Tiếng Anh 10 Unit 10: Reading

Tiếng Anh 10 Unit 10: Reading

Soạn Reading Unit 10 lớp 10 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 113, 114 bài Ecotourism được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 10 Unit 10: Reading

Tiếng Anh 10 Global success Unit 10 Reading được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 10 Global success.

Giải Unit 10 Lớp 10: Reading trang 113, 114

  Bài 1

  Ecotour brochures (Sổ tay du lịch sinh thái)

  Work in pairs. Answer these questions.

  (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

  1. Have you ever been on an ecotour?

  (Bạn đã bao giờ đi du lịch sinh thái chưa?)

  2. Look at the photos in 2. What do you think tourists do on these tours?

  (Nhìn vào các bức ảnh trong bài 2. Bạn nghĩ khách du lịch làm gì trong những chuyến tham quan này?)

  Gợi ý đáp án

  1. Yes, I have been to an ecotour to Sapa with my best friend last summer.

  (Có, tôi đã đi du lịch sinh thái đến Sapa với người bạn thân nhất của tôi vào mùa hè năm ngoái.)

  2. Tourists on these tours can go diving on the tour in Australia. They can watch wild animals in their natural habitats in Zimbabwe. They can go hiking in the mountains and visit beautiful villages in Viet Nam.

  (Du khách trong các tour du lịch này có thể đi lặn trong tour du lịch ở Úc. Họ có thể xem các loài động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng ở Zimbabwe. Họ có thể đi bộ đường dài trên núi và thăm những ngôi làng xinh đẹp ở Việt Nam.)

  Bài 2

  Read the brochures below. Then work in pairs to solve the crossword using words from the brochures.

  (Đọc các cẩm nang dưới đây. Sau đó làm việc theo cặp để giải ô chữ bằng cách sử dụng các từ trong tờ quảng cáo.)

  Gợi ý đáp án

  Tiếng Anh 10 Unit 10: Reading

  Bài 3

  Which tour does each statement below talk about? Write a, b, c, or d.

  (Mỗi câu dưới đây nói về chuyến tham quan nào? Viết a, b, c hoặc d.)

  1. You can buy arts and crafts to help protect the environment. _______

  2. You can learn how to help protect wildlife. _______

  3. This tour is not suitable for families with children. _______

  4. This tour offers educational videos about the environment. _______

  Gợi ý đáp án

  1. d

  2. c

  3. b

  4. a

  Bài 4

  4. Work in groups. Think of new ideas for making one of the tours better for the environment.

  (Làm việc nhóm. Nghĩ ra những ý tưởng mới để thực hiện một trong những chuyến tham quan tốt hơn cho môi trường.)

  Example:

  In the Zimbabwe’s National Park Tour, if tourists choose electric cars instead of jeeps that run on fuel, they will be more eco-friendly.

  Gợi ý đáp án

  A. If they ban swimming with fish, the Great Barrier Reef will be better protected. Tourists should not be allowed to dive very close to the coral reefs.

  B. Tourists should always follow the walking paths and trails on the Sapa Trekking Tour. The local people with whom the tourists stay should only use local ingredients. If they only use local ingredients, their carbon footprint will be lower.

  D. The boats on the Whale-watching Tour should not get too close to the whales or make too much noise. If the boats are environmentally-friendly, they will not harm the whales or their habitats. This is because environmentally-friendly boats use less fuel and oil, make small waves and are quiet.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *