Viết đoạn văn tiếng Anh về tác động tiêu cực của ngành du lịch (5 Mẫu)

Viết đoạn văn tiếng Anh về tác động tiêu cực của ngành du lịch gồm 5 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Bất lợi của ngành du lịch bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

TOP 5 mẫu nói về tiêu cực của ngành du lịch sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu rõ những tác động tiêu cực của ngành du lịch. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về thành phố Vũng Tàu, đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Viết đoạn văn tiếng Anh về tác động tiêu cực của ngành du lịch

  Bất lợi của ngành du lịch bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  The impacts of the global tourism industry today are impressive and far reaching. Besides positive aspects, there are several negative impacts. First, the environment is degraded. Increased tourism can lead to environmental degradation, such as soil erosion, deforestation, and pollution of water bodies and air. Next, popular tourist destinations can become overcrowded, leading to a decline in quality of life for both tourists and local residents. Last but not least, the local culure will be affected. Mass tourism can lead to the homogenization of local cultures, with local traditions and customs being replaced by tourist-oriented businesses and activities.

  Tiếng Việt

  Những tác động của ngành du lịch toàn cầu ngày nay rất ấn tượng. Bên cạnh những mặt tích cực thì cũng có một số tác động tiêu cực. Thứ nhất, môi trường bị suy thoái. Du lịch gia tăng có thể dẫn đến suy thoái môi trường, chẳng hạn như sự xói mòn đất, nạn phá rừng và ô nhiễm nguồn nước và không khí. Tiếp theo, các điểm du lịch nổi tiếng có thể trở nên quá đông đúc, dẫn đến chất lượng cuộc sống của cả khách du lịch và người dân địa phương bị suy giảm. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, văn hóa địa phương sẽ bị ảnh hưởng. Du lịch đại chúng có thể dẫn đến sự đồng nhất của các nền văn hóa địa phương, với các truyền thống và phong tục địa phương được thay thế bằng các hoạt động và hoạt động kinh doanh hướng đến khách du lịch.

  Ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Tourism plays an important role in a economic development; however, it causes some negative effects. One of the most catastrophic effect is environmental pollution. The first thing is that tourism often puts pressure on natural resources through over-comsuption, often in places where resources are already scare. Next, tourism puts enormous stress on local land use, and can lead to soil erosion, increased pollution, natural habitat loss, and more pressure on endangered species. The habitats of plants and wildlife are lost due to the construction of tourist areas and tourist activities. To sum up, the development of tourism has a serious effect without a suitable control.

  Tiếng Việt

  Du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế; tuy nhiên, nó gây ra một số tác động tiêu cực. Một trong những hậu quả thảm khốc nhất là ô nhiễm môi trường. Điều đầu tiên là du lịch thường gây áp lực lên tài nguyên thiên nhiên thông qua việc tiêu thụ quá mức, thường ở những nơi tài nguyên vốn đã khan hiếm. Tiếp theo, du lịch gây áp lực rất lớn đến việc sử dụng đất của địa phương và có thể dẫn đến xói mòn đất, gia tăng ô nhiễm, mất môi trường sống tự nhiên và gây thêm áp lực cho các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Môi trường sống của thực vật và động vật hoang dã bị mất do việc xây dựng các khu du lịch và hoạt động du lịch. Tóm lại, sự phát triển du lịch sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có sự kiểm soát phù hợp.

  Tiêu cực của ngành du lịch bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  So many places in the world rely heavily on tourism as a key source of income and employment nowadays; however, tourism can also be a source of problems too. One of the drawbacks of tourism is the pressure on the population. For example, the number of arrival raises the number of people in an area, which causes traffic jams and social vices. Many cities and towns become overcrowded with tourists, and their vehicles increase traffic jams as well as air and noise pollution. Besides, tourists consume a lot of local resources such as water, food, energy, etc., which results in many other depressions. Secondly, Things like ancient buildings, monuments, and temples often struggle to cope with the vast amounts of tourist traffic, and they suffer wear and tear or damage. Some areas can be inundated with visitors during busy times, and then virtually deserted for many months. In conclusion, the development of tourism has both benefits and disadvantages. We need to have proper control over it and prevent the damage caused by tourism.

  Tiếng Việt

  Rất nhiều nơi trên thế giới dựa vào du lịch như là nguồn thu nhập chính và việc làm hiện nay, tuy nhiên, du lịch cũng có thể là một vấn đề. Một trong những hạn chế của du lịch là sức ép về dân số. Ví dụ: số lượng người đến làm tăng số người trong khu vực, gây ùn tắc giao thông và các tệ nạn xã hội. Nhiều thành phố và thị trấn trở nên quá tải với khách du lịch, xe cộ gia tăng ùn tắc giao thông cũng như ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Bên cạnh đó, khách du lịch tiêu thụ rất nhiều nguồn tài nguyên địa phương như nước, thực phẩm, năng lượng, vv … dẫn đến nhiều sự khủng hoảng khác. Thứ hai, Những thứ như các tòa nhà cổ, tượng đài, và đền thờ thường phải vật lộn để đối phó với một lượng lớn lưu lượng du lịch và chúng bị hao mòn, tàn phá dần. Một số khu vực có thể bị ngập tràn du khách trong lúc cao điểm, và sau đó hầu như bỏ hoang trong nhiều tháng. Tóm lại, phát triển du lịch có cả lợi ích và bất lợi. Chúng ta cần có quyền kiểm soát nó và ngăn ngừa những thiệt hại do du lịch gây ra.

  Đoạn văn tiếng Anh về ảnh hưởng tiêu cực của ngành du lịch

  Tiếng Anh

  One of the undesirable aspects of tourism development is environmental degradation in destinations. Firstly, more and more natural resources such as water, energy, and soil are exploited due to the increase in visitor numbers, which may lead to the depletion of local resources. Secondly, pollution is also a serious issue making the authorities worried. Obviously, beverage bottles or cans and plastic bags are freely disposed of at the tourist sites, posing a threat to the natural environment. Besides, the growth of vehicles to meet travel demand accidentally triggers or worsens traffic congestion, air and noise pollution in the overcrowded regions. Another bad influence of tourism is the devastation of the wildlife. The habitats of many wild plants and animals have been gradually lost because of building hotels, resorts and recreational zones. In brief, these negative impacts on the environment will be more serious if there are not appropriate measures.

  Tiếng Việt

  Một trong những khía cạnh không mong muốn của phát triển du lịch là suy thoái môi trường tại các điểm đến. Thứ nhất, ngày càng có nhiều tài nguyên thiên nhiên như nước, năng lượng, đất đai bị khai thác do lượng du khách tăng lên, có thể dẫn đến cạn kiệt tài nguyên địa phương. Thứ hai, ô nhiễm cũng đang là vấn đề nhức nhối khiến các cơ quan chức năng lo ngại. Rõ ràng, những chai, lon nước giải khát và túi ni lông được vứt bừa bãi tại các điểm du lịch, gây nguy hại đến môi trường tự nhiên. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại vô tình gây ra hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và tiếng ồn ở những khu vực quá đông đúc. Một ảnh hưởng xấu khác của du lịch là sự tàn phá của động vật hoang dã. Môi trường sống của nhiều loài động thực vật hoang dã dần bị mất đi do việc xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí. Tóm lại, những tác động tiêu cực này đến môi trường sẽ ngày càng nghiêm trọng nếu không có những biện pháp phù hợp.

  Viết đoạn văn tiếng Anh về tác động tiêu cực của ngành du lịch

  Tiếng Anh 

  One of the drawbacks of tourism is the severe damage to the environment of a country or an area. In the first place, tourists use a lot of local resources such as water, food, energy, etc., and this puts pressure on the environment. Secondly, It is the population problem. Many cities and towns become overcrowded with tourists, their vehicles increase traffic jams as well as air and noise pollution. Another bad effect of tourism is the destruction of the wildlife in some places. The habitat of wild plants and animals is lost because of the building of resorts, and by visitors’ activities. In conclusion, the development of tourism has caused bad effects on the environment and the goverment need to pass laws to prevent this continuing.

  Tiếng Việt 

  Một trong những mặt trái cua du lịch đó là sự phá hủy trầm trọng đối với môi trường của một quốc gia hay một khu vực. Trước tiên, du khách sử dụng rất nhiều tài nguyên ở nơi đó như nước, thức ăn, năng lượng,.. và điều này thì gây áp lực đối với môi trường. Thứ hai, đó là vấn đề dân số. Nhiều thành phố trở nên quá đông đúc bởi khách du lịch, phương tiện của họ làm gia tăng kẹt xe cũng như là ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Một tác động tồi tệ khác của du lịch đó là sự phá hủy thế giới hoang dã ở một số khu vực. Nơi sinh sống cảu nhiều động vật bị mất đi do việc xây dựng các tòa nhà nghỉ dưỡng, và các hoạt động cảu khách du lịch. Như vậy, việc phát triển du lịch đã gây ra nhiều hậu quả nặng nề đến môi trường và chính phủ cần đưa ra những đạo luật để ngăn ngừa điều này tiếp diễn.)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *