Tiếng Anh 10 Unit 9: Speaking

Tiếng Anh 10 Unit 9: Speaking

Soạn Speaking Unit 9 lớp 10 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 104, 105 bài Protecting The Environment được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 10 Unit 9: Speaking

Tiếng Anh 10 Global success Unit 9 Speaking được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 10 Global success.

Unit 9 Lớp 10: Speaking (trang 104, 105)

  Bài 1

  Work in pairs. Match the environmental problems with the suggested solutions.

  (Làm việc theo cặp. Nối các vấn đề về môi trường với các giải pháp được đề xuất.)

  Gợi ý đáp án

  1. c – e

  2. a – f

  3. b – d

  1. DISAPPEARANCE OF ENDANGERED ANIMALS (Sự biến mất của động vật có nguy cơ tuyệt chủng)

  c. Stop illegal hunting and fishing

  (Ngừng săn bắn và đánh bắt bất hợp pháp)

  e. Avoid products that are made from animal parts

  (Tránh các sản phẩm được làm từ các bộ phận của động vật)

  2. DEFORESTATION (Nạn chặt phá rừng)

  a. Recycle paper, plastics, and wood products

  (Tái chế giấy, nhựa và các sản phẩm gỗ)

  f. Introduce strict laws to prevent the cutting of natural forests

  (Đưa ra luật nghiêm khắc để ngăn chặn việc chặt phá rừng tự nhiên)

  3. AIR POLLUTION (Ô nhiễm không khí)

  b. Use electric vehicles or public transport, and plant more trees

  (Sử dụng xe điện hoặc phương tiện giao thông công cộng và trồng nhiều cây hơn)

  d. Stop burning leaves, rubbish, and other materials

  (Ngừng đốt lá, rác và các vật liệu khác)

  Bài 2

  Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box.

  (Làm việc theo cặp. Hoàn thành dàn ý bài thuyết trình bên dưới với thông tin trong khung.)

  Gợi ý đáp án

  1. D

  2. A

  3. C

  4. B

  Bài 3

  Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to it. Use the expressions below to help you.

  (Làm việc nhóm. Chọn một vấn đề môi trường trong bài 1 và trình bày các giải pháp cho vấn đề đó. Sử dụng các cụm từ dưới đây để giúp bạn.)

  Useful expressions

  Welcoming the audience and introducing the topic

  (Chào khán giả và giới thiệu chủ đề)

  Hi everyone.

  (Chào mọi người.)

  Good morning/ afternoon.

  (Chào buổi sáng / buổi chiều.)

  I’m here today to talk about/ discuss …

  (Hôm nay tôi ở đây để nói về / thảo luận…)

  I’d like to talk about …

  (Tôi muốn nói về…)

  Today, I’d like to share with you …

  (Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với bạn…)

  Introducing the first point/ idea

  (Giới thiệu quan điểm/ ý tưởng đầu tiên)

  Firstly, the problem can be solved by …

  (Thứ nhất, vấn đề có thể được giải quyết bằng…)

  The first solution is to …

  (Giải pháp đầu tiên là…)

  Introducing the second point/ idea

  (Giới thiệu quan điểm / ý tưởng thứ hai)

  My next point is …

  (Điểm tiếp theo của tôi là…)

  Another solution is to …

  (Một giải pháp khác là…)

  Finishing the presentation and thanking the audience

  (Kết thúc bài thuyết trình và cảm ơn khán giả)

  That concludes our presentation.

  (Điều đó kết thúc bài thuyết trình của chúng tôi.)

  That’s the end of our presentation today.

  (Đó là phần cuối của bài thuyết trình của chúng ta ngày hôm nay.)

  Thank you for listening.

  (Cám ơn vì đã lắng nghe.)

  Thank you for your attention.

  (Cảm ơn vì sự quan tâm của bạn.)

  Gợi ý đáp án

  Good morning. Today, I’d like to share with you about the solutions to one of the most significant problems in our city – deforestation. Firstly, the problem can be solved by recycling paper, plastics, and wood products. My next point is introducing strict laws to prevent the cutting of natural forests. Another solution is to educate our friends, family, and community by sharing the deforestation facts, and its causes and effects. That’s the end of our presentation today. Thank you for your attention.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *