Tiếng Anh 11 Unit 8: 8F Reading

Tiếng Anh 11 Unit 8: 8F Reading

Giải Tiếng Anh 11 Unit 8: 8F Reading giúp các em học sinh lớp 11 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 102, 103 sách Chân trời sáng tạo bài Cities trước khi đến lớp.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 11 Unit 8: 8F Reading

Soạn Reading Unit 8 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 11 trang 102, 103. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 11 Unit 8: 8F Reading trang 102, 103 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh 11 Unit 8: 8F Reading

  Bài 1

  SPEAKING Are you good at learning new technologies? Do you know what 3G, 4G, app, IoT stand for?

  (Bạn có giỏi học các công nghệ mới không? Bạn có biết 3G, 4G, app, loT là viết tắt của từ gì không?)

  Gợi ý đáp án

  Yes, I am capable of learning new technologies.

  (Vâng, tôi có khả năng học các công nghệ mới.)

  – 3G: third generation

  (3G: thế hệ thứ ba)

  – 4G: fourth generation

  (4G: thế hệ thứ tư)

  – app: application

  (app: ứng dụng)

  – IoT: Internet of Things

  (IoT: Internet vạn vật)

  Bài 2

  Look at the pictures and match them with the ideas below Look at the title of the text. Which of the ideas of future cities do you think are mentioned in the text?

  (Nhìn vào những bức tranh và nối chúng với những ý tưởng bên dưới Nhìn vào tiêu đề của văn bản. Bạn nghĩ ý tưởng nào về các thành phố trong tương lai được đề cập trong văn bản?)

  Gợi ý đáp án

  – Sky cities will be built with solar-run buildings.

  – Internet will control every human activity. => Picture D

  – People will work in mobile offices. => Picture B

  – Underground trips will become safer and faster than ever. => Picture C

  – I think the idea of future cities “Underground trips will become safer and faster than ever” is mentioned in the text.

  Bài 3

  Read the Reading Strategy. Match the facts A-E with the means of transport 1, 2 or 3. Which fact relates to all three?

  (Đọc Chiến lược đọc. Nối các sự kiện A-E với phương tiện giao thông 1, 2 hoặc 3. Sự thật nào liên quan đến cả ba?)

  Gợi ý đáp án

  1 Air taxis:

  A They can be a good solution to traffic congestion.

  D They can be autonomously controlled.

  2 Undergrounds:

  B They stop using routine fuel.

  E They provide intercity trips in extremely short time.

  A They can be a good solution to traffic congestion.

  D They can be autonomously controlled.

  3 Cars:

  D They can be autonomously controlled.

  C They travel on three-dimensional roads with great speed.

  – Fact relates to all three is “They can be autonomously controlled.”

  (- Sự thật liên quan đến cả ba là “Chúng có thể được điều khiển tự động.”)

  Bài 4

  Match the highlighted words in the article with their equivalents.

  (Nối các từ được đánh dấu trong bài viết với các từ tương đương của chúng.)

  Gợi ý đáp án

  Đang cập nhật

  Bài 5

  Read the article again and complete the summary with one word for each blank.

  (Đọc lại bài viết và hoàn thành phần tóm tắt với một từ cho mỗi chỗ trống.)

  Gợi ý đáp án

  1. smarter

  2. autonomous

  3. congestion

  4. lift

  5. laws

  Bài 6

  SPEAKING Work in pairs. Discuss the following questions.

  (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.)

  -What do you think is the biggest problem when building smart tunnels?

  (-Theo bạn vấn đề lớn nhất khi xây dựng đường hầm thông minh là gì?)

  – How many years may it take to put air taxis into popular use?

  (- Phải mất bao nhiêu năm taxi hàng không mới được sử dụng phổ biến?)

  Gợi ý đáp án

  Đang cập nhật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *