicate to other people. It makes easier to make friends around the world. By using english, we can explore the world in a deeper way. Thanks to this language, I can understand more about different cultures. I am the kind of person who love traveling. Therefore, it’s essential to master in English if you want to communicate to the local people. In addition, you won’t feel lost in the middle of a city because you can ask the natives for help. It was such an amazing method of communication when I travelled in Japan, French or Korea without knowing the local languages. Furthermore, I believe that English helps a lot to get access to the latest information about scientific topics such as Economics, which by the way was my major at university. If you want to be at the forefront in your professional field, nothing is better than reading the different articles. Whilst, most of them are written in English. In conclusion, I think that there are many reasons to learn English because of it’s benefits. If you really fall in love with English, you will never want to give up it for any reasons.

  Tiếng Việt

  Môn học yêu thích của tôi ở trường trung học là tiếng Anh. Tôi không chỉ muốn trở nên thông thạo tiếng anh mà còn muốn hiểu sâu sắc về vẻ đẹp của ngôn ngữ này. Theo tôi, tiếng Anh là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất tồn tại hiện nay để giao tiếp với người khác. Nó giúp cho việc kết bạn trên khắp thế giới trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách sử dụng tiếng anh, chúng ta có thể khám phá thế giới một cách sâu sắc hơn. Nhờ ngôn ngữ này, tôi có thể hiểu thêm về các nền văn hoá khác nhau. Tôi là người yêu thích du lịch. Do đó, tôi nghĩ cần phải thành thục tiếng Anh nếu bạn muốn giao tiếp với người dân địa phương. Ngoài ra, bạn sẽ không cảm thấy bị lạc giữa thành phố vì bạn có thể nhờ người bản xứ giúp đỡ. Đó là một phương pháp giao tiếp tuyệt vời khi tôi đi du lịch tại Nhật Bản, Pháp hoặc Hàn Quốc khi mà không biết tiếng địa phương. Hơn nữa, tôi tin rằng tiếng Anh giúp rất nhiều khi tiếp cận với các thông tin mới nhất về các chủ đề khoa học như Kinh tế, nhân tiện cũng là chuyên ngành của tôi tại trường đại học. Nếu bạn muốn là người tiên phong trong lĩnh vực chuyên môn của bạn, không có gì là tốt hơn so với đọc nhiều các bài báo khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết chúng đều được viết bằng tiếng Anh.

  Đoạn văn mẫu 6

  Tiếng Anh

  English is my cup of tea. I knew about this subject when I was 10 years old. It is the most common language in the world and is used in every area of life. It is useful for our work and study to know this language. At first, I found it difficult to learn English. However, I want to know more languages so that I can speak to foreigners. Thus, I sought for information about this subject at the Library and often practiced speaking with friends to improve it. Next, I changed the display language in my devices to English to get in the habit of seeing it more often. Moreover, in my free time, I enjoy reading English news. Now, I feel learning English is not as difficult, as long as I am passionate about it and have clear goals. English helps me get good grades in school. I can confidently speak English to people from many different countries. I hope I have a scholarship at a university in my hometown and I have a strong belief in it. Because, my English ability is better than some friends.

  Tiếng Việt 

  Ngôn ngữ tiếng Anh là sở thích của tôi. Tôi biết tiếng anh khi tôi 10 tuổi. Đây là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới và tiếng anh được sử dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và thật hữu ích khi biết đến nó. Lúc đầu, tôi thấy khó học tiếng Anh. Tuy nhiên, tôi muốn biết nhiều ngôn ngữ hơn và có thể nói chuyện với người nước ngoài. Vì vậy, tôi tìm kiếm thông tin về tiếng Anh tại Thư viện và thường thực hành nói chuyện với bạn bè để cải thiện nó. Tôi đã thiết lập tất cả các ứng dụng bằng tiếng Anh để có thói quen cải thiện môi trường tiếng Anh và trong thời gian rảnh tôi thích đọc tin tức tiếng Anh. Bây giờ, tôi cảm thấy việc học tiếng Anh không khó, miễn là tôi đam mê và mục tiêu của nó. Tiếng Anh giúp tôi đạt điểm cao ở trường. Tôi có thể tự tin nói tiếng Anh với mọi người ở một số nước. Tôi hy vọng tôi có học bổng tại một trường đại học ở quê nhà và tôi khá tin vào điều đó. Bởi vì, khả năng tiếng Anh của tôi tốt hơn một số người bạn.

  Đoạn văn mẫu 7

  Tiếng Anh

  English is one of my favorite subjects. This is a compulsory subject for students from grade 3 and above. Today, English is more and more popular, so English is a very important subject and must be learned. English brings us many opportunities. Firstly, fluent in English helps me communicate with foreigners and tourists, therefore helping me to know many different cultures around the world. With a passion for English, I was able to watch English movies and listen to English music without translation. English also opens up job opportunities for everyone. It will be easy for you to apply to a job you love if you have a high level of English. Today, English is very important, so this is a subject we should not ignore and need determination to learn better.

  Tiếng Việt

  Tiếng Anh là một trong những môn học mà tôi yêu thích nhất. Đây là môn học bắt buộc của các học sinh từ lớp 3 trở lên. Ngày nay, tiếng Anh ngày càng phổ biến hơn, vì vậy tiếng Anh là môn rất quan trọng và cần thiết phải học. Tiếng mang mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Đầu tiên, thông thạo tiếng Anh giúp tôi có thể giao tiếp với người nước ngoài, khách du lịch, từ đó giúp tôi mở rộng vốn hiểu biết về nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Với niềm đam mê tiếng Anh, tôi đã có thể xem phim và nghe nhạc tiếng Anh mà không cần bản dịch. Tiếng Anh cũng mở ra cơ hội việc làm cho mọi người. Bạn sẽ dễ dàng ứng tuyển công việc mình yêu thích nếu bạn có trình độ tiếng Anh cao. Ngày nay, tiếng Anh rất quan trọng, vì vậy đây là môn học chúng ta không nên lơ là, cần quyết tâm học tốt hơn nữa.

  Đoạn văn mẫu 8

  Tiếng Anh 

  I have been learning English since I was very young. I was attracted by the difference between English and Vietnamese. When learning English, I feel like I’m looking at the world through a different lens. I like for English. When I learn English I feel very happy. I can read news articles in English or sometimes I can talk to a foreigner. I can hear and understand a USUK song. I feel like my world is twice as big. Learning English well helps me make new friends, study opportunities in the best environments on the planet. Every day I spend time in English. Most of the songs I listen to are in English. I practiced very hard. Whenever I come across a new word or structure I always take a pen or phone to write it down. Thanks to my constant hard work I got the best English in my class. I think English will be an integral part of my life.

  Tiếng Việt

  Tôi được học tiếng Anh từ khi còn rất nhỏ. Tôi bị thu hút bởi sự khác biệt của tiếng Anh và tiếng Việt. Khi học tiếng Anh tôi có cảm giác như mình đang nhìn thế giới dưới một lăng kính khác vậy. Tôi thích môn tiếng Anh. Khi học tiếng Anh tôi cảm thấy rất vui. Tôi có thể đọc được những mẩu tin bằng tiếng Anh hay đôi khi có thể nói chuyện với một người nước ngoài. Tôi có thể nghe và hiểu một bài hát USUK. Tôi cảm thấy thế giới của tôi như rộng lớn gấp đôi vậy. Học tốt tiếng Anh giúp tôi có được những người bạn mới, những cơ hội học tập ở những môi trường tốt nhất hành tinh. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian cho tiếng Anh. Hầu hết những bài hát tôi nghe đều là tiếng Anh. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Mỗi khi gặp một từ vựng hoặc một cấu trúc mới tôi luôn lấy giấy bút hoặc điện thoại để ghi lại. Nhờ có sự chăm chỉ không ngừng tôi đã có thành tích tiếng Anh tốt nhất trong lớp học của mình. Tôi nghĩ tiếng Anh sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

  …………..

  Tải File tài liệu để xem thêm mẫu nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *