Viết đoạn văn Tiếng Anh về Robot mà bạn muốn có (3 mẫu)

Viết đoạn văn Tiếng Anh về Robot mà bạn muốn có gồm 3 mẫu SIÊU HAY, kèm dịch, giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, rèn luyện thật tốt kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh để viết về loại Robot mình mong ước có trong tương lai.

Write a paragraph of 50 – 60 words about the robots you would like to have là chủ đề rất hay, giúp các em học sinh tổng hợp nhiều từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh, để nhanh chóng trả lời trả lời câu hỏi 4 Skills 2 Unit 12: Robots – SGK Global Success 6 trang 65.

Đề bài: Now write a paragraph of 50-60 words about the robots you would like to have. Use the information 3 to help you. (Bây giờ, hãy viết một đoạn văn gồm 50-60 từ về các robot mà bạn muốn có. Sử dụng thông tin 3 để giúp bạn)

Viết đoạn văn về Robot mà bạn muốn có bằng Tiếng Anh

  Viết đoạn văn Tiếng Anh về Robot mà bạn muốn có – Mẫu 1

  Tiếng Anh

  My favorite robot is Lucky. It is a modern robot that can talk and act like a human. If I had it, that would be a great thing for me. I will cherish it like a friend. I think she is also a person who is loved by my mother very much because she can clean the house, dry the clothes, and cook….And that’s all about my favourite robot. I love it very much.

  Tiếng Việt

  Robot yêu thích của tôi là Lucky. Nó là một robot hiện đại có thể nói chuyện và hành động như con người. Nếu tôi có nó thì đó sẽ là một điều tuyệt vời đối với tôi. Tôi sẽ trân trọng nó như một người bạn. Tôi nghĩ cô ấy cũng là người được mẹ tôi rất yêu quý vì cô ấy có thể dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, nấu ăn…. Và đó là tất cả về chú robot yêu thích của tôi. Tôi rất yêu nó.

  Viết đoạn văn Tiếng Anh về Robot mà bạn muốn có – Mẫu 2

  Tiếng Anh

  In the future, I wish I had a housework robot. It will be inside our house. My future work is quite busy so it would be great to have a housework robot to help me. It can help me with my household problems. In the future I will have a family, the robot will help me take care of the kids. If I can’t cook, I can ask it to cook for me. The housework robot will help me clean the house, feed the cat, and protect the house when I’m away….a lot of benefits when having it in the future. In the future, I hope that I will have one.

  Tiếng Việt

  Trong tương lai, tôi ước mình có một con robot làm việc nhà. Nó sẽ ở trong nhà của chúng ta. Công việc tương lai của tôi khá bận rộn nên sẽ thật tuyệt nếu có một robot làm việc nhà giúp đỡ tôi. Nó có thể giúp tôi giải quyết các vấn đề trong gia đình. Tương lai tôi sẽ có gia đình, robot sẽ giúp tôi chăm sóc bọn trẻ. Nếu tôi không nấu được thì có thể nhờ nó nấu cho tôi. Robot làm việc nhà sẽ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, cho mèo ăn, bảo vệ nhà khi tôi đi vắng….rất nhiều lợi ích khi có nó sau này. Trong tương lai, tôi hy vọng rằng tôi sẽ có một cái.

  Viết đoạn văn Tiếng Anh về Robot mà bạn muốn có – Mẫu 3

  Tiếng Anh

  I really want a robot call Rainbow. It is a teacher robot. It can help me study at home easily. It can teach me English, Maths and other subjects. It can answer all questions whatever I ask. Moreover, it can help me practice English speaking and even play sports with me. It’s not only teacher but also my friend. I really want to have Rainbow robot in the future.

  Tiếng Việt

  Tôi thực sự muốn có một robot gọi Rainbow. Nó là một robot giáo viên. Nó có thể giúp tôi học ở nhà một cách dễ dàng. Nó có thể dạy tôi tiếng Anh, Toán và các môn học khác. Nó có thể trả lời tất cả các câu hỏi bất cứ điều gì tôi yêu cầu. Hơn nữa, nó có thể giúp tôi luyện nói tiếng Anh và thậm chí chơi thể thao với tôi. Đó không chỉ là giáo viên mà còn là bạn của tôi. Tôi thực sự muốn có robot Rainbow trong tương lai.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *