Tiếng Anh 10 Unit 10: Speaking

Tiếng Anh 10 Unit 10: Speaking

Soạn Speaking Unit 10 lớp 10 Global success là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 114, 115 bài Ecotourism được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 10 Unit 10: Speaking

Tiếng Anh 10 Global success Unit 10 Speaking được trình bày cẩn thận, giải thích chi tiết, rõ ràng kèm bản dịch, nhằm cung cấp cho bạn đọc đầy đủ kiến thức theo bài. Qua đó các bạn hiểu sâu sắc nhất những nội dung kiến thức quan trọng và chuẩn bị bài tốt trước khi đến lớp. Ngoài ra các bạn xem thêm File nghe tiếng Anh 10 Global success.

Giải Tiếng Anh 10 Unit 10: Speaking

  Bài 1

  How to become an ecotourist

  (Cách để trở thành nhà du lịch sinh thái)

  Match each verb on the left with a phrase on the right. Use the pictures to help you.

  (Nối mỗi động từ ở bên trái với một cụm từ ở bên phải. Sử dụng hình ảnh để giúp bạn.)

  Gợi ý đáp án

  1. c 2. d 3. a
  4. b 5. f 6. e

  Bài 2

  Work in pairs. Discuss which of the things in 1 we should or should not do to become ecotourists. Use the expressions below to help you.

  (Làm việc theo cặp. Thảo luận về những điều trong bài 1 chúng ta nên làm hoặc không nên làm để trở thành nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các cụm dưới đây để giúp bạn.)

  Useful expressions:

  … should (not) / ought (not) to / do sth.

  Example: We should not litter on the beach or the street.

  (Ví dụ: Chúng ta không nên xả rác trên bãi biển hoặc đường phố.)

  One of the things … can / should (not) do / is (to) do sth.

  Example: One of the things we should not do is to litter on the beach or the street.

  (Ví dụ: Một trong những điều chúng ta không nên làm là xả rác trên bãi biển hoặc đường phố.)

  I suggest that … (should / should not) do sth.

  Example: I suggest that we should not litter on the beach or the street.

  (Ví dụ: Tôi đề nghị rằng chúng ta không nên xả rác trên bãi biển hoặc đường phố.)

  It will (be better / good …) / do / avoid doing sth.

  Example: It will be better for the environment if we avoid littering on the beach or the street.

  (Ví dụ: Sẽ tốt hơn cho môi trường nếu chúng ta tránh xả rác trên bãi biển hoặc đường phố.)

  Gợi ý đáp án

  We ought not to hunt wild animals.

  (Chúng ta không nên săn bắt động vật hoang dã.)

  One of the things we should do is to avoid crowded places.

  I suggest that we should not waste water and electricity.

  It will be better following walking paths and trails.

  Bài 3

  Work in groups. Talk about what tourists should or should not do if they are on an ecotour to a tourist attraction in your local area. Use the discussion questions below to help you.

  (Làm việc nhóm. Nói về những điều khách du lịch nên làm hoặc không nên làm nếu họ đang tham gia một chuyến du lịch sinh thái đến một điểm thu hút khách du lịch trong khu vực địa phương của bạn. Sử dụng các câu hỏi thảo luận bên dưới để giúp bạn.)

  – What is the tourist attraction in your local area?

  (Điểm du lịch ở địa phương bạn là gì)

  – What do you suggest that tourists should / should not do on an ecotour?

  (Bạn đề xuất những gì khách du lịch nên / không nên làm trong một chuyến du lịch sinh thái?)

  – What is the second thing you suggest tourists should / should not do there if they are on an ecotour? Why?

  (Điều thứ hai mà bạn đề nghị khách du lịch nên / không nên làm ở đó nếu họ đang đi du lịch sinh thái là gì? Tại sao?)

  – Do you believe that it will be better for the environment if tourists follow these suggestions? How will your local area and people benefit? What can you do to help?

  (Bạn có tin rằng sẽ tốt hơn cho môi trường nếu khách du lịch làm theo những gợi ý này? Khu vực địa phương của bạn và người dân sẽ được hưởng lợi như thế nào? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ?)

  Gợi ý đáp án

  – The tourist attraction in my local area is Eco-Park.

  – I suggest that tourists should prepare food with less packaging and shouldn’t litter to the park.

  – The second thing I suggest tourists should do is travelling by electric cars or bicycles as it will help protect the green environment.

  – I believe that it will be better for the environment if tourists follow these suggestions. Our local area will reduce carbon footprint, and I can help introduce green ways to relax in the park.

  Bài 4

  Share your ideas with the whole class. Vote for the best ideas.

  (Chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp. Bình chọn cho những ý tưởng hay nhất.)

  Gợi ý đáp án

  If tourists are on an ecotour to Eco-Park, a tourist attraction in my local area, I will suggest them doing several things. Firstly, tourists should prepare food with less packaging and shouldn’t litter to the park. This will protect the environment. The second thing I suggest tourists should do is travelling by electric cars or bicycles as it will help protect the green environment. I believe that it will be better for the environment if tourists follow these suggestions. Our local area will reduce carbon footprint, and I can help introduce green ways to relax in the park.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *