Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ

Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ gồm 5 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Với 5 bài nói tiếng Anh về Science and technology được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn ngắn về Science and technology sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập. Đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu rõ được va trò của khoa học và công nghệ đối với đời sống của chúng ta. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về thành phố Vũng Tàu, đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ

  Bài nói tiếng Anh về Science and technology

  Tiếng Anh

  Science and technology are necessary in our daily life, and they’re very convenient. In recent years, technological advancements have revolutionized the way we communicate, learn, and do business. The internet has made it possible to connect with people from around the world instantly, while social media platforms have transformed the way we interact with each other. Moreover, technology has enabled us to solve complex problems, improve productivity, and enhance efficiency in various industries. Robotics and automation, for example, have streamlined manufacturing processes, while machine learning and data analytics have revolutionized healthcare and finance. Overall, With the right approach, technology has the potential to unlock new possibilities and improve our lives in profound ways.

  Tiếng Việt

  Khoa học và công nghệ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và chúng rất tiện lợi. Trong những năm gần đây, những tiến bộ công nghệ đã cách mạng hóa cách chúng ta giao tiếp, học hỏi và kinh doanh. Internet đã giúp kết nối với mọi người từ khắp nơi trên thế giới ngay lập tức, trong khi các nền tảng truyền thông xã hội đã thay đổi cách chúng ta tương tác với nhau. Hơn nữa, công nghệ đã cho phép chúng tôi giải quyết các vấn đề phức tạp, cải thiện năng suất và nâng cao hiệu quả trong các ngành công nghiệp khác nhau. Ví dụ, robot và tự động hóa đã hợp lý hóa các quy trình sản xuất, trong khi học máy và phân tích dữ liệu đã cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và tài chính. Nhìn chung, với cách tiếp cận phù hợp, công nghệ có tiềm năng mở ra những khả năng mới và cải thiện cuộc sống của chúng ta theo những cách sâu sắc.

  Viết về vai trò của khoa học và công nghệ bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Science and technology play a crucial role in shaping our world today. They have revolutionized the way we live, work, and communicate with each other. Science has helped us understand the natural world and the laws that govern it, while technology has enabled us to harness its power for our benefit. From healthcare to transportation, from communication to entertainment, science and technology have transformed every aspect of our lives. They have also opened up new frontiers of exploration and discovery, from the depths of the ocean to the far reaches of space. As we continue to push the boundaries of what is possible, science and technology will remain at the forefront of human progress.

  Tiếng Việt

  Khoa học và công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình thế giới của chúng ta ngày nay. Họ đã cách mạng hóa cách chúng ta sống, làm việc và giao tiếp với nhau. Khoa học đã giúp chúng ta hiểu về thế giới tự nhiên và các quy luật chi phối nó, trong khi công nghệ đã cho phép chúng ta khai thác sức mạnh của nó vì lợi ích của mình. Từ chăm sóc sức khỏe đến giao thông vận tải, từ truyền thông đến giải trí, khoa học và công nghệ đã biến đổi mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Họ cũng đã mở ra những biên giới mới cho việc thăm dò và khám phá, từ độ sâu của đại dương cho đến không gian xa xôi. Khi chúng ta tiếp tục vượt qua ranh giới của những gì có thể, khoa học và công nghệ sẽ vẫn đi đầu trong sự tiến bộ của loài người.

  Viết đoạn văn về công nghệ bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  In the future, technology and science will play a very important role. It can invent flying cars, robots for housework, etc. So the role of technology and science in the future cannot be denied. Moreover, it also helps the earth grow stronger, many new inventions are born to help people have a happier and happier life. That’s why each of us students must strive to learn to develop technology and science in the future.

  Tiếng Việt

  Trong tương lai, khoa học công nghệ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nó có thể phát minh ra ô tô bay, người máy làm việc nhà,… Vì vậy không thể phủ nhận vai trò của khoa học công nghệ trong tương lai. Hơn nữa, nó còn giúp trái đất ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhiều phát minh mới ra đời giúp con người có cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Chính vì vậy mỗi học sinh chúng ta phải cố gắng học tập để ngày mai khoa học công nghệ ngày càng phát triển.

  Viết đoạn văn tiếng Anh về vai trò của khoa học và công nghệ

  Tiếng Anh

  In my opinion, science and technology play an essential role in our everyday lives. Firstly, they raise the standards of living to new levels. With the advent of digital devices like television, air-conditioner or the Internet, the society has become more civilized and people are enjoying much more convenience than they ever were. In addition, science is the necessary basis for humanity to create medical breakthroughs and cure once incurable diseases. It is evident that thanks to developments like vaccine or laser beams, doctors have been able to eradicate a lot of potential ailments that might threaten world population such as rabies or tuberculosis. Lastly, technological advances facilitate transportation. No more horse-drawn vehicles to deliver letters, e-mails have risen to meet the demand for speed of human beings. Communication is happening at a faster rate, which means more efficiency in work and business. In a word, so indispensable in science in our daily lives that the world would no longer develop without its assistance.

  Tiếng Việt

  Theo tôi, khoa học và công nghệ đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất, họ nâng mức sống lên một tầm cao mới. Với sự ra đời của các thiết bị kỹ thuật số như tivi, máy lạnh hay Internet, xã hội ngày càng văn minh và con người ngày càng được hưởng nhiều tiện ích hơn bao giờ hết. Ngoài ra, khoa học là cơ sở cần thiết để nhân loại tạo ra những đột phá về y học và chữa khỏi những căn bệnh nan y một thời. Rõ ràng là nhờ vào những phát triển như vắc-xin hoặc tia laze, các bác sĩ đã có thể loại bỏ rất nhiều bệnh tiềm ẩn có thể đe dọa dân số thế giới như bệnh dại hoặc bệnh lao. Cuối cùng, tiến bộ công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển. Không còn xe ngựa đưa thư nữa, thư điện tử đã vươn lên để đáp ứng nhu cầu tốc độ của con người. Giao tiếp diễn ra với tốc độ nhanh hơn, đồng nghĩa với việc hiệu quả hơn trong công việc và kinh doanh. Nói một cách ngắn gọn, khoa học không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến nỗi thế giới sẽ không còn phát triển nếu không có sự hỗ trợ của nó.

  Writing to give opinions about the future roles of Science and Technology

  Tiếng Anh

  In this century, the invention of technology changes people’s life. People could easily participate in some activities, and they believe that technology have some negative impacts for social relationship. However, other people think that technology aids them to communicate more effectively than previous years.

  Some people give opinions that technology has a tendency to reduce people to face-to-face because some sophisticated tools encourage people do not need to make appointments to meet in some places. Also, people seem busy with their smartphone. It could influences relationship between societies and environment. Based on some researches, people tend to pay particular attention toward their mobile gadgets than real friends. That phenomenon is called by blind relationship. For instance, some students are more familiar with several social media websites such as Facebook and Twitter than their classmates. It is true that development of technology gives strong effect for some people who live in this modern era.

  Other people argue that high technology supports them, and people feel more convenient to interact with some relatives, friends, and acquaintances rather than in the past. They could access through some messaging services that are provided by telecommunication companies. Some people take advantages from this situation. For example, businessmen use Blackberry messaging to keep in touch with their business partners. They agree that it is a way to maintain relationship among them.

  Tiếng Việt

  Trong thế kỷ này, việc phát minh ra công nghệ thay đổi cuộc sống của con người. Mọi người có thể dễ dàng tham gia vào một số hoạt động và họ tin rằng công nghệ có một số tác động tiêu cực đến các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, những người khác cho rằng công nghệ giúp họ giao tiếp hiệu quả hơn những năm trước.

  Một số người đưa ra ý kiến ​​rằng công nghệ có xu hướng giảm người gặp trực tiếp vì một số công cụ tinh vi khuyến khích mọi người không cần phải hẹn gặp mặt ở một số nơi. Ngoài ra, mọi người dường như bận rộn với điện thoại thông minh của họ. Nó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa xã hội và môi trường. Dựa trên một số nghiên cứu, mọi người có xu hướng đặc biệt chú ý đến các thiết bị di động của họ hơn là bạn bè thực sự. Hiện tượng đó được gọi là quan hệ mù quáng. Ví dụ, một số sinh viên quen thuộc với một số trang web mạng xã hội như Facebook và Twitter hơn các bạn cùng lớp của họ. Đúng là sự phát triển của công nghệ mang lại hiệu quả mạnh mẽ cho một số người sống trong thời đại hiện đại này.

  Những người khác cho rằng công nghệ cao hỗ trợ họ và mọi người cảm thấy thuận tiện hơn khi tương tác với một số người thân, bạn bè và người quen hơn là trước đây. Họ có thể truy cập thông qua một số dịch vụ nhắn tin do các công ty viễn thông cung cấp. Một số người tận dụng lợi thế từ tình huống này. Ví dụ: các doanh nhân sử dụng tin nhắn Blackberry để giữ liên lạc với các đối tác kinh doanh của họ. Họ đồng ý rằng đó là một cách để duy trì mối quan hệ giữa họ.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *