Viết đoạn văn về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh (Từ vựng + 12 Mẫu)

Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh gồm 12 mẫu khác nhau cực hay có dịch kèm theo bảng từ vựng chi tiết. Với 12 đoạn văn về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Đồng thời giúp các bạn học sinh hiểu rõ được vai trò của Internet đối với cuộc sống của chúng ta. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội, viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt, viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả, viết đoạn văn tiếng Anh về bộ phim yêu thích.

Viết đoạn văn về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

  Từ vựng thường viết về lợi ích của Internet

  Từ vựng Phát âm Dịch nghĩa
  the Internet /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/ mạng Internet
  website /ˈwɛbˌsaɪt/ trang web
  information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin
  communication /kəmˌjunəˈkeɪʃən/ truyền thông
  search engine /sɜrʧ/ /ˈɛnʤən/ công cụ tìm kiếm
  electronic devices /ɪˌlɛkˈtrɑnɪk/ /dɪˈvaɪsəz/ thiết bị điện tử
  to download /tu/ /ˈdaʊnˌloʊd/ tải xuống
  to browse the Internet /tu/ /braʊz/ /ði/ /ˈɪntərˌnɛt/ truy cập internet
  to access to /tu/ /ˈækˌsɛs/ /tu/ truy cập tới
  to visit a website /tu/ /ˈvɪzət/ /ə/ /ˈwɛbˌsaɪt/ truy cập một trang web
  social network /ˈsoʊʃəl/ /ˈnɛˌtwɜrk/ mạng xã hội
  distance learning /ˈdɪstəns/ /ˈlɜrnɪŋ/ học từ xa
  online courses /ˈɔnˌlaɪn/ /ˈkɔrsəz/ khóa học trên mạng
  shopping online /ˈʃɑpɪŋ/ /ˈɔnˌlaɪn/ mua sắm trực tuyến
  convenient /kənˈvinjənt/ tiện lợi
  frequent /ˈfrikwənt/ thường xuyên
  enormous/huge /ɪˈnɔrməs///hjuʤ/ khổng lồ

  Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh ngắn gọn

  Đoạn văn mẫu 1

  Tiếng Anh

  Internet plays an essential role in our life becasue people use the Intermet in almost every aspect of life. Firstly, Internet provide endless source of knowlege and information that you may need. You only need use a search engine like Google, you ask any question and fine detailed answers without making a payment. Secondly, the Interent is also an ideal working palce. People from around the world can work together to create interesting products. Many bussinesses allow their employees to work from home using their computers and Internet connection. Esspecially in Covid-19 pandemic, the working enviromence protect their health and save them money and time. In addition, the Internet is also a good means of education. Students and schoolchildren now can use the Internet as a useful and time- saving device by on-line schools or on-line lessons. To sum up, Internet brings lots of benefits.

  Tiếng Việt

  Internet đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta vì mọi người sử dụng Intermet trong hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống. Đầu tiên, Internet cung cấp nguồn kiến thức và thông tin vô tận mà bạn có thể cần. Bạn chỉ cần sử dụng một công cụ tìm kiếm như Google, bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào và trả lời chi tiết mà không cần thanh toán. Thứ hai, Interestnt cũng là một bảng xếp hạng làm việc lý tưởng. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới có thể làm việc cùng nhau để tạo ra những sản phẩm thú vị. Nhiều doanh nghiệp cho phép nhân viên của họ làm việc tại nhà bằng máy tính có kết nối Internet. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, môi trường làm việc này giúp bảo vệ sức khỏe của họ và tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Ngoài ra, Internet cũng là một phương tiện giáo dục tốt. Giờ đây, học sinh và học sinh có thể sử dụng Internet như một thiết bị hữu ích và tiết kiệm thời gian bởi các trường học trực tuyến hoặc các bài học trực tuyến. Tóm lại, Internet mang lại rất nhiều lợi ích.

  Đoạn văn mẫu 2

  Tiếng Anh

  The Internet is one of the most useful inventions nowadays. Firstly, the Internet allows us to communicate with many people from all over the the world. For example, we can use a smart phone connected with the Internet to make a video call, text messages with friends or relatives from long distances. Secondly, the Internet is very useful for us to study and work online. We can join many online classes to study after school or work from home with apps using the Internet. Finally, the Internet is used to search for all the questions. The Internet can quickly come up with a dozens of answers which is contributed by many users on it. In conclusion, the Internet bring us many benefits so people should try it soon.

  Tiếng Việt

  Internet là một trong những phát minh hữu ích nhất hiện nay. Thứ nhất, Internet cho phép chúng ta giao tiếp với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet để gọi video, nhắn tin với bạn bè hoặc người thân ở xa. Thứ hai, Internet rất hữu ích cho chúng ta học tập và làm việc trực tuyến. Chúng ta có thể tham gia nhiều lớp học trực tuyến để học sau giờ học hoặc làm việc tại nhà với các ứng dụng sử dụng Internet. Cuối cùng, Internet được sử dụng để tìm kiếm tất cả các câu hỏi. Internet có thể nhanh chóng đưa ra hàng tá câu trả lời được đóng góp bởi nhiều người dùng trên đó. Tóm lại, Internet mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích nên mọi người nên thử sớm.

  Viết đoạn văn ngắn về Internet bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a whole new era of access and sharing of information. This brings a tremendous reform and benefits to all humanity. In our lives there are innumerable questions that need to be answered, and the Internet was born as a useful tool to help us solve those questions. Searching for information in the past has cost humanity a lot of time and effort, and not everyone had patience to turn the pages one by one to find the information they needed. However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search of general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Download.vn is now considered to be the most complete and accurate encyclopedia. Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need to compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how to use it properly.

  Tiếng Việt

  Xã hội hiện đại luôn không ngừng phát triển, và sự xuất hiện của Internet đã mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới trong việc tiếp cận và chia sẻ thông tin. Điều này mang đến sự cải cách và những lợi ích vô cùng to lớn cho cả nhân loại. Trong cuộc sống chúng ta luôn tồn tại vô số câu hỏi cần được giải đáp, và Internet ra đời như một phương tiện hữu ích để giúp chúng ta giải quyết những thắc mắc đó. Việc tra cứu thông tin trong quá khứ từng tiêu tốn của nhân loại rất nhiều thời gian và công sức, và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để lật từng trang giấy một để tìm ra thông tin mà mình cần. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta thay đổi rất lớn kể từ sự xuất hiện của Internet, và việc tra cứu thông tin phổ thông trên Internet không tiêu tốn của chúng ta nhiều hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi chứa đựng hầu hết các thông tin cơ bản và chuyên sâu của đa số các ngành nghề và lĩnh vực trong cuộc sống. Có vô số các trang mạng chứa đựng những thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu và học tập, và hiện nay Download.vn được xem là một trang mạng bách khoa toàn thư đầy đủ và chính xác nhất. Việc tra cứu trên Internet rất đơn giản, nhưng chúng ta cũng nên thận trọng trong việc tiếp nhận những thông tin đó. Không phải toàn bộ kiến thức trên Internet đều chính xác và đầy đủ, vậy nên chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi thật sự sử dụng bất kì chi tiết nào cho mục đích của mình. Internet là một biển kiến thức vô tận, và chúng ta sẽ học được vô số thứ nếu chúng ta biết sử dụng nó một cách hợp lý.

  Nói về lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  The Internet has become an indispensable part of modern life, providing a wealth of benefits to individuals and society. One of the key advantages of the Internet is that it enables people to access information and knowledge from anywhere in the world. This has transformed the way we learn, work, and communicate, making it easier than ever before to connect with others and access a vast array of resources. The Internet also provides numerous opportunities for business and economic growth. Online marketplaces, e-commerce platforms, and digital advertising channels have opened up new markets and expanded access to customers around the world. In addition, the Internet has created countless jobs in industries such as software development, digital marketing, and online content creation. In conclusion, the benefits of the Internet are numerous and far-reaching, touching every aspect of modern life.

  Tiếng Việt

  Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, mang lại vô số lợi ích cho cá nhân và xã hội. Một trong những ưu điểm chính của Internet là nó cho phép mọi người truy cập thông tin và kiến ​​thức từ mọi nơi trên thế giới. Điều này đã thay đổi cách chúng ta học tập, làm việc và giao tiếp, giúp việc kết nối với những người khác và truy cập vô số tài nguyên trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Internet cũng cung cấp nhiều cơ hội cho kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Thị trường trực tuyến, nền tảng thương mại điện tử và các kênh quảng cáo kỹ thuật số đã mở ra thị trường mới và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên khắp thế giới. Ngoài ra, Internet đã tạo ra vô số việc làm trong các ngành như phát triển phần mềm, tiếp thị kỹ thuật số và tạo nội dung trực tuyến. Tóm lại, lợi ích của Internet là rất nhiều và sâu rộng, chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại.

  Viết đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của Internet

  Tiếng Anh

  Most people have embraced the benefits of utilizing the Internet in their day-to-day work, making it an essential tool in their working life. The first advantage of the Internet is the access to information. By having the Internet at the workplace and at home, workers are able to gain access to an enormous volume of information including documents, news, articles,…This information definitely assists them in solving work-related problems more quicklier. Secondly, the Internet can enhance and speed up the process of working. This is because people are able to access their colleagues and managers, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere by using electronic devices such as cellphones, laptops,…. Without the Internet, it’s impossible to work from home. Finally, the Internet is effective in selling and making money. If someone wants to sell products or services or run a business, the Internet is the best place. In particular, the Internet can help to reach potential customers by promoting the business through different tools of advertising. In conclusion, I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations in working life.

  Tiếng Việt

  Hầu hết mọi người đều chấp nhận những lợi ích của việc sử dụng Internet trong công việc hàng ngày của họ, biến nó trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống làm việc. Ưu điểm đầu tiên của Internet là khả năng truy cập thông tin. Với việc có Internet tại nơi làm việc và tại nhà, người lao động có thể tiếp cận với khối lượng thông tin khổng lồ bao gồm tài liệu, tin tức, bài báo, … Những thông tin này chắc chắn hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc nhanh chóng hơn. Thứ hai, Internet có thể nâng cao và tăng tốc quá trình làm việc. Điều này là do mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp và quản lý, dữ liệu và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay,…. Nếu không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà. Cuối cùng, Internet có hiệu quả trong việc bán hàng và kiếm tiền. Nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Đặc biệt, Internet có thể giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách quảng bá doanh nghiệp thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau. Tóm lại, tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới đặc biệt nhất trong cuộc sống làm việc.

  Lợi ích của việc sử dụng Internet bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Internet is a world-wide network of computeriez devices and servers. Nowadays, Internet is popular everywhere in the world. Internet provides many useful utilities for users but besides that is also has negative.

  Firstly, Internet is a big global store of information. Anykind of information is available on the Internet. You can find it buy the most popular search engines, such as: google.com, bing.com, yahoo.com, etc. Moreover, you can share information with other people around the world.

  Secondly, Internet connects many people all over the world. Stay up date with the latest news of the world on the Internet. Most of the newspapers of the world are also available on the Internet. It easier to stay in touch with your friends by chatting, e-mail messages, forum..

  Another benefit is there are many services on the internet. Such as online banking, job seeking, purchasing movies tickets and hotel reservations. Especially for entertainment, you can see movies, listen to music or play games with other people in any part of the world.

  Online education is also poplular on the internet. Many websites provide lectures, books and documents on the different subjects or topics. You can also download these lectures into your own computer to learn many times and get a lot of knowledge.

  Tiếng Việt

  Internet là một mạng lưới toàn cầu cho các thiết bị máy vi tính và máy chủ. Ngày nay, Intenet phổ biến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Internet cung cấp nhiều tiện ích hữu ích cho con người dùng nhưng bên cạnh đó, nó cũng có những mặt tiêu cực.

  Đầu tiên, Internet là một kho trữ thông tin toàn cầu lớn. Bất kỳ loại thông tin nào cũng đều có sẵn trên Internet. Bạn có thể tìm thấy nó bằng các công tụ tìm kiếm phổ biến nhất, chẳng hạn như: google.com, bing.com, yahoo.com,vv. Hơn nữa, bạn có thể chia sẽ thông tin với những người khác trên khắp thế giới.

  Thứ hai, Internet kết nối nhiều người trên toàn thế giới. Bạn luôn cập nhật những tin tức mới nhất của thế giới trên Internet. Hầu hết các tờ báo trên thế giới cũng có sẵn trên Internet. Bạn dễ dàng giữ liên lạc với bạn bè của mình hơn bằng cách chat, e-mail, forum…

  Một lợi ích khác là có rất nhiều các dịch vụ trên Internet. Chẳng hạn như ngân hàng trực tuyến, tìm kiếm việc làm, mua vé phim và đặt phòng khách sạn. Đặc biệt là để giải trí, bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc chơi trò chơi với người ở bất kỳ đâu trên thế giới.

  Giáo dục trực tuyến cũng rất phổ biến trên internet. Nhiều trang web cung cấp các bài giảng, sách, tài liệu về đề tài, chủ đề khác nhau. Bạn cũng có thể tải những bài giảng này về máy tính để học nhiều lần và nhận được nhiều kiến thức.
  Bên cạnh đó, nó cũng có những nhược điểm.

  Lợi ích của Internet bằng tiếng Anh

  Lợi ích của Internet – Mẫu 1

  Tiếng Anh 

  It is true that the Internet brings a lot of benefits to students.

  Firstly, the Internet allows students to access all different types of information from resources from across the globe. Any information on any subject under the sun is available on the Internet. Therefore, students can use online search engines like Google for searching for their study relevant materials, assignments, quizzes, presentations,..

  Secondly, the Internet also helps the students and teachers communicate more easily. They can discuss with each other online through the internet. Online groups on social media platforms such as Facebook, Zalo, etc. can be created for sharing information. In addition, the Internet makes distance learning become a small thing. There are a lot of universities and colleges in the world that serve online education nowadays.

  Last but not least, entertainment is another big reason that many students love the Internet. The Internet offers thousands of free films, music and games which help students to relax. For instance, just by surfing Facebook for a while, they can see many funny stories that make them laugh.

  To conclude, it can be said that there are a large number of benefits that the Internet brings to students.

   Tiếng Việt

  Sự thật là Internet mang lại rất nhiều lợi ích cho học sinh.

  Thứ nhất, Internet cho phép học sinh truy cập tất cả các loại thông tin khác nhau từ các nguồn khắp nơi trên thế giới. Mọi thông tin về bất kỳ chủ đề nào dưới ánh nắng mặt trời đều có sẵn trên Internet. Do đó, sinh viên có thể sử dụng các công cụ tìm kiếm trực tuyến như Google để tìm kiếm tài liệu, bài tập, câu đố, bài thuyết trình, .. liên quan đến việc học của mình.

  Thứ hai, Internet cũng giúp học sinh và giáo viên giao tiếp dễ dàng hơn. Họ có thể thảo luận với nhau trực tuyến thông qua Internet. Có thể tạo các nhóm trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, … để chia sẻ thông tin. Ngoài ra, Internet khiến việc học từ xa trở thành chuyện nhỏ. Hiện nay có rất nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới phục vụ giáo dục trực tuyến.

  Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, giải trí là một lý do lớn khác khiến nhiều sinh viên yêu thích Internet. Internet cung cấp hàng ngàn bộ phim, âm nhạc và trò chơi miễn phí giúp sinh viên thư giãn. Ví dụ, chỉ cần lướt Facebook một lúc, họ có thể thấy nhiều câu chuyện hài hước khiến họ bật cười.

  Để kết luận, có thể nói rằng có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho sinh viên.

  Lợi ích của Internet – Mẫu 2

  Tiếng Anh

  The Internet plays a critical role in working. At first, by having the Internet at the office and at home, workers gain access to an enormous volume of information. This information can assist them in solving work-related problems and increase the firm’s productivity. Secondly, the Internet can enhance the movement of tasks. It accelerates 24-hour communication through electronic devices such as cellphones, laptops,… People are able to access their colleagues, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere. Without the Internet, it’s impossible to work from home. Last but not least, if someone wants to sell products and services or run a business, the Internet is the best place. Also, the Internet can help to promote the business through different tools of advertising. I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations.

  Tiếng Việt

  Internet đóng một vai trò quan trọng trong làm việc. Đầu tiên, với Internet tại văn phòng và ở nhà, người lao động có thể truy cập khối lượng thông tin khổng lồ. Thông tin này có thể hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và tăng năng suất của công ty. Thứ hai, Internet có thể nâng cao sự linh hoạt trong các nhiệm vụ. Nó tăng tốc việc liên lạc 24/24 thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại di động, laptop, … Mọi người có thể kết nối với đồng nghiệp, dữ liệu và tài liệu của họ trong khi làm việc mọi lúc mọi nơi. Không có Internet, chúng ta không thể làm việc tại nhà. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nếu ai đó muốn bán sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Ngoài ra, Internet có thể giúp thúc đẩy việc kinh doanh thông qua các công cụ quảng cáo khác nhau.Tôi phải nói rằng Internet là một trong những đổi mới  đặc biệt nhất.

  Lợi ích của Internet – Mẫu 3

  Tiếng Anh

  The Internet brings a lot of advantages to students in studying as well as researching. Firstly, the Internet allows students to access a huge source of information. They can go online and look for anything they need by using search engines such as Google, Yahoo,… or directly visiting other professional websites. Some school libraries also have computers connected with the Internet for their students. Secondly, the Internet has enabled distance learning as well as e-learning. Thanks to the Internet, there are thousands of online courses available. If there weren’t the Internet, how could we keep studying during the Covid 19? Finally, films, music and different games on the Internet also help students to relax easily. In conclusion, there are a large number of benefits that the Internet brings to students.

  Tiếng Việt

  Internet mang lại rất nhiều thuận lợi cho học sinh trong học tập cũng như nghiên cứu. Thứ nhất, Internet cho phép học sinh tiếp cận với nguồn thông tin khổng lồ. Chúng có thể lên mạng và tìm kiếm bất cứ thứ gì chúng cần bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo,… hoặc truy cập trực tiếp vào các trang web chuyên ngành khác. Một số thư viện ở trường học cũng có máy tính kết nối Internet cho học sinh của họ. Thứ hai, Internet đã cho phép đào tạo từ xa cũng như học trực tuyến. Nhờ có Internet, có hàng ngàn khóa học trực tuyến có sẵn. Nếu không có Internet, làm sao chúng ta có thể tiếp tục việc học trong Covid 19? Cuối cùng, phim ảnh, âm nhạc và các trò chơi khác nhau trên Internet cũng giúp học sinh dễ dàng thư giãn. Tóm lại, có rất nhiều lợi ích mà Internet mang lại cho chúng các học sinh.

  Lợi ích của Internet – Mẫu 4

  Tiếng Anh

  There are many good reasons for elderly people to use the Internet. Firstly, the Internet can help to ward off mental illness. Nowadays, depression is common in old people because they feel isolated and lonely frequently. The Internet can be used to promote social engagement in a number of ways. Elderly people can have video chat sessions with their friends and relatives, participate in online groups, join a social network and much more. Constantly talking to other people can help them to remain mentally stimulated and avoid mental illness. Secondly, the Internet helps old people to learn new things. They can join a learning group or join a community dedicated to sharing knowledge about their favourite topic. Realising that there are many like-minded people who are passionate about the same hobbies can be a huge draw! Finally, shopping online is fun! In addition to buying various presents, they can also do their grocery shopping. This can be extremely convenient and creates a satisfying feeling of independence for the old. With the Internet, elderly people can have a more busy, entertaining and exciting life.

  Tiếng Việt

  Có nhiều lý do chính đáng để người cao tuổi sử dụng Internet. Thứ nhất, Internet có thể giúp ngăn ngừa bệnh về tâm lý. Ngày nay, trầm cảm phổ biến ở người già vì họ thường xuyên cảm thấy bị cô lập và cô đơn. Internet có thể được sử dụng để thúc đẩy sự tham gia vào xã hội theo một số cách. Người cao tuổi có thể trò chuyện video với bạn bè và người thân của họ, tham gia vào các nhóm trực tuyến, tham gia mạng xã hội và hơn thế nữa. Thường xuyên nói chuyện với người khác có thể giúp họ kích thích tinh thần và tránh được bệnh về tâm thần. Thứ hai, Internet giúp người già học hỏi những điều mới. Họ có thể tham gia một nhóm học tập hoặc tham gia một cộng đồng dành riêng để chia sẻ kiến ​​thức về chủ đề yêu thích của họ. Nhận ra rằng có nhiều người cùng chí hướng và đam mê cùng sở thích có thể là một điểm thu hút rất lớn! Cuối cùng, mua sắm trực tuyến rất vui! Ngoài việc mua nhiều món quà khác nhau, họ cũng có thể mua sắm hàng tạp hóa. Điều này vô cùng tiện lợi và tạo ra cảm giác độc lập cho người già. Với Internet, người cao tuổi có thể có một cuộc sống bận rộn, giải trí và thú vị hơn.

  Lợi ích của Internet – Mẫu 5

  Tiếng Anh

  In a rapidly changing technological world, human easily access to global knowledge through Internet. It brings people both advantages and disadvantages. First, it creates a wider environment for building new relationship. It cannot be denied that Internet supplies a wide range of social network and app for people to make more friends. Talking to each other or even seeing their face is popular in modern society and all you have to do is a smartphone connected to wi-fi or 3G. Therefore, the Internet saves our time, health and even money when not having to pay for a call. Second, Internet provides large piece of information and knowledge of all subjects. With a click or some searching, users have different source of document and helpful information. For instance, instead of reading newspaper, it is more comfortable to read and comment online not only news, essay but also books and other kind of writings. They are all uploaded on the Internet, user can download it for several purposes. Third, applying internet into all aspect of life is helpful in modern society. A good example is that instead of going to the office, officer can stay at home and control the work through a laptop. Many group and organization make appointments online and they even do a business by the internet.

  Tiếng Việt

  Trong một thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng, con người dễ dàng tiếp cận với tri thức toàn cầu thông qua Internet. Nó mang lại cho mọi người cả những thuận lợi và khó khăn. Đầu tiên, nó tạo ra một môi trường rộng lớn hơn để xây dựng mối quan hệ mới. Không thể phủ nhận rằng Internet cung cấp một loạt các mạng xã hội và ứng dụng để mọi người có thể kết bạn nhiều hơn. Nói chuyện với nhau hoặc thậm chí nhìn thấy khuôn mặt của họ là điều phổ biến trong xã hội hiện đại và tất cả những gì bạn phải làm là một chiếc điện thoại thông minh kết nối wi-fi hoặc 3G. Do đó, Internet tiết kiệm thời gian, sức khỏe và thậm chí tiền bạc của chúng ta khi không phải trả tiền cho một cuộc gọi. Thứ hai, Internet cung cấp lượng lớn thông tin và kiến ​​thức về mọi đối tượng. Với một cú nhấp chuột hoặc một số tìm kiếm, người dùng có nguồn tài liệu và thông tin hữu ích khác nhau. Ví dụ, thay vì đọc báo, sẽ thoải mái hơn khi đọc và bình luận trực tuyến không chỉ tin tức, bài luận mà còn cả sách và các loại bài viết khác. Tất cả chúng đều được tải lên trên Internet, người dùng có thể tải xuống cho một số mục đích. Thứ ba, ứng dụng internet vào mọi khía cạnh của cuộc sống rất hữu ích trong xã hội hiện đại. Một ví dụ điển hình là thay vì đến văn phòng, cán bộ có thể ở nhà và kiểm soát công việc thông qua máy tính xách tay. Nhiều nhóm và tổ chức đặt lịch hẹn trực tuyến và họ thậm chí còn kinh doanh trên internet.

  Lợi ích của Internet – Mẫu 6

  Tiếng Anh

  Most people have embraced the benefits of utilizing the Internet in their day-to-day work, making it an essential tool in their working life The first advantage of the Internet is access to information. By having the Internet at the workplace and at home, workers are able to gain access to an enormous volume of information including documents, news, articles, … This information definitely assists them in solving work-related problems more quickly. Secondly, the Internet can enhance and speed up the process of working. This is because people are able to access their colleagues and managers, data and documents while seamlessly working from virtually anywhere by using electronic devices such as cellphones, laptops, …. Without the Internet, it’s impossible to work from home. Finally, the Internet is effective in selling and making money. If someone wants to sell products or services or run a business, the Internet is the best place. In particular, the Internet can help to reach potential customers by promoting the business through different tools of advertising. In conclusion, I have to say that the Internet is one of the most exceptional innovations in working life .

  Tiếng Việt

  Hầu hết mọi người đều chấp nhận những lợi ích của việc sử dụng Internet trong công việc hàng ngày của họ, biến nó trở thành một công cụ thiết yếu trong cuộc sống làm việc. Ưu điểm tiên phong của Internet là năng lực truy vấn thông tin. Với việc có Internet tại nơi thao tác và tại nhà, người lao động hoàn toàn có thể tiếp cận với khối lượng thông tin khổng lồ gồm có tài liệu, tin tức, bài báo, … Những thông tin này chắc như đinh tương hỗ họ xử lý những yếu tố tương quan đến việc làm nhanh gọn hơn. Thứ hai, Internet hoàn toàn có thể nâng cao và tăng cường quy trình thao tác. Điều này là do mọi người hoàn toàn có thể liên kết với đồng nghiệp và quản trị, tài liệu và tài liệu của họ trong khi thao tác mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng những thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính xách tay, …. Nếu không có Internet, tất cả chúng ta không hề thao tác tại nhà . Cuối cùng, Internet có hiệu suất cao trong việc bán hàng và kiếm tiền. Nếu ai đó muốn bán loại sản phẩm, dịch vụ hoặc điều hành quản lý một doanh nghiệp, Internet là nơi tốt nhất. Đặc biệt, Internet hoàn toàn có thể giúp tiếp cận người mua tiềm năng bằng cách tiếp thị doanh nghiệp trải qua những công cụ quảng cáo khác nhau. Tóm lại, tôi phải nói rằng Internet là một trong những thay đổi đặc biệt quan trọng nhất trong đời sống thao tác .

  Ngoài ra để rèn luyện kỹ năng viết tiếng Anh các bạn xem thêm một số tài liệu như: đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích, đoạn văn tiếng Anh viết về bạn thân, đoạn văn tiếng Anh về lợi ích của việc học Tiếng Anh.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *