Tiếng Anh 10 Unit 7: Reading

Tiếng Anh 10 Unit 7: Reading

Soạn Reading Unit 7 lớp 10 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 79 bài Viet Nam and International Organisations được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 10 Unit 7: Reading

Tiếng Anh 10 Global success Unit 7 Reading được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 10 Global success.

Giải Unit 7 Lớp 10: Reading trang 79

  Câu 1

  Work in pairs. Look at the photos and answer the questions.

  (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức ảnh và trả lời các câu hỏi.)

  1. How do the students learn in each photo?

  2. Are you familiar with these ways of learning?

  Gợi ý đáp án

  1. The student in the photo a is learning online through her laptop while the students in photo b are learning face-to-face.

  2. I’m familiar with both ways of learning.

  Câu 2

  Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer.

  (Đọc văn bản. Hai học sinh đang nói về điều gì? Chọn câu trả lời đúng.)

  A. Ways of helping students

  B. Ways of learning

  C. How to enjoy learning

  Gợi ý đáp án 

  A. Ways of helping students

  (Các cách giúp đỡ học sinh)

  B. Ways of learning

  (Những cách học)

  C. How to enjoy learning

  (Làm thế nào để thích học)

  Kim nói về học trực tiếp, còn Laura nói về học trực tuyến. Đây là 2 cách học. => chọn B.

  Câu 3

  Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick ( ✓ ) in the correct box.

  (Đọc lại văn bản và quyết định xem ai sẽ đề cập đến nội dung sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô đúng.)

  This person …

  Kim

  Laura

  1. thinks that online learning isn’t as good as face-to-face learning.

  2. gains the same knowledge in both ways of learning.

  3. has more direct conversations and discussions.

  4. uses emails to contact classmates.

  5. can pay more attention in class.

  6. needs to have access to high-speed Internet.

  Gợi ý đáp án

  This person …

  Kim

  Laura

  1. thinks that online learning isn’t as good as face-to-face learning.

  (cho rằng học trực tuyến không tốt bằng học trực tiếp.)

  2. gains the same knowledge in both ways of learning.

  (đạt được kiến thức như nhau trong cả hai cách học.)

  3. has more direct conversations and discussions.

  (có nhiều cuộc trò chuyện và thảo luận trực tiếp hơn.)

  4. uses emails to contact classmates.

  (sử dụng email để liên lạc với bạn cùng lớp.)

  5. can pay more attention in class.

  (có thể tập trung nhiều hơn trong lớp.)

  6. needs to have access to high-speed Internet.

  (cần truy cập Internet tốc độ cao.)

  4. Work in pairs. Discuss the following questions.

  (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau.)

  Which way of learning do you think is better? Why?

  (Bạn nghĩ cách học nào tốt hơn? Tại sao?)

  Gợi ý đáp án

  Both face-to-face learning and online learning are good but personally, I believe that online learning is much better due to some reasons. First of all, coronavirus disease (COVID-19) is affecting every part of the world and schools are not an exception. Learning online helps us protect ourselves and reduce the spread of disease. Besides, learning on the Internet also provides us with active learning opportunities and develops our self-discipline. Face-to-face learning can do these but online learning does better.

  Dịch nghĩa

  Cả học trực tiếp và học trực tuyến đều tốt nhưng cá nhân tôi tin rằng học trực tuyến tốt hơn nhiều vì một số lý do. Trước hết, bệnh do vi-rút Corona (Covid-19) đang ảnh hưởng đến mọi nơi trên thế giới và trường học cũng không phải là ngoại lệ. Học trực tuyến giúp chúng ta tự bảo vệ mình và giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, học trên Internet còn mang lại cho chúng ta cơ hội học tập tích cực và phát triển tính tự giác. Học trực tiếp có thể làm được những điều này nhưng học trực tuyến thì tốt hơn.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *