Tiếng Anh 11: Review Unit 8

Tiếng Anh 11: Review Unit 8

Tiếng Anh 11: Review Unit 8 giúp các em học sinh lớp 11 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 107 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 8: Cities trước khi đến lớp.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 11: Review Unit 8

Soạn Review Unit 8 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 11 trang 107. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 11 Review Unit 8 trang 107, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 11: Review Unit 8

  Reading

  Read the following passage about Mary Kingsley, a famous British explorer. Answer the questions.

  (Đọc đoạn văn sau về Mary Kingsley, một nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh. Trả lời các câu hỏi.)

  Gợi ý đáp án

  1. Đáp án: people did not think that it was necessary to educate girls.

  2. Đáp án: Mary inherited £4,300 from her parents’ death,

  3. Đáp án: a long black dress

  4. Đáp án: critical

  5. Đáp án: three expeditions

  6. Đáp án: typhoid

  Listening

  Listen to a talk about hovercrafts and fill in each blank with NO MORE THAN three words.

  (Nghe bài nói về thủy phi cơ và điền vào mỗi chỗ trống KHÔNG QUÁ ba từ.)

  Gợi ý đáp án

  1. ability to travel

  2. higher

  3. difference

  4. quite easy

  5. environmentally friendly

  6. used

  7. in various sizes

  9. safety

  Speaking

  Work in groups. Discuss the following questions.

  Gợi ý đáp án

  Đang cập nhật

  Writing

  Read the task below and write a letter of complaint (150-180 words) to the service provider.

  (Đọc nhiệm vụ dưới đây và viết một lá thư khiếu nại (150-180 từ) cho nhà cung cấp dịch vụ.)

  Gợi ý đáp án

  Dear Sir / Madam,

  I am writing to express my strong dissatisfaction with the service I received during my recent journey on your coach service. My experience was extremely disappointing and I feel that your company needs to make significant improvements to its services.

  Firstly, the coach was delayed for over an hour without any prior communication from the company. The lack of information provided to passengers was unacceptable, as it left us in a state of confusion and uncertainty. Secondly, the coach was overcrowded and uncomfortable, with insufficient legroom and no ventilation. The air conditioning system was not functioning, making the journey very uncomfortable and unpleasant.

  I would like to suggest that your company improves its communication with passengers, providing timely updates on any delays or changes in the schedule. Moreover, your company should invest in improving the comfort of the coaches, including adequate legroom and ventilation facilities.

  I hope that you take my complaint seriously and take immediate steps to improve the services provided by your company. I look forward to hearing from you soon regarding the actions taken.

  Yours sincerely,

  Trang Nguyễn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *