Tiếng Anh 7 Unit 11: Skills 1

Tiếng Anh 7 Unit 11: Skills 1

Soạn Tiếng Anh 7 Unit 11: Skills 1 giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 120 SGK Tiếng Anh 7 Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 11: Travelling in the future.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 7 Unit 11: Skills 1

Soạn Unit 11 Travelling in the future còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 7 – Global Success. Vậy mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Soạn Anh 7 Unit 11: Skills 1

  Bài 1

  Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases to describe it. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và tìm các từ hoặc cụm từ để mô tả nó).

  Tiếng Anh 7 Unit 11: Skills 1

  Gợi ý: modern (hiện đại), electric car (ô tô điện), automatic (tự động) …

  I think she is using a driverless car with a smart navigation system.

  (Tôi nghĩ cô ấy đang sử dụng một chiếc xe không người lái với hệ thống định vị thông minh.)

  Bài 2

  Read the passage and answer the question. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

  Roadrunner

  Roadrunner is a car company that makes electric cars. The company introduced the first model in 2015 and they named it Speed. Speed soon became a success. Speed is safe, fast, comfortable, and not very expensive. It has four seats. The car can travel over 350 kilometres per hour. You only have to charge the battery every 700 kilometres. It even has a gaming screen inside.

  The company will introduce a new model next year called Safety. This model will become the largest and safest electric car you can buy. It will be able to carry seven passengers. The new model will also be more economical.

  Both models have an autopilot function, so they are driverless. Passengers can read, play games, or even sleep while they travel.

  Hướng dẫn dịch:

  Roadrunner là một công ty sản xuất ô tô điện. Công ty đã giới thiệu mô hình đầu tiên vào năm 2015 và họ đặt tên cho nó là Speed. Speed sớm thành công. Tốc độ an toàn, nhanh chóng, thoải mái và không tốn kém nhiều. Nó có bốn chỗ ngồi. Xe có thể di chuyển trên 350 km / h. Bạn chỉ phải sạc pin sau mỗi 700 km. Thậm chí nó có một màn hình chơi game bên trong.

  Công ty sẽ giới thiệu một mô hình mới vào năm tới có tên là Safety. Mẫu xe này sẽ trở thành chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất mà bạn có thể mua. Nó sẽ có thể chở bảy hành khách. Mô hình mới cũng sẽ tiết kiệm hơn.

  Cả hai mô hình đều có chức năng lái tự động, vì vậy chúng không cần người lái. Hành khách có thể đọc, chơi trò chơi hoặc thậm chí ngủ trong khi đi du lịch.

  What is its main idea?

  A. Roadrunner is a success.

  B. Roadrunner is a car company.

  C. Roadrunner’s cars have an autopilot function.

  Đáp án: A

  Hướng dẫn dịch:

  Ý tưởng chính của nó là gì?

  A. Roadrunner là một thành công.

  B. Roadrunner là một công ty xe hơi.

  C. Xe của Roadrunner có chức năng lái tự động.

  Bài 3

  Read the passage again and complete the fact file with no more than TWO words or a number. (Đọc lại đoạn văn và hoàn thành tệp dữ kiện với không quá HAI từ hoặc một số).

  Tiếng Anh 7 Unit 11: Skills 1

  Lời giải:

  1. 2015

  2. safest/ largest

  3. larrgest / safest

  4. autopilot function

  5. electricity

  Bài 4

  Work in pairs. Look at the fact file in 3 then ask and answer questions about it. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hồ sơ dữ kiện trong 3 rồi hỏi và trả lời các câu hỏi về nó.)

  Gợi ý:

  A: What is the name of the company?

  B: Roadrunner.

  A: When did the company introduce its first model?

  B: In 2015.

  A: What’s special about Safety?

  B: It will be the largest and safest electric car you can buy. Both Speed and Safety have an autopilot function and a gaming screen, so passengers can read, sleep and play games.

  A: What will they run on?

  B: Electricity.

  Hướng dẫn dịch:

  A: Tên của công ty là gì?

  B: Roadrunner.

  A: Khi nào công ty giới thiệu mô hình đầu tiên của mình?

  B: Vào năm 2015.

  A: Điều gì đặc biệt về Safety?

  B: Nó sẽ là chiếc xe điện lớn nhất và an toàn nhất mà bạn có thể mua. Cả Speed và Safety đều có chức năng lái tự động và màn hình chơi game để hành khách có thể đọc, ngủ và chơi game.

  A: Chúng sẽ chạy bằng gì?

  B: Điện.

  Bài 5

  Work in groups. Discuss why Roadrunner’s cars will or won’t become popular in the near future. Report your reasons to the class. (Làm việc nhóm. Thảo luận tại sao những chiếc xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần. Báo cáo lý do của bạn với lớp.)

  Gợi ý:

  – We think Roadrunner’s car will become popular in the near future because they are eco-friendly.

  (Chúng tôi nghĩ rằng xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng thân thiện với môi trường.)

  – We think Roadrunner’s car won’t become popular in the near future because they might be dependent on battery.

  (Chúng tôi nghĩ rằng ô tô của Roadrunner sẽ không trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng có thể phụ thuộc vào pin.)

  – We think Roadrunner’s car will become popular in the near future because they allow passengers read, sleep, play games.

  (Chúng tôi nghĩ xe của Roadrunner sẽ trở nên phổ biến trong tương lai gần vì chúng cho phép hành khách đọc sách, ngủ, chơi trò chơi.)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *