Đoạn văn tiếng Anh viết về Robot (10 Mẫu)

Viết về lợi ích của Robot bằng tiếng Anh tổng hợp 10 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Với 10 đoạn văn về Robot bằng tiếng Anh ngắn được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết về lợi ích của Robot bằng tiếng Anh ngắn gọn siêu hay dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu rõ được vai trò của Robot đối với cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn về lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh, viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội, viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt.

Viết về lợi ích của Robot bằng tiếng Anh hay nhất

  Nói về lợi ích của robot bằng tiếng Anh – Mẫu 1

  Tiếng Anh

  Robots can help us to save a lot of time at work. A robot can lift heavy things, build houses and make cars in factories. Robots can do the housework like cleaning the floors, making tea or coffee, doing the washing up, washing clothes, etc. In the future, robots will be able to talk to people, guard our houses, look after our children when we are away. Robots will be able to play sports and games with us and even drive a car when you are drunk or tired. Robots will be able to do many more complicated things and do almost everything instead of us. But one thing robots won’t be able to do is to think like humans.

  Tiếng Việt

  Robot có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công việc. Robot có thể nâng vật nặng, xây nhà và chế tạo ô tô trong các nhà máy. Robot có thể làm các công việc nhà như lau sàn nhà, pha trà hoặc cà phê, giặt giũ, giặt quần áo, … Trong tương lai, robot sẽ có thể nói chuyện với con người, canh giữ nhà cửa, trông con khi chúng ta đi vắng. Robot sẽ có thể chơi thể thao và trò chơi với chúng ta và thậm chí lái xe khi bạn say hoặc mệt. Robot sẽ có thể làm nhiều việc phức tạp hơn và thay chúng ta làm hầu hết mọi thứ. Nhưng một điều mà robot sẽ không thể làm là suy nghĩ như con người.

  Đoạn văn về Robot bằng tiếng Anh ngắn – Mẫu 2

  Tiếng Anh

  If I had a robot for one day, I would use it to do many things. First, I would ask it to clean my house and organize my books. Then, I would have it help me with my homework, especially science and math. In the afternoon, the robot could play soccer with me in the garden. It would be fun to have a robot friend to play with. At night, the robot could tell me a bedtime story. It would be an exciting and helpful day!

  Tiếng Việt

  Nếu một ngày có robot, tôi sẽ sử dụng nó để làm nhiều việc. Đầu tiên, tôi sẽ nhờ nó dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp sách vở. Sau đó, tôi sẽ nhờ nó giúp tôi làm bài tập về nhà, đặc biệt là môn khoa học và toán. . Buổi chiều, robot có thể chơi đá bóng với tôi ngoài vườn. Thật là vui khi có một người bạn robot chơi cùng. Tối đến, robot có thể kể cho tôi nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ. Đó sẽ là một ngày thú vị và bổ ích!

  Lợi ích của Robot bằng tiếng Anh – Mẫu 3

  Tiếng Anh

  I totally agree with the statement that Robots will be very useful in the future. Robots have many advantages as well as help us a lot in daily life and productions. Robots can be used effectively in such unsafe environments where handling of radioactive materials is involved, such as hospitals or nuclear establishments, where direct exposure to human beings can be dangerous for their health. Robots are now engaged in hoisting and moving heavy objects, and perform other unsafe tasks. Therefore, the safety and health of workers is ensured, thereby reducing expenditures on health and medicines. In our daily life, the home robots will be very essential because of its convenience. They will help us do almost task of housework such as cleaning the floor, washing the dishes, putting out the rubbish, etc. To sum up, I think that robots will be an important part in our future.

  Tiếng Việt

  Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định rằng Robot sẽ rất hữu ích trong tương lai. Robot có rất nhiều ưu điểm cũng như giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong cuộc sống và sản xuất hàng ngày. Rô-bốt có thể được sử dụng hiệu quả trong những môi trường không an toàn có liên quan đến việc xử lý vật liệu phóng xạ, chẳng hạn như bệnh viện hoặc cơ sở hạt nhân, nơi mà việc tiếp xúc trực tiếp với con người có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ. Robot hiện đang tham gia cẩu và di chuyển các vật nặng, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ không an toàn khác. Do đó, sự an toàn và sức khỏe của người lao động được đảm bảo, từ đó giảm chi phí cho y tế và thuốc men. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, robot gia đình sẽ rất cần thiết vì sự tiện lợi của nó. Chúng sẽ giúp chúng ta làm hầu hết các công việc nhà như lau sàn, rửa bát, đổ rác, v.v. Tóm lại, tôi nghĩ rằng robot sẽ là một phần quan trọng trong tương lai của chúng ta.

  Viết về lợi ích của Robot bằng tiếng Anh – Mẫu 4

  Tiếng Anh

  I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, robots can be made of non-biological materials, rendering them able to withstand environments too toxic, too high or low temperatures, or having other conditions unsuitable for human workers. Secondly, robots do not need to be fed “food” in the traditional sense. They can operate using electricity from a variety of sources. In space, such electricity can come from the sun via solar cells or from fuel carried on board used to make electricity. Thirdly, robots do not get tired, and they can work long hours in dangerous locations that would wear out most astronauts. Fourthly, robots can be equipped with sensors and tools that are more sophisated than the human eyes or ears or hands, rendering robots capable of highly complex tasks. Lastly, robots do not age over time. For long interstellar journeys, they can be placed in a dormant state, to be waken up months or years later ready to go to work. For these reasons and others, robots are ideal machines for use in building space stations on many planets.

  Tiếng Việt

  Tôi đồng ý với ý kiến ​​rằng trong tương lai robot sẽ rất hữu ích cho chúng ta. Thứ nhất, robot có thể được làm bằng vật liệu phi sinh học, khiến chúng có thể chịu được môi trường quá độc hại, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, hoặc các điều kiện khác không phù hợp với con người. Thứ hai, robot không cần được cho ăn “thức ăn” theo nghĩa truyền thống. Chúng có thể hoạt động bằng cách sử dụng điện từ nhiều nguồn khác nhau. Trong không gian, lượng điện như vậy có thể đến từ mặt trời thông qua pin mặt trời hoặc từ nhiên liệu mang trên máy bay được sử dụng để sản xuất điện. Thứ ba, robot không cảm thấy mệt mỏi và chúng có thể làm việc nhiều giờ ở những địa điểm nguy hiểm có thể làm hao mòn hầu hết các phi hành gia. Thứ tư, rô bốt có thể được trang bị các cảm biến và công cụ có khả năng ngụy tạo hơn mắt, tai hoặc tay của con người, tạo ra các rô bốt có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp cao. Cuối cùng, robot không già đi theo thời gian. Đối với các cuộc hành trình dài giữa các vì sao, chúng có thể được đặt ở trạng thái không hoạt động, để được đánh thức vài tháng hoặc nhiều năm sau đó để sẵn sàng hoạt động. Vì những lý do này và những lý do khác, robot là cỗ máy lý tưởng để sử dụng trong việc xây dựng các trạm vũ trụ trên nhiều hành tinh.

  Viết đoạn văn về Robot bằng tiếng Anh ngắn – Mẫu 5

  Tiếng Anh

  There are home robots, teaching robots, worker robots, doctor robots and space robots. I think home robots will be able to guard our house. They will be able to recognize our faces and if they find someone strange, they will sound an alarm to warn us. About education, teaching robots will be able to help students study many subjects like Maths, Literature, English and Geography. In my opinion, worker robots will be able to do dangerous works such as building our buildings, skyscrapers and bridges. About health, doctor robots and nurse robots will be able to examine sick people, take cafe of the injured and give them prescriptions. Space robots will be able to make surveys or inspect on other planets in order to know how they are.

  Tiếng Việt

  Có rô bốt gia đình, rô bốt dạy học, rô bốt công nhân, rô bốt bác sĩ và rô bốt vũ trụ. Tôi nghĩ rằng robot gia đình sẽ có thể bảo vệ ngôi nhà của chúng tôi. Họ sẽ có thể nhận ra khuôn mặt của chúng tôi và nếu họ thấy ai đó lạ, họ sẽ phát ra âm thanh báo động để cảnh báo chúng ta. Về giáo dục, robot dạy học sẽ có thể giúp học sinh học nhiều môn như Toán, Văn, Anh và Địa lý. Theo tôi, robot công nhân sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm như xây dựng các tòa nhà, tòa nhà chọc trời và cầu của chúng ta. Về sức khỏe, robot bác sĩ và robot y tá sẽ có thể khám cho người bệnh, uống cà phê của người bị thương và kê đơn cho họ. Robot không gian sẽ có thể thực hiện các cuộc khảo sát hoặc kiểm tra trên các hành tinh khác để biết chúng như thế nào.

  Viết đoạn văn về robot bằng tiếng Anh có dịch – Mẫu 6

  Tiếng Anh

  In future, when robots can be used both in homes and in other areas, it could improve the standard of living of people. House hold chores took significant cut in humans’ life. Many people burn their energy on their day to day tasks like cooking, cleaning etc after coming from work. When robots can complete such jobs, people can spend more time with their family and friends. Experts say that many major problems in the modern world are caused due to miscommunication. When people get more time, they can talk freely and resolve such issues and eventually create happy society.

  Robots can be used on certain jobs to curb accidents due to negligent behaviour of some people. When robots are used on such work, it does not cause any human life due to accidents at the work places. Human resource can be efficiently used by involving humans to perform those tasks which demand human skills like critical thinking, problem solving etc while robots can be used on low end jobs like moving cargos, heavy weights lifting etc.

  While some people talk about how robots can be useful to human, others voice their concerns like demotion in human values and creation of lazy society due to heavy dependency on robots. When robots become cheaper to produce, employers may prefer to use more robots than humans. As the technology constantly improves the capabilities of robots, it could undermine the values of humans.

  Many people may rely on robots heavily. Some may even develop a habit of using robots on tasks that they can easily do. This could create lazy society. Humans could start to cherish robots at the expense of human lives.

  In conclusion, robots can be used on anything which can eventually improve humans’ standard of living but definitely not at the expense of human lives. Robots can be used to help humans to live in harmony and to form happy societies. This fundamental setup should not be allowed to deteriorate by robots.

  Tiếng Việt

  Trong tương lai, khi robot có thể được sử dụng trong cả gia đình và các khu vực khác, nó có thể cải thiện mức sống của con người. Việc nhà đã cắt giảm đáng kể cuộc sống của con người. Nhiều người đốt cháy năng lượng của họ cho các công việc hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp, v.v. sau khi đi làm về. Khi robot có thể hoàn thành những công việc như vậy, con người có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè của họ. Các chuyên gia nói rằng nhiều vấn đề lớn trong thế giới hiện đại là do thông tin sai lệch. Khi mọi người có nhiều thời gian hơn, họ có thể nói chuyện thoải mái và giải quyết những vấn đề như vậy và cuối cùng tạo ra một xã hội hạnh phúc.

  Robot có thể được sử dụng vào một số công việc nhất định để hạn chế tai nạn do hành vi cẩu thả của một số người. Khi robot được sử dụng trong công việc như vậy, nó không gây ra bất kỳ tính mạng con người do tai nạn tại nơi làm việc. Nguồn nhân lực có thể được sử dụng một cách hiệu quả bằng cách liên quan đến con người để thực hiện những công việc đòi hỏi kỹ năng của con người như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, v.v. trong khi robot có thể được sử dụng trong các công việc cấp thấp như di chuyển hàng hóa, nâng vật nặng, v.v.

  Trong khi một số người nói về việc robot có thể hữu ích như thế nào đối với con người, những người khác lại bày tỏ mối quan ngại của họ như sự suy giảm giá trị con người và tạo ra một xã hội lười biếng do phụ thuộc quá nhiều vào robot. Khi robot trở nên rẻ hơn để sản xuất, người sử dụng lao động có thể thích sử dụng nhiều robot hơn con người. Khi công nghệ liên tục cải thiện khả năng của robot, nó có thể làm giảm giá trị của con người.

  Nhiều người có thể phụ thuộc nhiều vào robot. Một số thậm chí có thể hình thành thói quen sử dụng robot trong những công việc mà họ có thể dễ dàng thực hiện. Điều này có thể tạo ra xã hội lười biếng. Con người có thể bắt đầu yêu mến robot bằng cách trả giá bằng mạng sống của con người.

  Tóm lại, rô bốt có thể được sử dụng vào bất cứ thứ gì mà cuối cùng có thể cải thiện mức sống của con người nhưng chắc chắn không phải là cái chết của con người. Robot có thể được sử dụng để giúp con người sống hòa thuận và hình thành xã hội hạnh phúc. Thiết lập cơ bản này không được phép làm xấu đi bởi rô bốt.

  Viết về Robot bằng tiếng Anh – Mẫu 7

  Tiếng Anh

   I agree with the idea that in the future robots will be useful to us. Firstly, we will no longer have to do all of housework like cleaning, sweeping, washing and so on because home robots will be able to help us. Secondly, we will not have to deal with some dangerous works since robots will support us. They can build houses in the air, fix electrical problems and discover the life under the oceans, in the space and on other planets. Moreover, with the artificial intelligent, they will help us a lot in studying science and technology, so new inventions will be given. All in all, robots will be a magical thing if we use them in the right way.

  Tiếng Việt

  Tôi đồng ý với ý kiến ​​rằng trong tương lai robot sẽ có ích cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta sẽ không còn phải làm tất cả các công việc nhà như dọn dẹp, quét nhà, giặt giũ, v.v … vì robot gia đình sẽ có thể giúp chúng ta. Thứ hai, chúng tôi sẽ không phải đối mặt với một số công việc nguy hiểm vì robot sẽ hỗ trợ chúng tôi. Họ có thể xây nhà trên không, sửa chữa các sự cố điện và khám phá sự sống dưới đại dương, trong không gian và trên các hành tinh khác. Hơn nữa, với trí tuệ nhân tạo, chúng sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật, từ đó sẽ đưa ra những phát minh mới. Tựu chung lại, robot sẽ là một điều kỳ diệu nếu chúng ta sử dụng chúng đúng cách.

  Viết về Robot bằng tiếng Anh – Mẫu 8

  Tiếng Anh

  On the occasion of my tenth birthday, my dad gave me a great robot.

  This robot looks like a little kid. He was only about two inches tall, he was made of a light hard plastic and light blue. The big head like a square box placed on the body, not see the neck makes him look strangely strange! There are two antennae on each side, with two large ears, such as two halves of orange attached to the sides of the head with two very large round screws. My body as well as the rectangular box upright, there are lines decorated decorations look like he wears an armor. Behind the back there was a small hollow of two small batteries, close to the knob knob black switch. Two hands and two feet are also connected by small square boxes and attached to the body by large screws. Thanks to this, the limbs can turn in easy directions.

  I turn on the switch knob, immediately the robot works immediately. From his belly, the shouts emit as his legs begin to move. Legs step by step step by step, his hands waving to the steps. The most funny thing is that the head looks right, then turns to the left as a hunt for the enemy. Going, touching the bottom of the table or the corner of the cabinet, you automatically avoid the other direction. The shouts and footsteps of the uncle led the cockroaches in the corner of the panic fled.

  I love playing with this robot, I see you as a quiet and intelligent little friend.

  Tiếng Việt

  Nhân dịp sinh nhật lần thứ mười của tôi, bố tôi đã tặng tôi một con rô bốt tuyệt vời.

  Robot này trông giống như một đứa trẻ nhỏ. Anh ta chỉ cao khoảng hai inch, anh ta được làm bằng một loại nhựa cứng nhẹ và có màu xanh nhạt. Cái đầu to như cái hộp vuông đặt ở trên người, không thấy cổ làm cho hắn có vẻ kỳ quái lạ thường! Mỗi bên có hai cái râu, hai cái tai to như hai nửa quả cam gắn vào hai bên đầu bằng hai con vít tròn rất to. Thân mình cũng như hình hộp chữ nhật thẳng đứng, có những đường nét trang trí trông giống như anh ta mặc một bộ giáp. Sau lưng có một hốc nhỏ chứa hai cục pin nhỏ, gần với công tắc núm xoay màu đen. Hai bàn tay và hai bàn chân cũng được nối với nhau bằng những hộp vuông nhỏ và gắn vào thân bằng những con vít lớn. Nhờ vậy, các chi có thể xoay chuyển các hướng dễ dàng.

  Tôi bật núm công tắc, lập tức robot hoạt động ngay. Từ bụng anh ta, những tiếng la hét phát ra khi chân anh ta bắt đầu di chuyển. Chân bước từng bước, tay vẫy gọi bước. Buồn cười nhất là cái đầu nhìn sang bên phải, sau đó quay sang bên trái như một cuộc săn lùng đối phương. Đang đi, chạm vào đáy bàn hoặc góc tủ, bạn sẽ tự động tránh sang hướng khác. Tiếng hét và tiếng bước chân của người chú khiến lũ gián trong góc hoảng sợ bỏ chạy.

  Con rất thích chơi với chú rô bốt này, con thấy con như một người bạn nhỏ ít nói và thông minh.

  Lợi ích của Robot bằng tiếng Anh – Mẫu 9

  Tiếng Anh

  Robots are becoming increasingly prevalent in our daily lives, and their benefits are numerous. Here are some of the key advantages of using robots. Firstly, Robots are extremely efficient and can perform tasks at a much faster rate than humans. They do not require breaks, sleep, or other necessities that humans do, which means they can work around the clock without interruption. Secondly, Robots are extremely precise and can perform tasks with a high level of accuracy. They are programmed to perform specific tasks repeatedly, which eliminates the possibility of human error. In conclusion, robots offer numerous benefits that can help businesses and individuals improve efficiency, accuracy, safety, and productivity while reducing costs.

  Tiếng Việt

  Robot đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và lợi ích của chúng là rất nhiều. Dưới đây là một số ưu điểm chính của việc sử dụng robot. Thứ nhất, Robot cực kỳ hiệu quả và có thể thực hiện các nhiệm vụ với tốc độ nhanh hơn nhiều so với con người. Chúng không yêu cầu nghỉ ngơi, ngủ hoặc các nhu cầu thiết yếu khác mà con người làm, điều đó có nghĩa là chúng có thể làm việc suốt ngày đêm mà không bị gián đoạn. Thứ hai, Robot cực kỳ chính xác và có thể thực hiện các nhiệm vụ với độ chính xác cao. Chúng được lập trình để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể lặp đi lặp lại, giúp loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người. Tóm lại, robot mang lại nhiều lợi ích có thể giúp các doanh nghiệp và cá nhân cải thiện hiệu quả, độ chính xác, an toàn và năng suất đồng thời giảm chi phí.

  Viết về lợi ích và tác hại của Robot bằng tiếng Anh – Mẫu 10

  Tiếng Anh

  Intelligent robots bring us many advantages and also disadvantages in our daily lives. Firstly, robots help us do everything at home like doing household chores… However, it also makes people lazier because we rely on robots too much that we don’t want to do anything. Secondly, robots will help people do dangerous jobs like firefighters or doctors… but, it also makes us jobless. Thirdly, robots will become our friends, but, it also makes people more lonely because we won’t spend time with each other. I think robots bring us many advantages but it also brings us disadvantages so we have to use them the right way..

  Tiếng Việt

  Robot thông minh mang lại cho chúng ta nhiều thuận lợi và cả những bất lợi trong cuộc sống hàng ngày. Thứ nhất, robot giúp chúng ta làm mọi việc trong nhà như làm việc nhà… Tuy nhiên, nó cũng khiến con người trở nên lười biếng hơn vì chúng ta ỷ lại vào robot quá nhiều nên chẳng muốn làm gì cả. Thứ hai, robot sẽ giúp con người làm những công việc nguy hiểm như lính cứu hỏa hay bác sĩ… nhưng, nó cũng khiến chúng ta thất nghiệp. Thứ ba, robot sẽ trở thành bạn của chúng ta, nhưng, nó cũng khiến con người trở nên cô đơn hơn vì không dành thời gian cho nhau. Tôi nghĩ rằng robot mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế nhưng nó cũng mang lại cho chúng ta những bất lợi vì vậy chúng ta phải sử dụng chúng đúng cách..

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *