Giới thiệu về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh

Giới thiệu về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh

Giới thiệu về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh bao gồm 3 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Với cách viết mạch lạc, rõ ràng từng phần các bạn có thể dễ dàng lựa chọn tham khảo cho bài làm của mình sắp tới.

Bạn đang đọc: Giới thiệu về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh

Giới thiệu về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh dưới đây sẽ là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ của mình thêm phong phú. Các bạn hãy đọc kĩ từng đoạn văn rồi suy nghĩ, tham khảo, chứ không sao chép một cách máy móc. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: viết về món ăn yêu thích bằng tiếng Anh, giới thiệu trường Đại học bằng tiếng Anh.

Giới thiệu về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh

  Giới thiệu Hoàng Thành bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  The Ly Viet Dynasty constructed the Thang Long Imperial Citadel in the eleventh century to symbolize the Dai Viet’s independence. It was built in Hanoi on the ruins of a Chinese fortification from the 7th century on ground that had been drained and reclaimed from the Red River Delta. For nearly 13 centuries in a row, it continuously served as the center of regional political authority. In the lower Red River Valley, at the nexus of influences from China in the north and the ancient Kingdom of Champa in the south, the Imperial Citadel architecture and the ruins in the 18 Hoang Dieu Archaeological Site, depict a distinct South-East Asian culture.

  Tiếng Việt

  Nhà Lý Việt Nam đã xây dựng Hoàng thành Thăng Long vào thế kỷ thứ mười một để tượng trưng cho nền độc lập của Đại Việt. Nó được xây dựng ở Hà Nội trên tàn tích của một pháo đài Trung Quốc từ thế kỷ thứ 7 trên nền đất đã được khai hoang và khai hoang từ đồng bằng sông Hồng. Trong gần 13 thế kỷ liên tiếp, nó liên tục đóng vai trò là trung tâm của chính quyền khu vực. Ở vùng hạ lưu sông Hồng, nơi tiếp giáp ảnh hưởng của Trung Hoa ở phía Bắc và Vương quốc Chăm Pa cổ ở phía Nam, kiến ​​trúc Hoàng thành và phế tích tại Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu, khắc họa một nét văn hóa Đông Nam Á riêng biệt.

  Hoàng Thành Thăng Long tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Thang Long Imperial Citadel is a relic site built by our country in the 7th century, under the Dinh and Early Le dynasties, then developed strongly in the Ly, Tran, Le and Nguyen dynasties. The Imperial Citadel of Thang Long is a monumental architectural work that represents one of the largest works to protect the country. Thang Long Imperial Citadel was built by dynasties through many stages before it was successfully completed. Later, when the country was unified, Thang Long Imperial Citadel became one of the oldest and most important historical relics of our country. Thang Long Imperial Citadel is a place that preserves many historical values of the nation. Including architectural, historical, cultural values, etc. Every year, many important historical events are held here. Thang Long Imperial Citadel also sells tour tickets for tourists to come here to admire the ancient architectural beauty of this place. Since then, through many historical events, Thang Long Imperial Citadel has been recognized by UNESCO as a world cultural heritage with many different historical and cultural values. Some typical relics that have been excavated and preserved to date include Ky Dai, Doan Mon, Kinh Thien Palace, archaeological site 18 Hoang Dieu…

  Tiếng Việt 

  Hoàng Thành Thăng Long là khu di tích được nước ta xây dựng từ thế kỷ thứ VII, dưới triều đại Đinh-Tiền Lê sau đó phát triển mạnh ở thời Lý, Trần, Lê và triều Nguyễn. Hoàng Thành Thăng Long là một công trình kiến trúc đồ sợ đại diện cho một trong những công trình để bảo vệ đất nước lớn nhất nước ta. Hoàng Thành Thăng Long được các triều đại xây dựng qua nhiều giai đoạn mới hoàn thành thành công. Sau này, khi đất nước đã được thống nhất, Hoàng Thành Thăng Long trở thành một trong những di tích lịch sử lâu đời và quan trọng bậc nhất của nước ta. Hoàng Thành Thăng Long là địa điểm lưu giữ nhiều giá trị lịch sử của dân tộc. Bao gồm cả những giá vị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa,… Hằng năm, nơi đây vẫn được tổ chức nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Hoàng Thành Thăng Long cũng có mở bán vé tham quan cho du khách tới đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiến trúc cổ kính của nơi này. Từ đó đến nay, trải qua rất nhiều những biến cố của lịch sử, Hoàng Thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với nhiều giá trị lịch sử văn hóa khác nhau. Một số di tích tiêu biểu được khai quật và gìn giữ tới thời điểm hiện tại có thể kể đến như Kỳ Đài, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu…

  Viết về Hoàng Thành Thăng Long bằng tiếng Anh

  Tiếng Anh

  Imperial Citadel of Thang Long is a relic complex associated with the history of Thang Long – Hanoi citadel starting from the period from pre-Thang Long period (An Nam dynasty covered in the seventh century) through Dinh – Tien Le period, thriving under under the Ly, Tran, Le and Hanoi dynasties under the Nguyen Dynasty. This is a huge architectural work, built by the kings in many historical periods and became the most important monument in the system of Vietnamese monuments.

  Tiếng Việt

  Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích gắn liền với lịch sử kinh thành Thăng Long – Hà Nội bắt đầu từ thời kỳ từ tiền Thăng Long (An Nam đô hộ phủ thế kỷ VII) đến thời Đinh – Tiền Lê, phát triển rực rỡ dưới thời các triều đại Lý, Trần, Lê và Hà Nội dưới triều Nguyễn. Đây là một công trình kiến ​​trúc đồ sộ, được các vua xây dựng trong nhiều thời kỳ lịch sử và trở thành di tích quan trọng nhất trong hệ thống di tích Việt Nam.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *