Tiếng Anh 11 Unit 8: 8G Speaking

Tiếng Anh 11 Unit 8: 8G Speaking

Giải Tiếng Anh 11 Unit 8: 8G Speaking giúp các em học sinh lớp 11 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 104 sách Chân trời sáng tạo bài Cities trước khi đến lớp.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 11 Unit 8: 8G Speaking

Soạn Speaking Unit 8 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 11 trang 104. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 11 Unit 8: 8G Speaking trang 104 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Soạn Tiếng Anh 11 Unit 8: 8G Speaking

  Bài 1

  Describe the photo and answer the questions below.

  (Miêu tả bức ảnh và trả lời các câu hỏi bên dưới.)

  Gợi ý đáp án

  The photo shows two men sitting beside a small tent on the beach, I gues they are drinking something or talking together. The water is a deep blue and it’s very wonderful. In the background, there are a lot of spectacular mountains with various plants. The two men appear to be in a relaxed mood, enjoying the peaceful and scenic surroundings.

  Bài 2

  Would you prefer to be on holiday here or in an expensive hotel in a city? Give reasons.

  (Bạn muốn đi nghỉ ở đây hay ở một khách sạn đắt tiền trong thành phố? Đưa ra lý do.)

  Gợi ý đáp án

  I would prefer to be on holiday here. This location offers plenty of opportunities for outdoor activities like hiking, swimming, and fishing, surrounded by beautiful scenery. The peaceful and quiet nature of this setting can be a welcome break from the noise and crowds of city life. Additionally, camping or renting a small accommodation on the beach can be a more affordable option than staying in an expensive hotel in a city. Being in a natural setting can also be stress-relieving, allowing me to disconnect from technology and enjoy the simple things in life like reading a book and enjoying the view.

  Bài 3

  PRONUNCIATION Read the Learn this! box. Write reply questions for statements 1, 3 and 5 and add question tags to statements 2, 4 and 6. Use the falling or rising intonation to practise saying the sentences.

  (Đọc khung LEARN THIS! Viết câu hỏi trả lời cho các câu 1, 3 và 5 và thêm câu hỏi đuôi cho các câu 2, 4 và 6. Sử dụng ngữ điệu trầm hoặc bổng để luyện nói các câu.)

  Gợi ý đáp án

  1. “That’s a long time!” – “Is it?”

  (“Còn lâu mà!” – “Phải không?”)

  2. “The Baltic coast is lovely.” – “Isn’t it?”

  3. “There’s more to do there.” – “Like what?”

  4. “We need quite a lot of money.” – “Don’t we?”

  5. “My parents will give me some money too.” – “Will they?”

  6. “That’s kind of them.” – “Isn’t it?”

  Bài 4

  Listen and check your answers to exercise 3.

  (Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 3.)

  Gợi ý đáp án

  1 ‘That’s a long time!’ ‘is it?’

  2 The Baltic coast is lovely, isn’t it?

  3 ‘There’s more to do there.’ ‘Is there?’

  4 We need quite a lot of money, don’t we?

  5 ‘My parents will give me some money too.’ ‘Will they?’

  6 That’s kind of them, isn’t it?

  Bài 5

  VOCABULARY Work in pairs. Check the meaning of the words below. Then discuss which types of accommodation you prefer.

  (Làm việc theo cặp. Kiểm tra ý nghĩa của các từ dưới đây. Sau đó thảo luận về loại chỗ ở mà bạn thích.)

  Gợi ý đáp án

  Đang cập nhật

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *