Đoạn văn tiếng Anh về chủ đề Shopping (Gợi ý + 9 Mẫu)

Viết đoạn văn về đi mua sắm bằng tiếng Anh gồm 9 mẫu khác nhau cực hay có dịch kèm theo gợi ý cách viết. Với 9 bài viết đoạn văn về shopping bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết cụ thể nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn tiếng Anh về mua sắm dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện làm các bài kiểm tra tốt hơn. Ngoài ra các bạn xem thêm: viết đoạn văn tiếng Anh về lễ hội, viết đoạn văn tiếng Anh về lũ lụt, viết đoạn văn tiếng Anh về cách học tiếng Anh hiệu quả, viết đoạn văn tiếng Anh về bộ phim yêu thích.

Viết đoạn văn về đi mua sắm bằng tiếng Anh

  Gợi ý cách viết đoạn văn về thói quen mua sắm

  Phần 1: Phần Mở bài: Giới thiệu về hoạt động shopping

  • Giới thiệu chung về shopping
  • Giới thiệu về thói quen shopping của bạn (nếu cần)

  Phần 2: Phần Thân bài: Miêu tả hoạt động shopping

  • Mọi người thường shopping những đồ gì?
  • Mọi người thường shopping ở đâu, theo những phương thức nào?
  • Trung bình bao lâu thì mọi người đi shopping một lần?
  • Vai trò của shopping trong đời sống

  Phần 3: Phần Kết bài: Nhận xét, cảm nhận chung về hoạt động shopping

  • Nhận xét chung về hoạt động shopping
  • Cảm nhận chung về hoạt động shopping

  Viết đoạn văn về đi mua sắm bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  I enjoy going shopping, especially in the sales season, because you can find a lot of special prices. But there are some questions related to going shopping that I don’t like. The first thing is:

  When I find a bargain, I feel strange. On one hand, I’m happy to find something cheap, but on the other hand, I think “this is the real price for this thing, so I have paid too much for this thing all the year!” Another question related to this is: when I see, for example, a lot of trousers very cheap but nobody has bought them, I think “this is very suspicious”!

  The second question is that in the sales, all the shops and the shopping malls are full of people and you must do long queues! For this, I prefer the second or the third sales, as there aren’t lots of people and the fitting rooms are empty!

  And the third question is: I don’t like the consumer atmosphere in the sales. This is because, when you see a good bargain, you don’t think if you really need it, you only think: “It‘s cheap! I have to buy it!”

  Nowadays, we have another possibility to buy: we can shop online. On the one hand, that is good because it is very fast and easy, because you may buy without leaving your home. However, you must be careful with your credit card, because if the website isn’t safe, somebody can copy your information and buy with your money!

  Finally, I want to talk about a sickness related to go shopping: the compulsive buyer. These people have an addiction and they buy a lot of things that they don’t need and spend a lot of money with this.

  Tiếng Việt

  Tôi thích đi mua sắm, đặc biệt là vào mùa giảm giá vì bạn có thể tìm thấy rất nhiều mức giá đặc biệt. Nhưng có một số câu hỏi liên quan đến việc đi mua sắm mà tôi không thích. Điều đầu tiên là:

  Khi tôi tìm thấy một món hời, tôi cảm thấy kỳ lạ. Một mặt, tôi rất vui khi tìm được thứ gì đó rẻ, nhưng mặt khác, tôi nghĩ “đây là giá thật cho thứ này nên tôi đã trả quá nhiều cho thứ này cả năm!” Một câu hỏi khác liên quan đến vấn đề này là: chẳng hạn, khi tôi thấy rất nhiều chiếc quần rất rẻ nhưng không có ai mua, tôi nghĩ “điều này thật đáng ngờ”!

  Câu hỏi thứ hai là khi bán hàng, tất cả các cửa hàng, trung tâm thương mại đều chật kín người và bạn phải xếp hàng dài! Đối với điều này, tôi thích đợt bán hàng thứ hai hoặc thứ ba hơn, vì không có nhiều người và phòng thử đồ trống!

  Và câu hỏi thứ ba là: Tôi không thích không khí tiêu dùng trong buổi bán hàng. Đó là bởi vì, khi bạn nhìn thấy một món hời, bạn không nghĩ liệu mình có thực sự cần nó hay không mà chỉ nghĩ: “Rẻ! Tôi phải mua nó!”

  Ngày nay, chúng ta có một khả năng khác để mua hàng: chúng ta có thể mua sắm trực tuyến. Một mặt, điều đó tốt vì nó rất nhanh chóng và dễ dàng, vì bạn có thể mua hàng mà không cần rời khỏi nhà. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận với thẻ tín dụng của mình, vì nếu trang web không an toàn, ai đó có thể sao chép thông tin của bạn và mua bằng tiền của bạn!

  Cuối cùng, tôi muốn nói về một căn bệnh liên quan đến việc đi mua sắm: thói mua sắm bốc đồng. Những người này mắc chứng nghiện và họ mua rất nhiều thứ họ không cần và tiêu rất nhiều tiền vào việc này.

  Bài nói tiếng Anh về shopping

  Tiếng Anh

  In our life, many things have to do some shopping. We usually ask ourselves where we have to buy something. Now, we needn’t worry about it because we can buy all things online. In fact, shopping online brings us many benefits. Firstly, we don’t have to go to the supermarket or mall when we want to buy something. With a click of the mouse, we can buy the things we need and the shippers will deliver their products to us as soon as possible. Secondly, shopping online can make an opportunity for the people who love online sales. Finally, delivery is quicklier. We only need to pay by e-wallet. In conclusion, online shopping offers greater benefits to customers when compared to in-store purchasing. Therefore, I think this is definitely a positive trend and the popularity of online shopping is likely to continue.

  Tiếng Việt

  Trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều thứ phải mua sắm. Chúng ta thường tự hỏi mình phải mua thứ gì đó ở đâu. Bây giờ, chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó vì chúng ta có thể mua mọi thứ trực tuyến. Thực tế, mua sắm trực tuyến mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Thứ nhất, chúng ta không cần phải đến siêu thị hoặc khu mua sắm khi muốn mua thứ gì đó. Chỉ với một cú click chuột, chúng ta có thể mua được những thứ mình cần và người vận chuyển sẽ giao hàng cho chúng ta trong thời gian sớm nhất. Thứ hai, mua sắm trực tuyến có thể tạo cơ hội cho những người yêu thích bán hàng trực tuyến. Cuối cùng, giao hàng nhanh hơn. Chúng tôi chỉ cần thanh toán bằng ví điện tử. Tóm lại, mua sắm trực tuyến mang lại lợi ích lớn hơn cho khách hàng khi so sánh với mua hàng tại cửa hàng. Vì vậy, tôi nghĩ đây chắc chắn là một xu hướng tích cực và sự phổ biến của mua sắm trực tuyến có thể sẽ tiếp tục.

  Viết đoạn văn về đi mua sắm bằng tiếng Anh ngắn gọn

  Tiếng Anh

  Online shopping brings many benefits to consumers. First, it saves time and effort, you don’t need to go to the store and wait in line. Instead, you just need to order it on a certain website and wait for the delivery person to arrive. Second, shopping provides diverse choices, you can easily compare prices and quality of products. Third, online shopping often comes with attractive offers and promotions, you can find cheaper prices than the market. Finally, shopping saves money because you don’t need to spend on transportation and food when you go out shopping.

  Tiếng Việt

  Mua sắm trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Đầu tiên, nó giúp tiết kiệm thời gian và công sức, bạn không cần phải đến cửa hàng và xếp hàng chờ đợi. Thay vào đó, bạn chỉ cần đặt hàng trên một trang web nào đó và đợi người giao hàng đến. Thứ hai, mua sắm mang đến sự lựa chọn đa dạng, bạn có thể dễ dàng so sánh giá cả và chất lượng sản phẩm. Thứ ba, mua sắm trực tuyến thường đi kèm với những ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn, bạn có thể tìm được mức giá rẻ hơn so với thị trường. Cuối cùng, mua sắm giúp tiết kiệm tiền vì bạn không cần tốn tiền đi lại và ăn uống khi ra ngoài mua sắm.

  Topic nói về thói quen mua sắm bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  I often go shopping at the open-air market near my house. However, there are some things I don’t like about it. First, it is outdoor. On rainy or hot days, it is uncomfortable to shop. Secondly, the sellers usually ask for a higher price than the value of the goods and you have to bargain. It’s not easy if you don’t know the actual price of an item. Another disadvantage is hygiene. Fresh products like vegetables are often not very clean.

  Tiếng Việt

  Tôi thường đi mua sắm ở chợ ngoài trời gần nhà tôi. Tuy nhiên, có một số điều tôi không thích về nó. Đầu tiên, nó là ngoài trời. Vào những ngày mưa hay nắng nóng, việc mua sắm thật khó chịu. Thứ hai, người bán thường đòi giá cao hơn giá trị món hàng và bạn phải mặc cả. Thật không dễ dàng nếu bạn không biết giá thực tế của một mặt hàng. Một bất lợi khác là vệ sinh. Các sản phẩm tươi sống như rau thường không được sạch cho lắm.

  Nói về thói quen mua sắm của bạn bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  I am a shopaholic. To me, shopping is not only to buy beautiful and necessary items but also to entertain myself. I like going shopping on weekends with my friends, my family or on my own. I can have a great time lifting my mood through shopping. A supermarket or a shopping mall is where I often go shopping, but a few local shops and independent stores are also not bad choices. When I am on tight budget, I have to think carefully before making a decision. Mostly I do window shopping to see if there are any things at reasonable prices or are on sale. If I just receive my salary, I often spend a lot. A large amount of my money goes into clothes, books and decorations. Generally, shopping is a relaxing experience.

  Tiếng Việt

  Tôi là một người nghiện mua sắm. Với tôi, mua sắm không chỉ là mua những món đồ đẹp và cần thiết mà còn là để giải trí cho chính bản thân. Tôi thích đi mua sắm vào cuối tuần với bạn bè, gia đình hoặc một mình. Tôi có thể có một khoảng thời gian tuyệt vời để điều tiết tâm trạng thông qua mua sắm. Một siêu thị hoặc trung tâm mua sắm là nơi tôi thường đi mua sắm, nhưng một vài cửa hàng địa phương gần đó và các cửa hàng độc lập cũng không phải là lựa chọn tồi. Khi tôi có ngân sách eo hẹp, tôi phải cẩn thận với quyết định của mình. Chủ yếu là tôi mua sắm ở cửa sổ để xem nếu có bất kỳ thứ gì ở mức giá hợp lý hoặc đang được bán. Nếu tôi vừa nhận được lương, tôi thường tiêu rất nhiều. Một lượng lớn tiền của tôi đi vào quần áo, sách và đồ trang trí. Nói chung, mua sắm là một trai nghiệm thư giãn.

  Kể về một lần đi mua sắm bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Like many people, I go shopping on a regular basis. Sometimes, I go shopping for fun. In this essay, I will write about my favorite shopping memory. It was about 2 months ago on a weekend. My friends and I went to a shopping center named Vincom. We arrived there at around 2PM. It was my first time going there so everything was new for me. The building was huge and stunning. There are many types of stores. We did some window-shopping and had a lot of fun. Then we saw a cool shoe store. We stepped inside and picked a pair of shoes for each of us. After that, we went to a clothing store and tried on beautiful clothes. We ended up buying lots of new clothes. At 7:30PM, we had dinner in the same mall. I think shopping is a great activity to do with friends.

  Tiếng Việt

  Giống như nhiều người, tôi đi mua sắm thường xuyên. Đôi khi, tôi đi mua sắm cho vui. Trong bài viết này, tôi sẽ viết về kỷ niệm mua sắm yêu thích của tôi. Đó là khoảng 2 tháng trước vào một ngày cuối tuần. Tôi và bạn bè đến một trung tâm mua sắm tên là Vincom. Chúng tôi đến đó vào khoảng 2 giờ chiều. Đây là lần đầu tiên tôi đến đó nên mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Tòa nhà rất lớn và tuyệt đẹp. Có nhiều loại cửa hàng. Chúng tôi đã mua sắm qua cửa sổ và chơi rất vui. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy một cửa hàng giày hay ho. Chúng tôi bước vào trong và chọn cho mỗi người một đôi giày. Sau đó, chúng tôi đến một cửa hàng quần áo và thử những bộ quần áo đẹp. Chúng tôi đã mua rất nhiều quần áo mới. Lúc 7:30 tối, chúng tôi ăn tối ở cùng một trung tâm mua sắm. Tôi nghĩ rằng mua sắm là một hoạt động tuyệt vời để làm với bạn bè.

  Đoạn văn tiếng Anh viết về mua sắm online

  Tiếng Anh

  For most people, online shopping has played an important part in everyday life. Online shopping is suitable for people who are too busy to go out or just enjoy the convenience of ordering things online. There are numerous things available online: clothes, furniture, food & drinks, household appliances and even … motorbikes. The online shopping routine is different for everyone. Lots of people shop online everyday. Some others shop online once a week and some people only do it once a month. People can directly contact shops to order or they can purchase things through e-commerce websites. Some popular online shopping sites are: Amazon, Taobao, Shopee, Tiki, Lazada,… Thanks to online shopping, people can save lots of time. I believe that online shopping will continue to improve and develop in the future.

  Tiếng Việt

  Đối với hầu hết mọi người, mua sắm trực tuyến đã đóng một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Mua sắm trực tuyến phù hợp với những người quá bận để ra ngoài hoặc đơn giản là thích sự tiện lợi của đặt hàng trực tuyến. Có rất nhiều thứ có sẵn trên mạng: quần áo, đồ nội thất, đồ ăn thức uống, đồ gia dụng và thậm chí cả… xe máy. Thói quen mua sắm trực tuyến mỗi người là khác nhau. Rất nhiều người mua sắm trực tuyến hàng ngày. Một số người khác mua sắm trực tuyến mỗi tuần một lần và một số người thì mỗi tháng một lần. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với các shop để đặt hàng hoặc có thể mua đồ qua các website thương mại điện tử. Một số trang mua sắm trực tuyến phổ biến hiện nay là: Amazon, Taobao, Shopee, Tiki, Lazada,… Nhờ mua sắm trực tuyến mà mọi người có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Tôi tin rằng mua sắm trực tuyến sẽ tiếp tục cải thiện và phát triển trong tương lai.

  Bài viết về thói quen mua sắm bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Nowadays, within the rapid change in human lifestyle, our shopping habits are also shifting into newer forms. This trend is caused by several reasons, which consequently affects our future.

  The world is experiencing the rise of E-commerce, which changes the definition of the traditional way of shopping. Online sales have been dramatically rising over the last 5 years in Vietnam. Vietnam’s e-commerce revenue in 2018 reached 2.269 billion USD. Up to 49.8 million people have used online purchase. Millions of people have connected to social networks to view and buy and sell goods.

  We only need to browse for items and click to add to the cart. A few days later, the delivery come and we get the items without having to go to the stores. Individuals can choose to sell their products on social networks or online shopping platforms. Many shops keep both online and offline stores. This means that online banks, e-wallet and payment portals – online payment methods also take a step in this area. Many of these have offer promotions to motivate customers to use their services.

  There are several reasons that lead to these changes, mostly due to the improvement of technology in modern society. The world is booming in computer networks as people can quickly communicate and connect through a variety of services on the Internet. Many people own at least one smartphone. Also, online shopping is now all about convenience. Everything can be purchased in only one click.

  Online shopping helps consumers have more choices about products and services, lower time to purchase and travel costs, creating opportunities to buy products with lower prices, access to more information, … Customers just need to wait for the delivery to come. They can pay in advance by e-wallet with discounts. Also, Vietnamese government is signing various international trade agreements, facilitating large companies in e-commerce industry like Amazon to go into Vietnam, encouraging Vietnamese citizens to reduce the use of cash, which has a positive effect on how shopping habits are changing.

  To me, I believe these changes in people’s shopping habits are beneficial to ourselves and crucial in the development of society. This trend requires companies to pay more attention to meet customers’ needs in the future.

  Tiếng Việt

  Ngày nay, trong sự thay đổi nhanh chóng của lối sống con người, thói quen mua sắm của chúng ta cũng đang chuyển sang các hình thức mới hơn. Xu hướng này được tạo ra bởi một số lý do, từ đó ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

  Thế giới đang trải qua sự phát triển của Thương mại điện tử, làm thay đổi định nghĩa về cách mua sắm truyền thống. Bán hàng trực tuyến đã tăng đáng kể trong 5 năm qua tại Việt Nam. Doanh thu thương mại điện tử Việt Nam năm 2018 đạt 2,269 tỷ USD. Số lượng người mua online đạt 49,8 triệu. Hàng triệu người đã kết nối với các mạng xã hội để xem, mua và bán hàng hóa.

  Chúng ta chỉ cần duyệt các mục và nhấp để thêm vào giỏ hàng. Vài ngày sau, giao hàng đến và chúng ta đã nhận được đồ mà không cần phải đến các cửa hàng. Các cá nhân có thể chọn bán sản phẩm của họ trên mạng xã hội hoặc nền tảng mua sắm trực tuyến. Nhiều cửa hàng giữ cả cửa hàng trực tuyến và ngoại tuyến. Điều này có nghĩa là các ngân hàng trực tuyến, ví điện tử và cổng thanh toán – phương thức thanh toán trực tuyến cũng có một bước chân vào trong lĩnh vực này. Nhiều phương thức thanh toán trong số này đã cung cấp các chương trình khuyến mãi để thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ của họ.

  Có một số lý do dẫn đến những thay đổi này, chủ yếu là do sự cải tiến của công nghệ trong xã hội hiện đại. Thế giới đang bùng nổ trong các mạng máy tính khi mọi người có thể nhanh chóng liên lạc và kết nối với nhau dễ dàng hơn thông qua nhiều dịch vụ trên Internet. Nhiều người sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại thông minh. Cùng với đó, mua sắm trực tuyến hiện tại là đều là về sự thuận tiện. Mọi thứ đều có thể được mua chỉ trong một cú nhấp chuột.

  Mua sắm trực tuyến giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm và dịch vụ, thời gian mua và chi phí đi lại thấp hơn, tạo cơ hội mua sản phẩm với giá thấp hơn, tiếp cận nhiều thông tin hơn, Khách hàng chỉ cần đợi giao hàng đến. Họ có thể trả trước bằng ví điện tử với nhiều chiết khấu. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam đang ký kết nhiều hiệp định thương mại quốc tế, tạo điều kiện cho các công ty lớn trong ngành thương mại điện tử như Amazon vào Việt Nam, khuyến khích công dân Việt Nam giảm sử dụng tiền mặt, có tác động tích cực đến việc thay đổi thói quen mua sắm.

  Đối với tôi, tôi tin rằng những thay đổi trong thói quen mua sắm của mọi người là có lợi cho chính chúng ta và rất quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Xu hướng này đòi hỏi các công ty phải chú ý hơn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

  Viết về địa điểm mua sắm bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  What are the types of shopping locations? In reality, there are numerous types. I will only talk about 3 popular ones: official stores, online stores and malls. An official store is a brick-and-mortar store where the brand sells authentic products. A brand can have many official stores. The second type of shopping location is online stores. Basically, customers can order products online and shippers will deliver the products to their location. Online shopping is convenient and time-saving. Lastly, a mall is a large building containing a variety of stores, restaurants, services,… Customers can go to the mall and choose from many different brands. Each type of shopping location has its perks. Nowadays, online shopping is the most trendy activity and it will continue to grow.

  Tiếng Việt

  Các loại địa điểm mua sắm là gì? Trong thực tế, có rất nhiều loại. Tôi sẽ chỉ nói về 3 loại phổ biến: cửa hàng chính thức, cửa hàng trực tuyến và trung tâm thương mại. Cửa hàng chính thức là cửa hàng truyền thống nơi thương hiệu bán các sản phẩm auth. Một thương hiệu có thể có nhiều cửa hàng chính thức. Loại địa điểm mua sắm thứ hai là các cửa hàng trực tuyến. Về cơ bản, khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến và người giao hàng sẽ giao hàng đến địa điểm của họ. Mua sắm trực tuyến rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian. Cuối cùng, trung tâm thương mại là một tòa nhà lớn chứa nhiều loại cửa hàng, nhà hàng, dịch vụ, … Khách hàng có thể đến trung tâm thương mại và lựa chọn nhiều thương hiệu khác nhau. Mỗi loại địa điểm mua sắm có đặc quyền của nó. Ngày nay, mua sắm trực tuyến chắc chắn là hoạt động thời thượng nhất và nó sẽ tiếp tục phát triển.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *