Tiếng Anh 11 Unit 10: Lesson 3

Tiếng Anh 11 Unit 10: Lesson 3

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 10 Lesson 3 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 108, 109 để chuẩn bị bài Cities of the Future trước khi đến lớp.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 11 Unit 10: Lesson 3

Soạn Lesson 3 Unit 10 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK i-Learn Smart World 11. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 10 Lớp 11: Lesson 3 trang 108, 109 i-Learn Smart World, mời các bạn cùng theo dõi.

Tiếng Anh 11 Unit 10: Lesson 3

  Let’s Talk!

  In pairs: Look at the picture. How is this future city different from cities of the present? What current problems might this city solve?

  (Nhìn vào bức tranh. Thành phố tương lai này khác với các thành phố hiện tại như thế nào? Thành phố này có thể giải quyết những vấn đề hiện tại nào?)

  Gợi ý đáp án

  The transportation revolution will be based on autonomous and electric vehicles; gasoline and diesel power will completely disappear. Trees will be planted more and planted everywhere. Robots will appear more such as: sweeping robots, driving robots, virtual assistants to help people handle work…

  Listening

  a. Listen to students in a class. What does the class think is the most important problem to fix?

  (Lắng nghe học sinh trong một lớp học. Cả lớp nghĩ vấn đề quan trọng nhất cần khắc phục là gì?)

  Gợi ý đáp án

  The class thinks the most important problem to fix is crime.

  (Cả lớp nghĩ rằng vấn đề quan trọng nhất cần khắc phục là tội phạm.)

  b. Now, listen and complete the table.

  (Bây giờ, lắng nghe và hoàn thành bảng.)

  Gợi ý đáp án

  Đang cập nhật

  c. In pairs: Does your town or city have these problems? Which ones? What are some possible solutions?

  (Thị trấn hoặc thành phố của bạn có những vấn đề này không? Cái nào? Một số giải pháp có thể là gì?)

  Gợi ý đáp án

  My city is having the same problem as above. Traffic congestion is Hanoi’s largest issue, especially during rush hour when there are typically enormous queues of cars on the road. It’s a complete waste of time and money, in my opinion.

  In all honesty, it is very difficult to completely solve the traffic congestion during rush hour. But I think that if we could, we should take public transportation rather than our personal vehicles. Because studies indicate that too many cars on the road cause 70% of traffic accidents. The government should also set aside additional funds for modernizing the road system.

  Reading

  a. Some students created model “cities of the future” which solve the problems of current cities. Then they wrote a report about how their solutions will help. Read Jessica’s report and circle the three main problems Queen’s Town has solved.

  (Một số sinh viên đã tạo ra mô hình “thành phố của tương lai” để giải quyết các vấn đề của các thành phố hiện tại. Sau đó, họ đã viết một báo cáo về cách các giải pháp của họ sẽ giúp ích. Đọc báo cáo của Jessica và khoanh tròn ba vấn đề chính mà Queen’s Town đã giải quyết.)

  Gợi ý đáp án

  The three main problems Queen’s Town has solved:congestion, use of non-renewable energy, expensive houses

  Thông tin:

  The first thing that makes Queen’s Town better is the housing. Having heard about the high house prices in many cities, I built lots of affordable apartment buildings…

  The next improvement is the transportation. Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems.

  Using renewable energy is cheaper and much more eco-friendly…

  b. Now, read and circle True, False, or Doesn’t say.

  (Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn Đúng, Sai hoặc Không nói.)

  Gợi ý đáp án

  1. True

  2. True

  3. Doesn’t say

  4. False

  5. Doesn’t say

  c. Listen and read.

  (Nghe và đọc.)

  d. In pairs: What do you think is the best thing about Queen’s town? Why?

  (Theo cặp: Bạn nghĩ điều gì tuyệt nhất về Queen’s town? Tại sao)

  Gợi ý đáp án

  I think the best thing about Queen Town is solving the housing problem for people. In big cities, it is often difficult for workers to find suitable and affordable housing. In Queen Town, however, houses have been built in a flexible, modern and affordable way.

  Writing

  a. Read about Perfect Participle clauses, then read the report again and underline all the Perfect Participle clauses.

  (Đọc về các mệnh đề Phân từ hoàn thành, sau đó đọc lại báo cáo và gạch chân tất cả các mệnh đề Phân từ hoàn thành.)

  b. Rewrite the sentences using Perfect Participle clauses.

  Gợi ý đáp án

  1. Having researched a lot about plastic pollution, I banned single-use plastic.

  2. Having read lots about crime before, she had some useful ideas.

  3. Having learned about energy sources, the major knew exactly what to do.

  4. Having heard of robot cleaners, Joey bought several of them for his home.

  5. Having researched how dangerous they were, Ultratown stopped people driving cars in the city.

  Speaking

  In pairs: Discuss common problems in cities and potential solutions to these problems. Complete the table below.

  (Nói theo cặp: Thảo luận về các vấn đề phổ biến ở các thành phố và các giải pháp tiềm năng cho những vấn đề này. Hoàn thành bảng dưới đây.)

  Gợi ý đáp án

  Đang cập nhật

  Let’s Write

  Now, think about three particular problems of big cities. Design a city which can solve these problems. Write a report of your designed city. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

  (Bây giờ, hãy nghĩ về ba vấn đề cụ thể của các thành phố lớn. Thiết kế một thành phố có thể giải quyết những vấn đề này. Viết báo cáo về thành phố được thiết kế của bạn. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

  Gợi ý đáp án

  Đang cập nhật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *