Tiếng Anh 6 Unit 11: Project

Tiếng Anh 6 Unit 11: Project

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 11: Project giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 57 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 2 bài Unit 11: Our Greener World

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 6 Unit 11: Project

Soạn Unit 11 Our Greener World còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 – Global Success Tập 2. Vậy mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 6 Unit 11: Project

  I. Mục tiêu bài học

  1. Aims:

  By the end of the lesson, sts will be able to:

  • review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 11.

  2. Objectives:

  • Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our greener world”.
  • Structures: Conditional sentences – type 1

  II. Giải Tiếng Anh 6 Unit 11 Our greener world: Project

  IDEAS ABOUT REUSING OLD THINGS

  1. What can you see in each picture?

  What did people use to make the things in the pictures?

  2. Now work in pairs or in groups to complete the project.

  • Choose a used object (a bottle, a sheet of paper, etc.).
  • Make something new from it and decorate it.
  • Bring it to class.
  • Do a “show and tell” about it.

  3. Listen to other presentations and decide which is the best.

  Hướng dẫn dịch:

  1. Bạn có thể nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh?

  Người ta đã sử dụng gì để làm ra những thứ trong tranh?

  2. Bây giờ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để hoàn thành dự án.

  • Chọn một đồ vật đã sử dụng (một cái chai, một tờ giấy, v.v.).
  • Làm một cái gì đó mới từ nó và trang trí nó.
  • Mang vào lớp.

  – Làm một “chương trình và kể” về nó.

  Tiếng Anh 6 Unit 11: Project

  Trả lời:

  Mẫu 1:

  1. In the first picture, I can see a beautiful bookcase with many pens inside.

  In the second picture, I can see small trees inside coconut shells.

  In the third picture, I can see beautiful flower vases made from tins.

  2. These are beautiful flower vases made from old plastic bottles. We wash used water bottles and cut them into different shapes. We also cover them with old gift wraps. What do you think of our products?

  Dịch:

  1. Trong bức hình đầu tiên, tôi có thể thấy một hộp đựng sách rất đẹp với nhiều bút bên trong.

  Trong bức tranh thứ hai, tôi có thể nhìn thấy những cây nhỏ bên trong gáo dừa.

  Trong bức tranh thứ ba, tôi có thể thấy những lọ hoa xinh đẹp được làm từ hộp thiếc.

  2. Đây là những lọ hoa xinh xắn được làm từ chai nhựa cũ. Chúng tôi rửa những chai nước đã qua sử dụng và cắt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi cũng bọc chúng bằng những gói quà cũ. Nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi?

  Mẫu 2:

  Tiếng Anh 6 Unit 11: Project

  This is a reusable bag we made with recycled special fabric. Our parents had some of this special waterproof fabric at home, so we decided to make a bag with it. We sewed it together, then we cut out some old magazine covers and cover the outside of the bag to decorate it. This reusable bag will help us stop using plastic ones and save the environment.

  Dịch:

  Đây là một chiếc túi có thể tái sử dụng mà chúng tôi đã làm từ một loại vải đặc biệt đã được tái chế. Bố mẹ chúng tôi có một ít vải chống nước đặc biệt này ở nhà, vì vậy chúng tôi quyết định tạo ra một chiếc túi từ nó. Chúng tôi đã khâu nó lại, sau đó chúng tôi cắt những tấm bìa tạp chí cũ và bọc bên ngoài chiếc túi để trang trí. Chiếc túi có thể tái sử dụng này sẽ giúp chúng tôi ngừng dùng túi nhựa và bảo vệ môi trường.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *