Tiếng Anh 8 Unit 5: Looking Back

Tiếng Anh 8 Unit 5: Looking Back

Soạn Tiếng Anh 8 Unit 5: Looking Back giúp các em học sinh lớp 8 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 58 SGK Tiếng Anh 8 Kết nối tri thức với cuộc sống Tập 1 bài Unit 5: Our customs and traditions.

Bạn đang đọc: Tiếng Anh 8 Unit 5: Looking Back

Soạn Unit 5 Our customs and traditions còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 8 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 8 – Global Success Tập 1. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 8 Unit 5: Looking Back

  Bài 1

  Choose the correct option to complete each sentence below (Chọn phương án đúng để hoàn thành mỗi câu dưới đây.)

  1. It is becoming a _____ for many families in Viet Nam to celebrate Women’s Day and Family Day.

  A. habit
  B. custom

  2. _____, we hold the Spring Festival on the 15th of January in lunar calendar.

  A. Traditionally
  B. In the past

  3. Janet is from a family of doctors, but she broke with _____ when she went to an art college.

  A. tradition
  B. habit

  4. Having dinner at my grandparents’ house on Saturdays is one of the customs our family _____.

  A. does
  B. practises

  5. Story telling is a great way to _____ the local tradition alive.

  A. maintain
  B. keep

  Đáp án:

  1. B

  2. A

  3. A

  4. B

  5. B

  Hướng dẫn dịch:

  1. Kỷ niệm Ngày Phụ nữ và Ngày Gia đình đã trở thành phong tục của nhiều gia đình Việt Nam.

  2. Theo truyền thống, chúng ta tổ chức Hội xuân vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch.

  3. Janet xuất thân từ một gia đình bác sĩ, nhưng cô ấy đã phá bỏ truyền thống khi theo học một trường cao đẳng nghệ thuật.

  4. Ăn tối ở nhà ông bà vào các ngày thứ Bảy là một trong những phong tục mà gia đình chúng tôi thực hiện.

  5. Kể chuyện là một cách tuyệt vời để duy trì truyền thống địa phương.

  Bài 2

  Fill in each blank with the suitable form of the word given (Điền vào mỗi chỗ trống dạng thích hợp của từ cho sẵn)

  1. Kien was so tall that no one recognised him at the family ____ last summer. (union)

  2. My mum puts in a lot of effort to prepare ____ to worship our ancestors. (offer)

  3. The festival ____ gathered on the riverside to cheer the boat racers. (go)

  4. Dragon-snake (Rong ran len may) is a ____ Vietnamese game for children. It is very enjoyable. (tradition)

  5. We happened to see some locals ____ animals in their village temples. (worship)

  Đáp án:

  1. reunion

  2. offerings

  3. goers

  4. traditional

  5. worshipped

  Hướng dẫn dịch:

  1. Kiên cao đến nỗi không ai nhận ra anh ấy trong buổi họp mặt gia đình vào mùa hè năm ngoái.

  2. Mẹ tôi đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị lễ vật để cúng tổ tiên của chúng tôi.

  3. Những người tham gia lễ hội tập trung ở ven sông để cổ vũ các tay đua thuyền.

  4. Rồng rắn là một trò chơi truyền thống của trẻ em Việt Nam. Nó rất thú vị.

  5. Chúng tôi tình cờ thấy một số người dân địa phương thờ động vật trong các ngôi đền làng của họ.

  Bài 3

  Complete the sentences with a, an, the or 0 (zero article) (Hoàn thành các câu với a, an, the hoặc 0 (không mạo từ))

  1. These days, many teenagers write ____ emails instead of letters.

  2. My dad bought ____ ornamental kumquat tree for Tet.

  3. I don’t like that restaurant. ____ food there isn’t very good.

  4. Don’t wear ____ hat when you go into a temple or a pagoda.

  5. It’s becoming a custom for us to stay out very late on ____ New Year’s Eve.

  Đáp án:

  1. 0

  2. an

  3. The

  4. a

  5. 0

  Hướng dẫn dịch:

  1. Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên viết email thay vì thư từ.

  2. Bố tôi đã mua một cây quất cảnh để chơi Tết.

  3. Tôi không thích nhà hàng đó. Thức ăn ở đó không ngon lắm.

  4. Không đội mũ khi vào đền, chùa.

  5. Việc chúng tôi ở ngoài rất muộn vào đêm giao thừa đã trở thành một phong tục.

  Bài 4

  Complete the text with a, an, the or 0 (zero article) (Hoàn thành văn bản với a, an, the hoặc 0 (không mạo từ))

  Here are two easy ways to raise children’s awareness of (1) customs and traditions. First, it is (2) good idea for parents to teach children to cook. By doing this, children can learn and preserve their family recipes. Second, parents can take children to (3) local festivals. This helps them discover (4) culture of their community and develop (5) understanding of local traditions.

  Đáp án:

  1. 0

  2. a

  3. 0

  4. the

  5. the

  Hướng dẫn dịch:

  Đây là hai cách dễ dàng để nâng cao nhận thức của trẻ em về phong tục và truyền thống. Đầu tiên, cha mẹ nên dạy trẻ nấu ăn. Bằng cách này, trẻ em có thể tìm hiểu và lưu giữ công thức nấu ăn gia đình của chúng. Thứ hai, cha mẹ có thể đưa trẻ đến các lễ hội địa phương. Điều này giúp họ khám phá văn hóa của cộng đồng của họ và phát triển sự hiểu biết về truyền thống địa phương.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *